4.1 Hantera stallgödsel och gödselfabrikat omsorgsfullt

Nä­rings­äm­ne­na i stall­göd­sel och göd­sel­fa­bri­kat kan smut­sa ner yt- och grund­vat­ten. Av den or­sa­ken finns det be­gräns­ning­ar för an­vänd­ning­ och lag­ring av stall­göd­sel samt för an­vänd­ning av and­ra äm­nen som an­vänds som göd­sel­me­del i jord­bru­ket. Des­sa be­gräns­ning­ar byg­ger på stats­rå­dets för­ord­ning om be­gräns­ning av vis­sa ut­släpp från jord­bruk och träd­gårds­od­ling (1250/2014, med änd­ring­ar) och gäl­ler samt­li­ga jord­bru­ka­re.

Bild: MMM_kuva-ar­kis­to

Du bör upp­märk­sam­ma att stats­rå­dets för­ord­ning om be­gräns­ning av vis­sa ut­släpp från jord­bruk och träd­gårds­od­ling (1250/2014) in­ne­hål­ler ock­så and­ra krav som mås­te föl­jas, men som inte in­går i tvär­vill­ko­ren.

Mil­jö­mi­nis­te­ri­et har ut­ar­be­tat svar på ofta ställ­da frå­gor och dem kan du lä­sa här.

Tvär­vill­kor2020