3.1 Lämna dikes- och åkerrenar och se till att jordmånen är i skick

Läm­na en minst 1 me­ter bred ren längs vat­ten­drag och ut­falls­di­ken. Mät di­kes­re­nens bredd från grän­sen mel­lan kant­di­ket och åkern i rikt­ning mot jord­bruks­skif­tet. En ren får var­ken be­ar­be­tas, göds­las el­ler be­hand­las med växt­skydds­me­del.  Vid svå­ra ogräs­fall får du punkt­be­käm­pa ogräs på re­nen. Om växt­lig­he­ten på en di­kes­ren ska­das el­ler för­störs un­der vin­tern, i sam­band med punkt­be­kämp­ning av ogräs el­ler ar­be­ten med istånd­sätt­ning av di­ken, el­ler av nå­gon an­nan mot­sva­ran­de an­led­ning, ska den för­stör­da di­kes­re­nen be­sås med vall­växt­lig­het så snart om­st­än­dig­he­ter­na med­ger det. Så vall­växt­lig­het på ett ny­röj­nings­skif­tes di­kes­ren ge­nast när om­stän­dig­he­ter­na med­ger det, om det inte finns vall­växt­lig­het på di­kes­re­nen se­dan ti­di­ga­re.

Ing­en åker­ren be­hö­ver läm­nas om det mel­lan jord­bruks­mar­ken och vat­ten­dra­get el­ler ut­falls­di­ket all­tid finns i ge­nom­snitt minst 10 me­ter skog, bus­kage, tomt­mark, vä­g­om­rå­de, im­pe­di­ment el­ler tvin­mark el­ler an­nat om­rå­de och vatt­net inte når fram till jord­bruks­mar­ken ens vid över­sväm­ning. Du be­hö­ver inte hel­ler läm­na nå­gon ren om åkern lig­ger bak­om en över­sväm­nings­vall och drä­ne­rings­vatt­net till ex­em­pel pum­pas bort.

Re­nen mins­kar ris­ken för att di­kes­kan­ter­na ra­sar in och att jord­par­tik­lar och nä­rings­äm­nen rin­ner ut i di­ke­n och vat­ten­drag. På re­nar­na trivs ock­så många fåg­lar samt ängs­väx­ter och in­sek­ter.

Gödsling närmare ett vattendrag än fem meter är förbjudet

Göds­ling­en längs med vat­ten­drag är be­grän­sad. Det är för­bju­det att göds­la när­ma­re ett vat­ten­drag än fem me­ter. På den föl­jan­de fem me­ters zo­nen från vat­ten­dra­get är det för­bju­det att spri­da stall­göd­sel och or­ga­nis­ka göd­sel­fa­bri­kat som yt­sprid­ning, om åkern inte be­ar­be­tas inom ett dygn från sprid­ning­en. De ovan­nämn­da göds­lings- och yt­sprid­nings­för­bu­den hind­rar dock inte att hus­djur be­tar på om­rå­de­na i frå­ga.

Utfallsdike och vattendrag

Ett ut­falls­di­ke är en grävd öp­pen få­ra som sam­lar upp vat­ten från kant-, teg- och täck­di­ken i torr­lägg­nings­om­rå­det samt från det ovan­för­lig­gan­de av­rin­nings­om­rå­det och av­le­der det från torr­lägg­nings­om­rå­det. Som ut­falls­di­ke räk­nas ock­så and­ra få­ror som är re­gi­stre­ra­de i bas­skif­tes­re­gist­ret och upp­tas i jord­bru­kar­nas webb­tjänst Vipu. Med vat­ten­drag av­ses här vat­ten­få­ror som är stör­re än ut­falls­di­ken så­som bäck­ar, åar, tjär­nar, sjö­ar och hav och and­ra na­tur­li­ga vat­ten­om­rå­den samt konst­gjor­da sjö­ar, ka­na­ler och and­ra mot­sva­ran­de konst­gjor­da vat­ten­om­rå­den, dock inte rän­ni­lar, di­ken och käl­lor.

Se till att jord­bruks­mar­ken inte kom­mer åt att nö­tas på grund av ero­sion.

Tvär­vill­kor2020