3.5 Bevara landskapets särdrag

Fastlandsfinland

Be­va­ra träd­grup­per och en­skil­da träd som är skyd­da­de en­ligt 29 § 1 mom. 9 punk­ten i na­tur­vård­sla­gen (1096/1996). Om de väx­er på en are­al om högst 0,2 hek­tar på ett bas­skif­te som är på jord­bruks­mark, på en di­kes­ren på ett bas­skif­te el­ler i om­rå­det mel­lan an­grän­san­de bas­skif­ten får de in­klu­de­ras i bas­skif­tets are­al. Upp­ge då ob­jek­ten på blan­kett 442.

Skydds­be­slu­ten fat­tas i Fast­lands­fin­land av NTM-cen­tra­ler­na. Trä­den som do­mi­ne­rar land­ska­pet på så­da­na skydds­ob­jekt har grov stam, är gam­la, ofta för­gre­na­de och med bred kro­na. Hos tall, gran, björk och ek ska stam­men vara minst 60 cm i dia­me­ter på 1,3 me­ters höjd och hos and­ra träds­lag minst 40 cm. Skyd­da­de om­rå­den får inte rö­jas till åker el­ler änd­ras på an­nat sätt. Be­skär inte träd som är land­skap­s­e­le­ment un­der fåg­lar­nas häck­nings­tid 1.5 – 31.7.

Om na­tur­vär­de­na i ett om­rå­de som hör till en skyd­dad na­tur­typ har för­svun­nit kan skyd­det av om­rå­det dras in ge­nom NTM-cen­tra­lens be­slut.

Be­va­ra ock­så högst 0,2 hek­tar sto­ra na­tur­min­nes­mär­ken som är skyd­da­de med stöd av 23 § i na­tur­vård­sla­gen (1096/1996). Om de finns på ett bas­skif­te, på en di­kes­ren på ett bas­skif­te el­ler i ett om­rå­de mel­lan an­grän­san­de bas­skif­ten, får de in­klu­de­ras i bas­skif­tets are­al. Upp­ge då ob­jek­ten på blan­kett 442.  Ett na­tur­min­nes­mär­ke är ett träd, en dunge, ett flytt­block el­ler en mot­sva­ran­de na­tur­for­ma­tion som skyd­dats på grund av sin skön­het, säll­synt­het, be­ty­del­se i land­ska­pet, sitt ve­ten­skap­li­ga vär­de el­ler av an­nan mot­sva­ran­de an­led­ning. Skyd­da­de na­tur­min­nes­mär­ken är van­li­gen ock­så ut­märk­ta i ter­räng­en. Be­skär inte träd som är land­skap­s­e­le­ment un­der fåg­lar­nas häck­nings­tid 1.5 – 31.7.

Kom­mu­nens mil­jö­myn­dig­he­ter fat­tar skydds­be­slut om ob­jekt på pri­va­ta mar­ker på an­sö­kan av mar­k­äga­ren el­ler med den­nes sam­tycke.  Na­tur­min­nes­mär­ken får inte ska­das el­ler av­lägs­nas.

Om det inte läng­re finns grun­der för att skyd­da ett na­tur­min­nes­mär­ke el­ler om frid­lys­ning­en ut­gör ett hin­der för att ge­nom­fö­ra ett pro­jekt el­ler en plan som är av be­ty­del­se för all­män­in­tres­set, kan kom­mu­nen på an­sö­kan av äga­ren el­ler på för­slag av NTM-cen­tra­len upp­hä­va skyd­det av na­tur­min­nes­mär­ket. NTM-cen­tra­lens ut­lå­tan­de om an­sö­kan ska in­häm­tas. Om ären­det har bli­vit an­häng­igt på NTM-cen­tra­lens för­slag ska om­rå­dets äga­re ges till­fäl­le att bli hörd.

Med­de­la kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het om de ob­jekt som är be­läg­na på ett om­rå­de som du be­sit­ter. Ob­jekt på ett om­rå­de som lig­ger mel­lan skif­ten an­mäls av om­rå­dets in­ne­ha­va­re. An­mäl ob­jek­ten på blan­kett 442.

Åland

Be­va­ra träd­grup­per och en­skil­da träd som är skyd­da­de en­ligt 5 § 1 mom. 8 punk­ten i Ålands land­skaps­för­ord­ning (ÅFS 113/1998) om de väx­er på en are­al om högst 0,2 hek­tar på ett bas­skif­te som är på jord­bruks­mark på en di­kes­ren på ett bas­skif­te el­ler i om­rå­det mel­lan an­grän­san­de bas­skif­ten. I en­lig­het med 5 § 8 punk­ten i för­ord­ning ÅFS 113/1998 ska de skydds­vär­da trä­den vara vilt väx­an­de ek, lönn och asp som 130 cm över mark­yt­an har en om­krets på minst 170 cm samt enar med en höjd av minst 6 me­ter. Skydds­ob­jek­ten ska vara av­grän­sa­de i om­rå­det och land­skaps­re­ge­ring­en kan de­fi­ni­e­ra grän­ser­na för skydds­ob­jek­tet på be­gä­ran av mark­om­rå­dets äga­re el­ler in­ne­ha­va­re. Be­skär inte träd som är land­skap­s­e­le­ment un­der fåg­lar­nas häck­nings­tid 1.5 – 31.7.

Be­va­ra ock­så na­tur­min­nes­mär­ken som av­ses i 6 § i Ålands land­skaps­lag (ÅFS 82/1998) om na­tur­vård, om de finns på ett bas­skif­te, på en di­kes­ren på ett bas­skif­te el­ler i ett om­rå­de mel­lan an­grän­san­de bas­skif­ten. Ett na­tur­min­nes­mär­ke är ett träd, en dunge, ett flytt­block el­ler en mot­sva­ran­de na­tur­for­ma­tion som skyd­dat på grund av sin skön­het, säll­synt­het, be­ty­del­se i land­ska­pet, sitt ve­ten­skap­li­ga vär­de el­ler av an­nan mot­sva­ran­de an­led­ning. Skyd­da­de na­tur­min­nes­mär­ken är van­li­gen ock­så ut­märk­ta i ter­räng­en. Be­skär inte träd som är land­skap­s­e­le­ment un­der fåg­lar­nas häck­nings­tid 1.5 – 31.7.

Tvär­vill­kor2020