1 Vad menas med tvärvillkor?

Tvär­vill­ko­ren är en upp­sätt­ning grund­läg­gan­de krav som mås­te föl­jas som vill­kor för de fles­ta jord­bru­kar­stö­den. Tvär­vill­ko­ren be­står av krav på god jord­bruks­hävd och goda mil­jö­för­hål­lan­den samt fö­re­skriv­na verk­sam­hets­krav som an­kny­ter till od­ling­en. De fö­re­skriv­na verk­sam­hets­kra­ven hän­för sig till mil­jö­frå­gor, folk­häl­sa, växt­skydd samt dju­rens häl­sa och väl­be­fin­nan­de.

Ta­bell 1. Den hel­het som tvär­vill­ko­ren ut­gör

Villkoren gäller de flesta jordbruksstöden

När du an­sö­ker om stöd som EU fi­nan­si­e­rar helt el­ler del­vis el­ler an­sö­ker om vis­sa na­tio­nel­la jord­bruks­stöd, ska du kän­na till och föl­ja tvär­vill­ko­ren.  Ne­dan för­teck­nas de stöd som för­ut­sät­ter att man föl­jer vill­ko­ren i den­na gui­de. För­utom tvär­vill­ko­ren om­fat­tas jord­bru­kar­stö­den ock­så av egna vill­kor som är mer krä­van­de än vill­ko­ren.

För alla stöd som förtecknas i tabellen krävs att man följer tvärvillkoren

•    Grund­stöd
•    För­grö­nings­stöd
•    Stöd till unga jord­bru­ka­re
•    Bi­drag för jord­bruks­grö­dor
•   Får- och get­bi­drag
•    Bi­drag för mjölk­kor
•    Bi­drag för nöt­kre­a­tur
•    Mil­jö­er­sätt­ning (mil­jö­för­bin­del­se och mil­jö­av­tal)
•    Er­sätt­ning för eko­lo­gisk pro­duk­tion
•    Kom­pen­sa­tions­bi­drag
•    Er­sätt­ning för dju­rens väl­be­fin­nan­de
•    Nord­li­ga hek­tar­stöd (nord­ligt hek­tar­stöd, all­mänt hek­tar­stöd och stöd till unga jord­bru­ka­re)

Bara en del av kra­ven på god jord­bruks­hävd och goda mil­jö­för­hål­lan­den be­rör det nord­li­ga hek­tar­stö­det. Av tvär­vill­ko­ren ska för de nord­li­ga hek­tar­stö­dens del iakt­tas kra­vet på skydds­rem­sor och di­kes­re­nar, kra­ven på sköt­sel av per­ma­nen­ta gräs­mar­ker och be­tes­mar­ker, för­bu­det mot brän­ning av stubb, be­va­ran­de av land­skap­s­e­le­ment samt be­kämp­ning av flyg­hav­re och jät­tel­o­ka.

Tvär­vill­ko­ren ska tilläm­pas på all jord­bruks­mark som sö­kan­den har och all jord­bruks­verk­sam­het som sö­kan­den be­dri­ver. Tvär­vill­ko­ren ska iakt­tas un­der hela ka­len­der­året (1.1 -31.12).

När du an­sö­ker om jord­bru­kar­stöd är du an­sva­rig för att tvär­vill­ko­ren följs un­der hela ka­len­der­året även om ett skif­te inte är i din be­sitt­ning hela ti­den. Om be­sitt­ning­en av ett skif­te änd­ras un­der ka­len­der­året ska du vid be­hov skrift­ligt sä­ker­stäl­la med den and­ra par­ten att tvär­vill­ko­ren följs. Vid en even­tu­ell för­sum­mel­se på­förs tvär­vill­kors-på­följ­den den jord­bru­ka­re som an­sök­te om stö­den det ak­tu­el­la året.

Vad me­nas med jord­bruks­mark
Med jord­bruks­mark me­nas are­a­len av od­lad åker, per­ma­nen­ta grö­dor och per­ma­nen­ta gräs­mar­ker.

Man över­va­kar att vill­ko­ren iakt­tas ge­nom gårds­be­sök med in­spek­tio­ner. In­spek­tio­ner kan gö­ras ock­så på t.ex. så­da­na går­dar där man i sam­band med nå­gon an­nan kon­troll har märkt att tvär­vill­ko­ren för­sum­mats. För­sum­mel­ser av tvär­vill­kor som upp­täckts vid kon­trol­ler­na mins­kar sam­ti­digt be­lop­pet av alla stöd för vil­ka iakt­ta­gan­det av tvär­vill­kor är ett krav.

Bild: MMM_kuva-ar­kis­to

En guide om tvärvillkor

Tvär­vill­ko­ren som be­hand­las i gui­den an­kny­ter till sköt­sel och an­vänd­ning av jord­bruks­mark, folk­häl­sa, djur­häl­sa och växt­skydd samt dju­rens väl­be­fin­nan­de. Gui­den re­do­gör för kra­ven på god jord­bruks­hävd och goda mil­jö­för­hål­lan­den samt fö­re­skriv­na verk­sam­hets­krav. Des­sa an­kny­ter till om­sorgs­full lag­ring och an­vänd­ning av stall­göd­sel, skydd för fåg­lar och skydd av na­tur­typ­er, märk­ning och re­gi­stre­ring av djur, an­vänd­ning av växt­skydds­me­del, livs­me­dels­sä­ker­he­ten, fo­der, djur­sjuk­do­mar samt dju­rens väl­be­fin­nan­de.

Des­sa krav har som mål att bi­be­hål­la åk­rar­na i gott od­lings­skick, und­vi­ka ut­släpp till vat­ten­dra­gen och upp­rätt­hål­la na­tu­rens mång­fald, att livs­me­del och fo­der som pro­du­ce­ras på går­dar­na är säk­ra och att pro­duk­ti­ons­dju­ren mår bra. Sö­kan­den ska ha kän­ne­dom om tvär­vill­ko­ren. Ta hän­syn till tvär­vill­ko­ren ex­em­pel­vis när du

Änd­ring­ar­na som rör tvär­vill­kor pre­sen­te­ras i de ka­pi­tel som re­do­gör för fak­ta­hel­he­ter­na. Om det blir änd­ring­ar i tvär­vill­ko­ren el­ler över­vak­ning­en av dem upp­da­te­ras de år­li­gen i tvär­vill­kors­gui­den. Du upp­märk­sam­mar väl ock­så att bara gäl­lan­de för­fatt­ning­ar är of­fi­ci­el­la rätt­skäl­lor.

Tvär­vill­kor2020