3.2 Bekämpa flyghavre och jätteloka

Kon­trol­le­ra om det väx­er flyg­hav­re och jät­te­lo­ka på jord­bruks­mar­ken. Be­käm­pa flyg­hav­re på jord­bruks­mark ge­nom plock­ning, be­ar­bet­ning, ke­miskt el­ler på nå­got an­nat sätt. Gör en an­mä­lan om de skif­ten som är smit­ta­de med flyg­hav­re till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het.

Lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten kan ge jord­bru­ka­ren bin­dan­de an­vis­ning­ar om be­kämp­ning­en av flyg­hav­re el­ler i svå­ra­re fall ut­ar­be­ta en be­kämp­nings­plan. Följ de an­vis­ning­ar och den plan du fått.

Be­käm­pa kau­ka­sisk, per­sisk och ar­me­nisk jät­tel­o­ka på jord­bruks­mark ge­nom plock­ning, ke­miskt, me­ka­niskt el­ler på nå­got an­nat sätt.

Om du har an­mält ett jord­bruks­skif­te som efa-trä­da el­ler are­al med kvä­ve­fix­e­ran­de grö­dor i sam­band med för­grö­nings­stö­det ska du be­ak­ta för­bu­det mot att an­vän­da växt­skydds­me­del på des­sa om­rå­den en­ligt vill­ko­ren för för­grö­nings­stöd. Du kan lä­sa om vill­ko­ren i an­sök­nings­gui­den.

Bild: Terhi Ryttä­ri, jät­tel­o­ka He­racle­um sos­now­skyi

Tvär­vill­kor2020