5.3.2 Kielletyt aineet, sallitut eläinlääkkeet ja lääkityskirjanpito

Sallitut eläinlääkkeet

Eläi­mil­le an­net­tu­jen lääk­kei­den käy­tön tu­lee olla hal­lit­tua. Tuo­tan­to­e­läi­mil­le saa käyt­tää vain sel­lai­sia lää­ke­val­mis­tei­ta tai lää­ke­ai­nei­ta, jot­ka on hy­väk­syt­ty käy­tet­tä­väk­si tuo­tan­to­e­läi­mil­le. Eläin­lää­kä­rin an­ta­mia oh­jei­ta lääk­keen käy­tös­tä on nou­da­tet­ta­va. Ap­tee­kis­ta il­man re­sep­tiä saa­ta­vien lää­ke­val­mis­tei­den käyt­tö­oh­jeet ovat pak­kaus­se­los­tees­sa. Tie­to­ja lääk­keis­tä ja nii­den oi­ke­as­ta käy­tös­tä saa eläin­lää­kä­ril­tä tai ap­tee­kis­ta. Lääk­kei­den oi­ke­as­ta käy­tös­tä ja varo­a­jois­ta on aina var­mis­tut­ta­va en­nen lääk­keen an­ta­mis­ta eläi­mel­le. On huo­mat­ta­va, että eläin­lää­kä­rin mää­rää­mä varo­aika voi poi­ke­ta tuo­te­se­los­tees­sa mai­ni­tus­ta ajas­ta. Tuot­ta­ja on vel­vol­li­nen pi­tä­mään sää­dös­ten mu­kais­ta kir­jan­pi­toa eläin­ten lää­ki­tyk­ses­tä.

Kaik­kien tuo­tan­to­e­läi­mil­le sal­lit­tu­jen lää­ke­ai­nei­den tur­val­li­suus ar­vi­oi­daan ja tar­vit­ta­es­sa tuo­tan­to­e­läi­mel­le tar­koi­te­tul­le lää­ke­val­mis­teel­le ase­te­taan varo­aika. Varo­a­jal­la tar­koi­te­taan vii­mei­ses­tä lääk­keen an­ta­mi­ses­ta las­ket­tua vä­him­mäis­ai­kaa, jon­ka ku­lu­es­sa teu­ras­te­tun eläi­men li­haa tai mui­ta tuot­tei­ta taik­ka eläin­tä tai eläi­men tuot­ta­maa mai­toa, hu­na­jaa tai mu­nia ei saa luo­vut­taa elin­tar­vik­kee­na käy­tet­tä­väk­si. Varo­ai­ka­na eläi­mes­tä saa­tu­ja tuot­tei­ta saa käyt­tää ih­mis­ra­vin­nok­si sää­dös­ten mu­kai­ses­ti vain eri­tyis­ti­lan­teis­sa. Tuo­tan­to­e­läi­men on ol­ta­va tun­nis­tet­ta­vis­sa lää­kit­se­mi­sen ja lää­ke­hoi­don ai­ka­na sekä varo­ajan ku­lu­es­sa. Vil­je­li­jän tu­lee huo­leh­tia varo­ai­ko­jen nou­dat­ta­mi­ses­ta, sil­lä piit­taa­mat­to­muus varo­a­jois­ta voi joh­taa lii­an kor­kei­siin lää­ke­jää­mä­pi­toi­suuk­siin elin­tar­vik­kees­sa ja hei­ken­tää si­ten elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suut­ta.

Kuva: MMM kuva-ar­kis­to

Tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävä kirjanpito

Tuo­tan­to­e­läi­men omis­ta­jan tai hal­ti­jan on pi­det­tä­vä kir­jaa eläi­mel­le an­ne­tuis­ta lääk­keis­tä (myös ho­me­o­paat­ti­sis­ta lääk­keis­tä). Kir­jan­pito­vaa­ti­mus kos­kee kaik­kia eläi­miä, joi­ta pi­de­tään, kas­va­te­taan, hoi­de­taan, teu­ras­te­taan tai ke­rä­tään elin­tar­vik­kei­den tuot­ta­mi­sek­si. Kir­jan­pi­toon on mer­kit­tä­vä eläin­lää­kä­rin tuo­tan­to­e­läi­mel­le an­ta­mat lääk­keet sekä omis­ta­jan it­sen­sä tai muun hen­ki­lön tuo­tan­to­e­läi­mel­le an­ta­mat lääk­keet. Myös tuo­tan­to­e­läi­mel­le an­ne­tut lää­ke­re­hut on mer­kit­tä­vä kir­jan­pi­toon.

Täy­den­tä­vien eh­to­jen val­von­nois­sa val­vo­taan seu­raa­vat kir­jan­pi­toa kos­ke­vat asi­at :

Esi­mer­kik­si nau­to­jen, vuo­hien ja lam­pai­den tun­nis­tus­tie­to­na on suo­si­tel­ta­va käyt­tää kor­va­mer­kin EU-tun­nus­ta. Lääk­keen mää­räl­lä tar­koi­te­taan eläi­mel­le an­ne­tun lääk­keen mää­rää esi­mer­kik­si mil­li­lit­roi­na tai gram­moi­na. Lääk­keen myy­jäl­lä tar­koi­te­taan lääk­keen an­ta­nut­ta tai myy­nyt­tä eläin­lää­kä­riä tai lääk­keen myy­nyt­tä ap­teek­kia tai muu­ta vas­taa­vaa yri­tys­tä. Eläin­lää­kä­rin ni­men ase­mes­ta voi­daan käyt­tää eläin­lää­kä­rin tun­nus­nu­me­roa.

Eläi­men lää­ki­tys­tä kos­ke­vat mer­kin­nät voi teh­dä esi­mer­kik­si eläi­men sie­men­nys- ja ter­veys­kort­tiin, si­ka­la­kir­jaan tai ter­veys­tark­kai­lu­kir­jaan. Myös eläin­lää­kä­reil­tä saa­tu­jen lää­ki­tys­tä kos­ke­vien kir­jal­lis­ten sel­vi­tys­ten tai re­sep­tien tal­len­ta­mi­nen kan­si­oon riit­tää lää­ki­tys­kir­jan­pi­dok­si, jos eläi­men omis­ta­ja tai hal­ti­ja li­sää asia­kir­joi­hin niis­tä puut­tu­vat tie­dot. Vil­je­li­jä voi käyt­tää apu­naan esi­mer­kik­si lo­ma­ket­ta, joka löy­tyy Ruo­ka­vi­ras­ton net­ti­sivuilta.

Eläi­men lää­ki­tys­tä kos­ke­vat tie­dot voi myös kir­ja­ta tä­hän tar­koi­tuk­seen va­rat­tuun eril­li­seen vih­koon tai kir­jaan. Kir­jan­pi­toa voi­daan pi­tää myös säh­köi­ses­ti. Eh­to­na lääk­kei­den luo­vu­tuk­ses­sa val­ta­kun­nal­li­seen eläin­ten ter­vey­den­huol­to-oh­jel­maan liit­ty­neil­le eläin­ten omis­ta­jil­le tai hal­ti­joil­le on se, että tie­dot kir­ja­taan kai­kis­ta tuo­tan­to­e­läi­mel­le an­ne­tuis­ta lääk­keis­tä ter­vey­den­huol­lon seu­ran­ta­jär­jes­tel­mään, jos jär­jes­tel­mäs­sä on sel­lai­nen mah­dol­li­suus, tai muu­hun vas­taa­vaan säh­köi­seen jär­jes­tel­mään, jos­ta tie­dot ovat siir­ret­tä­vis­sä ter­vey­den­huol­lon seu­ran­ta­jär­jes­tel­mään.

Kir­jan­pi­don yh­tey­des­sä on säi­ly­tet­tä­vä kaik­ki to­sit­teet ku­ten eläin­lää­kä­rin re­sep­tit ja kir­jal­li­set sel­vi­tyk­set lääk­keen tai lää­ke­re­hun luo­vu­tuk­ses­ta sekä eläin­lää­kä­ril­tä, ap­tee­kis­ta tai lää­ke­re­hun luo­vut­ta­jal­ta saa­dut muut to­sit­teet lääk­kei­den tai lää­ke­re­hu­jen myyn­nis­tä tai muus­ta luo­vu­tuk­ses­ta. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si ap­tee­kis­ta os­tet­tu­jen re­sep­ti­va­pai­den lääk­kei­den kui­tit (esim. por­sas­rau­ta ja suun kaut­ta an­net­ta­vat nes­tey­tys­val­mis­teet).

Kir­jan­pi­toa on pi­det­tä­vä si­ten, että tie­dot kun­kin eläi­men tai eläin­ryh­män osal­ta ja kai­kis­ta lää­ki­tyk­sis­tä voi­daan saa­da hel­pos­ti sel­vil­le koko kir­jan­pi­don säi­lyt­tä­mis­a­jal­ta. Tuo­tan­to­e­läi­men lää­ki­tys­tä kos­ke­vaa kir­jan­pi­toa on säi­ly­tet­tä­vä vä­hin­tään vii­den vuo­den ajan vii­mei­ses­tä lääk­keen an­nos­ta huo­li­mat­ta sii­tä, onko eläin elos­sa vai ei.

Kielletyt aineet

Seu­raa­vien eläin­ten kas­vua ja tuo­tan­toa edis­tä­vien lää­ke­ai­nei­den käyt­tö tuo­tan­to­e­läi­mil­le on ko­ko­naan kiel­let­ty: stil­bee­nit ja stil­bee­ni­joh­dan­nai­set sekä nii­den suo­lat ja es­te­rit, ty­re­os­taat­ti­ses­ti vai­kut­ta­vat ai­neet, 17-beta-est­ra­di­o­li ja sen es­te­ri­joh­dan­nai­set. Ai­no­as­taan eläin­lää­kä­ri saa an­taa tiet­ty­jä est­ro­gee­ni­ses­ti, and­ro­gee­ni­ses­ti ja ges­ta­gee­ni­ses­ti vai­kut­ta­via ai­nei­ta sa­moin kuin bee­ta-ago­nis­te­ja yk­sit­täis­ten tuo­tan­to­e­läin­ten hoi­toon tie­tyis­sä tar­koin ra­ja­tuis­sa ta­pauk­sis­sa.

Kiel­let­tyi­hin ai­nei­siin kuu­luu myös sel­lai­sia ai­nei­ta (esi­mer­kik­si klo­ram­fe­ni­ko­li, met­ro­ni­dat­so­li tai nit­ro­fu­raa­nit), joi­den jää­mil­le elin­tar­vik­keis­sa ei ole voi­tu aset­taa ku­lut­ta­jan kan­nal­ta tur­val­lis­ta enim­mäis­mää­rää. Ai­neen käyt­tö ai­neen käyt­tö tuo­tan­to­e­läi­mil­le on kiel­let­ty lu­kuun ot­ta­mat­ta he­vo­sia, joi­den he­vos­pas­siin tai tun­nis­tus­asia­kir­jaan on mer­kit­ty, että he­vo­sen teu­ras­ta­mi­nen elin­tar­vik­kee­na käy­tet­tä­väk­si on kiel­let­ty.

Lait­to­mas­ti lää­kit­tyä eläin­tä ei saa pi­tää ti­lal­la eikä sitä tai sii­tä saa­ta­vaa tuo­tet­ta saa toi­mit­taa mark­ki­noil­le. Kiel­let­ty­jen kas­vun­e­dis­tä­mi­seen käy­tet­ty­jen ai­nei­den löy­ty­mi­nen elä­vis­tä eläi­mis­tä tai niis­tä saa­duis­ta elin­tar­vik­keis­ta on aina va­ka­va rik­ko­mus. Jos eläin­tä on lää­kit­ty kiel­le­tyl­lä ai­neel­la, alue­hal­lin­to­vi­ran­o­mai­sen on mää­rät­tä­vä eläin lo­pe­tet­ta­vak­si. Eläi­men ruho ja sii­tä saa­dut tuot­teet on hä­vi­tet­tä­vä.

Eläinlääkejäämien ja kiellettyjen aineiden sekä lääkityskirjanpidon valvonta

Eläi­mis­tä saa­ta­vien elin­tar­vik­kei­den si­säl­tä­mien vie­rai­den ai­nei­den val­von­ta pe­rus­tuu elin­tar­vi­ke­la­kiin ja se on osa elin­tar­vik­kei­siin liit­ty­vää hy­gie­ni­a­val­von­taa. Lää­kit­se­mis­laki si­säl­tää vel­voit­tei­ta eläin­ten lää­kin­näs­tä ja sii­hen liit­ty­väs­tä val­von­nas­ta sekä lää­ki­tys­kir­jan­pi­dos­ta. Vie­ras­aine­a­se­tuk­ses­sa sää­de­tään yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti vie­rai­den ai­nei­den val­von­nas­ta.

Ku­lut­ta­jien tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si to­teu­te­taan vuo­sit­tain eläi­mis­tä saa­ta­vien elin­tar­vik­kei­den vie­ras­aine­val­von­ta­oh­jel­maa, jos­sa val­vo­taan, ett­ei tuo­tan­to­e­läin­ten kas­va­tuk­ses­sa käy­te­tä kiel­let­ty­jä ai­nei­ta ja ett­ei­vät elin­tar­vik­keet si­säl­lä eläin­ten lää­kin­tään sal­lit­tu­jen lää­ke­ai­nei­den jää­miä yli lain­sää­dän­nös­sä ase­tet­tu­jen raja-ar­vo­jen. Alue­hal­lin­to­vi­ran­o­mai­set ja alue­hal­lin­tovi­ras­to­jen mää­räyk­ses­tä toi­mi­vat eläin­lää­kä­rit te­ke­vät ti­loil­la myös lää­ki­tys­kir­jan­pi­toon koh­dis­tu­via val­von­to­ja.

Alue­hal­lin­to­vi­ran­o­mai­set, kun­nal­li­set elin­tar­vi­ke­val­von­ta­vi­ran­o­mai­set ja Ruo­ka­vi­ras­ton pal­ve­luk­ses­sa ole­vat tar­kas­tus­e­läin­lää­kä­rit ot­ta­vat vie­ras­aine­oh­jel­man tut­ki­muk­siin tar­koi­te­tut näyt­teet. Näyt­tei­tä ote­taan sekä suo­raan ti­loil­ta että esi­mer­kik­si teu­ras­ta­moil­ta elä­vis­tä eläi­mis­tä ja li­has­ta (nau­ta, sika, lam­mas, he­vo­nen, sii­pi­kar­ja (kana, broi­le­ri, kalk­ku­na), tar­hat­tu riis­ta (sor­sa, poro, vil­li­sika, strut­si)), mai­dos­ta, kana­mu­nis­ta ja hu­na­jas­ta. Näyt­teet ote­taan aina en­nal­ta il­moit­ta­mat­ta ja si­ten, että alku­pe­räi­nen tuo­tan­to­tila on jäl­ji­tet­tä­vis­sä. Eläi­men omis­ta­jan tai hal­ti­jan on kus­tan­nuk­sel­laan an­net­ta­va val­von­ta­vi­ran­o­mai­sel­le val­von­taa ja tar­kas­tus­ta var­ten tar­peel­li­nen apu. Eläi­men omis­ta­ja tai hal­ti­ja on vel­vol­li­nen jär­jes­tä­mään sel­lai­set olo­suh­teet, jois­sa tar­kas­tuk­set ja näyt­teen­otto voi­daan teh­dä tur­val­li­ses­ti ot­ta­en huo­mi­oon eläi­men ta­van­o­mai­nen käyt­täy­ty­mi­nen.

Jos vie­ras­aine­val­von­ta­näyt­tees­tä saa­daan mää­räys­ten­vas­tai­nen tu­los, on vi­ran­o­mai­sen ryh­dyt­tä­vä vä­lit­tö­mäs­ti sel­vit­tä­mään ta­paus­ta. Ti­lal­le teh­tä­väs­sä tar­kas­tuk­ses­sa py­ri­tään sel­vit­tä­mään to­de­tun lää­ke­jää­män alku­perä ja syy mää­räys­ten­vas­tai­seen tu­lok­seen. Tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä tar­kas­te­taan myös vil­je­li­jän pi­tä­mä lää­ki­tys­kir­jan­pito. Huo­lel­li­sen ja sää­dös­ten­mu­kai­sen kir­jan­pi­don avul­la vil­je­li­jä voi osoit­taa toi­mi­neen­sa oi­kein eläin­ten lää­ki­tys­ten osal­ta.

Vie­ras­aine­val­von­ta­oh­jel­man li­säk­si vi­ran­o­mais­val­von­taa to­teu­te­taan mm. osa­na li­han­tar­kas­tus­ta. Jos tar­kas­tus­e­läin­lää­kä­ri tai kun­nan val­von­ta­vi­ran­o­mai­nen epäi­lee eläi­mis­tä saa­ta­van elin­tar­vik­keen si­säl­tä­vän vie­rai­ta ai­nei­ta yli lain­sää­dän­nön sal­li­man mää­rän tai kiel­let­ty­jä ai­nei­ta, vi­ran­o­mai­nen on vel­vol­li­nen tut­ki­tut­ta­maan elin­tar­vik­keen sen tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­sek­si. Myös lai­tos­ten to­teut­ta­mas­sa oma­val­von­nas­sa teh­dään suu­ri mää­rä jää­mä­tut­ki­muk­sia. Mik­ro­bi­lää­ke­jää­mä­tes­te­jä teh­dään mei­je­reis­sä mai­dos­ta ja teu­ras­ta­moil­la mu­nu­ais­näyt­teis­tä. Jos tut­ki­muk­sis­sa to­de­taan mää­räys­ten­vas­tai­sia näyt­tei­tä, lai­tok­sen on il­moi­tet­ta­va niis­tä lai­tos­ta val­vo­val­le vi­ran­o­mai­sel­le, joka puo­les­taan käyn­nis­tää ta­pauk­sen vi­ral­li­sen sel­vit­te­lyn. Ha­lu­tes­saan myös vil­je­li­jä voi tes­ta­ta hoi­de­tun leh­män mai­don varo­ajan jäl­keen en­nen mai­don toi­mit­ta­mis­ta mei­je­riin mik­ro­bi­lää­ke­jää­mien va­ral­ta osa­na omaa oma­val­von­taan­sa.

Jos sel­vi­tyk­sis­sä to­de­taan, että tuot­ta­ja on toi­mi­nut sää­dös­ten vas­tai­ses­ti, rik­ko­mus ote­taan huo­mi­oon myös täy­den­tä­vien eh­to­jen val­von­nas­sa ja se voi joh­taa tuki­seu­raa­muk­siin.

Täy­den­tä­vät eh­dot2020