3.7 Skydda grundvattnet

Bild: Reijo Ju­u­ri­nen/Ku­va­li­i­te­ri

Alla for­mer av för­o­re­ning av grund­vat­ten är för­bju­den i mil­jö­skydds­la­gen (527/2014). För­bud mot att di­rekt el­ler in­di­rekt släp­pa ut äm­nen som är far­li­ga el­ler skad­li­ga för mil­jön i grund­vat­ten in­går i stats­rå­dets för­ord­ning 1022/2006. Jord­bru­ka­ren bör i frå­ga om sin egen gård kon­trol­le­ra att går­dens verk­sam­het inte or­sa­kar så­da­na di­rek­ta el­ler in­di­rek­ta ut­släpp av mil­jö­far­li­ga el­ler mil­jös­kad­li­ga äm­nen som nämns i bi­la­ga E till den ovan nämn­da för­ord­ning­en (t.ex. från brän­slen, smörj­me­del, växt­skydds­me­del). Be­ak­ta kra­vet i all jord­bruks­verk­sam­het på din gård och på hela jord­bruks­mar­ken, ock­så i de om­rå­den som inte lig­ger på ett grund­vat­ten­om­rå­de. Äm­nen som är far­li­ga och skad­li­ga för mil­jön och som var­ken di­rekt el­ler in­di­rekt får släp­pas ut i grund­vatt­net finns för­teck­na­de i ta­bell 4.

Se till att det inte finns t.ex. läck­an­de växt­skydds­me­dels­be­hål­la­re, ol­je­tan­kar, dun­kar el­ler fat med spill­ol­ja, kas­se­ra­de for­don el­ler and­ra an­lägg­ning­ar som kan or­sa­ka di­rek­ta el­ler in­di­rek­ta ut­släpp av växt­skydds­me­del el­ler kol­vä­te i grund­vatt­net. Se ock­så till att det inte upp­kom­mer di­rek­ta el­ler in­di­rek­ta ut­släpp i grund­vatt­net när du lag­rar växt­skydds­me­del och fyl­ler el­ler tvät­tar växt­skydd­sspru­tor. Be­ak­ta kra­ven på all jord­bruks­mark, ock­så de om­rå­den som inte lig­ger på ett grund­vat­ten­om­rå­de.

Ta reda på var grundvattenområdet ligger

Be­gräns­ning­ar­na för an­vänd­ning av grund­vat­ten­om­rå­den be­rör samt­li­ga jord­bru­ka­re som har jord­bruks­mark på ett grund­vat­ten­om­rå­de. Kon­trol­le­ra i Vi­put­jäns­ten om nå­got av dina skif­ten be­fin­ner sig på grund­vat­ten­om­rå­de. Om nå­got skif­te en­dast del­vis är be­lä­get på ett grund­vat­ten­om­rå­de ska be­gräns­ning­ar­na för grund­vat­ten­om­rå­den föl­jas på del av skif­tet som lig­ger på grund­vat­ten­om­rå­det. Av det­ta om­rå­de kan man in­rät­ta ett se­pa­rat jord­bruks­skif­te. Ob­ser­ve­ra att det i din kom­muns mil­jö­skydds­be­stäm­mel­ser el­ler i ett even­tu­ellt mil­jö­till­stånd el­ler ett an­nat till­stånd för din gård kan in­gå ex­ak­ta­re be­gräns­ning­ar för od­ling på grund­vat­ten­om­rå­den, ex­em­pel­vis för sprid­ning av stall­göd­sel, än vad tvär­vill­ko­ren för­ut­sät­ter. Fö­re­skrif­ter­na kan va­ri­e­ra från kom­mun till kom­mun.

Använd endast växtskyddsmedel som är tillåtna på grundvattenområden

Följ den be­gräns­ning för skydd av grund­vatt­net som nämns i på­skrif­ter­na på pre­pa­ra­tets för­pack­ning. Det finns skill­na­der i be­gräns­ning­ar­na för oli­ka pre­pa­rat. Här in­vid ser du ett ex­em­pel på en grund­vat­ten­fras som be­grän­sar an­vänd­ning­en av ett pre­pa­rat. Lägg än­då mär­ke till att be­gräns­ning­ar­na kan änd­ras ef­ter det att pre­pa­ra­ten förs­ta gång­en har god­känts. Det är där­för bra att all­tid in­nan ett pre­pa­rat an­vänds kon­trol­le­ra de upp­da­te­ra­de upp­gif­ter­na i det re­gis­ter över växt­skydds­me­del som Tu­kes för. www.tu­kes.fi/växt­skydds­me­dels­re­gis­ter.

I re­gist­ret kan du gö­ra en sök­ning av pre­pa­rat som är tillåt­na på grund­vat­ten­om­rå­den el­ler ta ut en för­teck­ning över pre­pa­rat vil­kas an­vänd­ning på nå­got sätt är be­grän­sad på grund­vat­ten­om­rå­den.  När­ma­re upp­gif­ter om pre­pa­ra­tens grund­vat­ten­be­gräns­ning­ar finns i upp­gif­ter­na om pre­pa­ra­ten i re­gist­ret och i tex­ten på för­sälj­nings­för­pack­ning­en. Du kan ock­så hö­ra dig för hos kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het om vil­ka be­gräns­ning­ar som är i kraft.

Ex­em­pel på en grund­vat­ten­fras för ett växt­skydds­me­delspre­pa­rat:

Grund­vat­ten­be­gräns­ning: Växt­skydds­med­let el­ler dess ned­bryt­nings­pro­dukt kan trans­por­te­ras i mar­ken och med­let får där­för inte an­vän­das på vik­ti­ga el­ler and­ra för vat­ten­för­sörj­ning lämp­li­ga grund­vat­ten­om­rå­den (grund­vat­ten­om­rå­den av klas­ser­na I och II). Kring brun­nar och käl­lor som an­vänds för an­skaff­ning av hus­hålls­vat­ten läm­nas en skydds­zon på minst 30-60 me­ter som inte be­hand­las med växt­skydds­med­let. An­vänd­ning av växt­skydds­me­del på grov mo­jord el­ler gröv­re jord­ar­ter än så bör und­vi­kas.

Ta­bell 4. Äm­nen far­li­ga för grund­vat­ten och i äm­nes­grup­per in­gå­en­de far­li­ga äm­nen som inte får släp­pas ut i grund­vat­ten (Stats­rå­dets för­ord­ning 1022/2006).

Tvär­vill­kor2020