3.5 Säilytä maisemapiirteet

Manner-Suomi

Säi­ly­tä puu­ryh­mät ja yk­sit­täi­set puut, jot­ka on suo­jel­tu luon­non­suo­je­lu­lain (1096/1996) 29 §:n 1 mo­men­tin 9 koh­dan pe­rus­teel­la. Jos ne kas­va­vat maa­ta­lous­maal­la ole­van pe­rus­loh­kon si­säl­lä, pe­rus­loh­kon pien­ta­reel­la tai toi­siin­sa ra­joit­tu­vien pe­rus­loh­ko­jen vä­li­sel­lä alu­eel­la enin­tään 0,2 heh­taa­rin alal­la, ne voi­daan si­säl­lyt­tää mu­kaan pe­rus­loh­kon pin­ta-alaan. Il­moi­ta koh­teet lo­mak­keel­la 442.

Suo­je­lu­pää­tök­siä te­ke­vät Man­ner-Suo­mes­sa ELY-kes­kuk­set. Täl­lais­ten suo­je­lu­koh­tei­den mai­se­maa hal­lit­se­vat puut ovat jä­re­ä­run­koi­sia, iäk­käi­tä, usein moni­haa­rai­sia ja laa­ja­lat­vuk­si­sia. Män­nyn, kuu­sen, koi­vun ja tam­men run­gon läpi­mit­ta tu­lee olla 1,3 m kor­keu­del­la vä­hin­tään 60 cm ja mui­den puu­la­jien vä­hin­tään 40 cm.  Suo­jel­tu­ja alu­ei­ta ei saa rai­va­ta pel­lok­si tai muu­ten muut­taa. Älä leik­kaa mai­se­ma­piir­tei­den suo­jel­tu­ja pui­ta lin­tu­jen pe­si­mä­ai­kaan 1.5 – 31.7.

Jos suo­jel­tuun luon­to­tyyp­piin kuu­lu­van alu­een luon­non­ar­vot ovat hä­vin­neet, voi­daan alu­een suo­je­lu lak­kaut­taa ELY-kes­kuk­sen pää­tök­sel­lä.

Säi­ly­tä myös enin­tään 0,2 heh­taa­rin suu­rui­set luon­non­muis­to­mer­kit, jot­ka on suo­jel­tu luon­non­suo­je­lu­lain (1096/1996) 23§:n pe­rus­teel­la. Jos ne ovat pe­rus­loh­kon si­säl­lä, pe­rus­loh­kon pien­ta­reel­la tai toi­siin­sa ra­joit­tu­vien pe­rus­loh­ko­jen vä­li­sel­lä alu­eel­la, ne voi­daan si­säl­lyt­tää mu­kaan pe­rus­loh­kon pin­ta-alaan. Il­moi­ta koh­teet lo­mak­keel­la 442. Luon­non­muis­to­mer­kit ovat pui­ta, puu­ryh­miä, siir­to­loh­ka­rei­ta tai mui­ta vas­taa­via luon­non­muo­dos­tu­mia, jot­ka on suo­jel­tu kau­neu­den, har­vi­nai­suu­den, mai­se­mal­li­sen mer­ki­tyk­sen, tie­teel­li­sen ar­von tai muun syyn pe­rus­teel­la. Suo­jel­lut luon­non­muis­to­mer­kit on yleen­sä mer­kit­ty myös maas­toon. Älä leik­kaa mai­se­ma­piir­tei­den suo­jel­tu­ja pui­ta lin­tu­jen pe­si­mä­ai­kaan 1.5 – 31.7.

Kun­nan ym­pä­ris­tö­vi­ran­o­mai­set te­ke­vät suo­je­lu­pää­tök­siä yk­si­tyis­mail­la si­jait­se­vis­ta koh­teis­ta maan­o­mis­ta­jan ha­ke­muk­ses­ta tai suos­tu­muk­sel­la. Luon­non­muis­to­merk­ke­jä ei saa va­hin­goit­taa tai pois­taa.

Jos luon­non­muis­to­mer­kin suo­je­lul­le ei ole enää pe­rus­tei­ta tai jos rau­hoi­tus es­tää ylei­sen edun kan­nal­ta mer­kit­tä­vän hank­keen tai suun­ni­tel­man to­teut­ta­mi­sen, voi kun­ta omis­ta­jan ha­ke­muk­ses­ta tai ELY-kes­kuk­sen esi­tyk­ses­tä lak­kaut­taa luon­non­muis­to­mer­kin suo­je­le­mi­sen. Ha­ke­muk­ses­ta on han­kit­ta­va ELY-kes­kuk­sen lau­sun­to. Jos asia on tul­lut vi­reil­le ELY-kes­kuk­sen esi­tyk­ses­tä, alu­een omis­ta­jal­le on va­rat­ta­va ti­lai­suus tul­la kuul­luk­si.

Il­moi­ta hal­lit­se­mal­la­si alal­la ole­vat koh­teet kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le lo­mak­keel­la 442. Loh­ko­jen vä­li­sel­lä alu­eel­la ole­vat koh­teet il­moit­taa alu­een hal­ti­ja.

Ahvenanmaa

Säi­ly­tä puu­ryh­mät ja yk­sit­täi­set puut, jot­ka on suo­jel­tu luon­non­suo­je­lus­ta an­ne­tun Ah­ve­nan­maan maa­kun­ta-ase­tuk­sen (ÅFS 1998:113) 5 §:n 8 koh­dan pe­rus­teel­la, jos ne kas­va­vat maa­ta­lous­maal­la ole­van pe­rus­loh­kon si­säl­lä, pe­rus­loh­kon pien­ta­reel­la tai toi­siin­sa ra­joit­tu­vien pe­rus­loh­ko­jen vä­li­sel­lä alu­eel­la enin­tään 0,2 heh­taa­rin alal­la. Suo­jel­tu­jen pui­den tu­lee olla Ah­ve­nan­maan maa­kun­ta-ase­tuk­sen (ÅFS 113/1998) 5 §:n koh­dan 8 mu­kai­ses­ti tam­mia, vaah­te­roi­ta tai haa­po­ja, joi­den läpi­mit­ta mi­tat­tu­na 130 cm kor­keu­del­ta on vä­hin­tään 170 cm, tai ka­ta­jia, joi­den kor­keus on yli 6 m. Suo­je­lu­koh­teis­ta tu­lee olla alue­ra­jaus, jon­ka maa­kun­ta­hal­li­tus voi mää­ri­tel­lä alu­een maan­o­mis­ta­jan tai hal­ti­jan pyyn­nös­tä. Älä leik­kaa mai­se­ma­piir­tei­den pui­ta lin­tu­jen pe­si­mä­ai­kaan 1.5. – 31.7.

Säi­ly­tä myös luon­non­muis­to­mer­kit, jot­ka on suo­jel­tu luon­non­suo­je­lus­ta an­ne­tun Ah­ve­nan­maan maa­kun­ta­lain (ÅFS 1998:82) 6§:ssä, jos ne ovat pe­rus­loh­kon si­säl­lä, pe­rus­loh­kon pien­ta­reel­la tai toi­siin­sa ra­joit­tu­vien pe­rus­loh­ko­jen vä­li­sel­lä alu­eel­la. Luon­non­muis­to­mer­kit ovat pui­ta, puu­ryh­miä, siir­to­loh­ka­rei­ta tai mui­ta vas­taa­via luon­non­muo­dos­tu­mia, jot­ka on suo­jel­tu kau­neu­den, har­vi­nai­suu­den, mai­se­mal­li­sen mer­ki­tyk­sen, tie­teel­li­sen ar­von tai muun syyn pe­rus­teel­la. Suo­jel­lut luon­non­muis­to­mer­kit on yleen­sä mer­kit­ty myös maas­toon. Älä leik­kaa mai­se­ma­piir­tei­den pui­ta lin­tu­jen pe­si­mä­ai­kaan 1.5. – 31.7.

Täy­den­tä­vät eh­dot2020