3.6 Ta reda på om du behöver tillstånd att ta bevattningsvatten

Bild: Pent­ti Sor­mu­nen/Plu­gi

Då du an­vän­der vat­ten för be­vatt­ning av jord­bruks­mark ska du in­nan du tar vat­ten frå­ga NTM-cen­tra­len el­ler kom­mu­nens mil­jö­till­stånds­myn­dig­he­ten om du be­hö­ver vat­ten­täkt­s­till­stånd för det­ta. Iakt­ta­gan­det av till­stånds­vill­ko­ren in­går i tvär­vill­ko­ren, om till­stånd be­hövs.

Du be­hö­ver till­stånd att ta vat­ten från ett vat­ten­drag en­ligt vat­ten­la­gen (587/2011) (på Åland ÅFS 61/1996) till ex­em­pel när vatt­net inte räck­er till för vat­ten­om­rå­dets äga­re el­ler del­äga­re som tar vat­ten. Om du tar mer än 250 m3 grund­vat­ten per dygn krävs det ock­så till­stånd en­ligt vat­ten­la­gen. Dess­utom ska NTM-cen­tra­len un­der­rät­tas om vat­ten­täk­ten, om den mängd som ska tas över­sti­ger 100 m3/dygn.

Tvär­vill­kor2020