4.1.1 Följ bestämmelserna om lagring av stallgödsel

På en gård där det an­sam­las stall­göd­sel från ani­ma­lie­pro­duk­ti­ons­djur ska det fin­nas ett ut­rym­me för lag­ring av stall­göd­seln. Går­dens göd­sel­stad ska rym­ma den stall­göd­sel som an­sam­las un­der en 12-må­na­der­s­pe­ri­od, med un­dan­tag av den stall­göd­sel som blir kvar på be­tes­mar­ken un­der be­tes­pe­ri­o­den. För nöt­kre­a­tu­rens del kan man be­ak­ta mäng­den stall­göd­sel som blir kvar på be­tes­mar­ken un­der högst fyra må­na­der.

För nöt­kre­a­turs­slag som föds upp ut­om­hus året runt kan man be­ak­ta hela ut­e­vis­tel­se­pe­ri­o­den när kra­vet på göd­sel­sta­dens vo­lym räk­nas ut. Be­ak­ta än­då att stall­göd­seln re­gel­bun­det mås­te av­lägs­nas från rast­går­dar, fram­för allt från ut­fod­rings- och dricks­plat­ser, samt från om­rå­den där dju­ren i all­män­het trivs och att den stall­göd­seln mås­te lag­ras i en göd­sel­stad.

Om dju­ren till­bring­ar nät­ter­na i djur­s­tal­let kan en­dast hälf­ten av be­tes­sä­song­en be­ak­tas vid ut­räk­ning­en av göd­sel­vo­ly­men, d.v.s. för nöt­kre­a­tur två må­na­der. För den mängd göd­sel som re­gel­bun­det sam­las in från rast­går­dar och per­ma­nen­ta ut­fod­rings­plat­ser och som inte di­rekt kan ut­nytt­jas för göds­ling ska det fin­nas la­ger­ut­rym­men.

När du räk­nar ut mi­ni­mi­vo­ly­men för göd­sel­sta­den kan du be­ak­ta jord­bru­kar­nas ge­men­sam­ma göd­sel­stä­der och strö­bäd­dar i lös­drifts­stall. En mind­re stor­lek på göd­sel­sta­den är ock­så möj­lig om du över­lå­ter stall­göd­sel till en an­nan jord­bru­ka­re för att lag­ras el­ler an­vän­das ge­nast, el­ler om du över­lå­ter stall­göd­sel till en så­dan an­vän­da­re (t.ex. en kom­pos­te­rings- el­ler bio­gas­an­lägg­ning), som har ett till­stånd en­ligt mil­jö­skydds­la­gen att ta emot stall­göd­sel.

Grun­der­na för di­men­sio­ne­ring av göd­sel­stä­der en­ligt för­ord­ning­en om be­gräns­ning av vis­sa ut­släpp från jord­bruk och träd­gårds­od­ling an­ges i ta­bell 5. I ta­bel­len an­ges rikt­gi­van­de vo­ly­mer för urin, flyt­göd­sel, torr­göd­sel och strögöd­sel av oli­ka pro­duk­ti­ons­djur. Lag­rings­ut­rym­mets stor­lek be­ror på hur stall­göd­seln be­hand­las (Ta­bell 6).

Ta­bell 5. 12 må­na­ders lag­ring per djur/per djur­plats en­ligt typ av göd­sel (m3/djur/år, utan regn­vat­ten).

Ta­bell 6. Lag­rings­ut­rym­mets stor­lek be­ror på hur stall­göd­seln be­hand­las.

Om du re­dan har en be­fint­lig göd­sel­stad, el­ler om din an­sö­kan om bygg­lov har bli­vit an­häng­ig fö­re 1.4.2015, tilläm­pas allt­jämt ta­bel­len (Ta­bell 7) i stats­rå­dets för­ord­ning om be­gräns­ning av ut­släpp i vatt­nen av ni­tra­ter från jord­bru­ket (931/2000) när det gäl­ler kra­ven på vo­ly­men för göd­sel­stä­der.

Ta­bell 7. Rikt­gi­van­de lag­rings­vo­lym per djur (djur­plats) för göd­sel­plat­tor samt för urin- och flyt­göd­sel­be­hål­la­re (m3) en­ligt
ni­trat­för­ord­ning­en (931/2000), när lag­rings­ti­den för göd­seln/uri­nen är 12 må­na­der.

Om det an­sam­las högst 25 m3 torr­göd­sel om året el­ler om du lag­rar högst 25 m3 torr­göd­sel åt gång­en på går­den får du lag­ra göd­seln på ett tätt flak el­ler ett mot­sva­ran­de un­der­lag som står un­der tak el­ler som täcks med en pre­sen­ning.

Om du tar emot och lag­rar stall­göd­sel ska du ha en göd­sel­stad som di­men­sio­ne­ras en­ligt den mängd som tas emot per år. Ing­en göd­sel­stad be­hövs om du för­va­rar torr­göd­sel el­ler or­ga­nis­ka göd­sel­fa­bri­kat med en torrsub­stans på minst 30 % på åkern un­der sprid­nings­ti­den i högst fyra veck­or i vän­tan på sprid­ning­en.

Tvär­vill­kor2020