4.1 Käsittele lantaa ja lannoitevalmisteita huolellisesti

Lan­nan ja lan­noi­te­val­mis­tei­den si­säl­tä­mät ra­vin­teet voi­vat pi­la­ta pin­ta- ja poh­ja­ve­siä. Sik­si lan­nan käy­töl­le ja va­ras­toin­nil­le sekä mui­den maa­ta­lou­des­sa lan­noit­tei­na käy­tet­tä­vien ai­nei­den käy­töl­le on ra­joi­tuk­sia, jot­ka pe­rus­tu­vat val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­seen (1250/2014) eräi­den maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­des­ta pe­räi­sin ole­vien pääs­tö­jen ra­joit­ta­mi­ses­ta. Ra­joi­tuk­set kos­ke­vat kaik­kia vil­je­li­jöi­tä.

Kuva: MMM_kuva-ar­kis­to

Huo­mi­oit­han, että val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­ses­sa eräi­den maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­des­ta pe­räi­sin ole­vien pääs­tö­jen ra­joit­ta­mi­ses­ta (1250/2014) muu­tok­si­neen on myös mui­ta vaa­ti­muk­sia, joi­ta si­nun täy­tyy nou­dat­taa, mut­ta jot­ka ei­vät kuu­lu täy­den­tä­viin eh­toi­hin.

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö on laa­ti­nut usein ky­syt­tyi­hin ky­sy­myk­siin vas­tauk­sia. Voit lu­kea ne tääl­tä.

Täy­den­tä­vät eh­dot2020