4.1.2 Lagring av torrgödsel vid exceptionella situationer

Torr­göd­sel med en torrsub­stans­halt på minst 30 % kan du lag­ra i stack, om ar­bets­tek­nis­ka el­ler hy­gi­e­nis­ka skäl krä­ver det.

Med ar­bets­tek­niskt skäl av­ses ex­em­pel­vis men­fö­re el­ler att an­ord­ning­ar i göd­sel­sta­den har gått i olag. Som hy­gi­e­niskt skäl kan man anse till ex­em­pel sjuk­dom­salst­ra­re i stall­göd­seln, så­som sal­mo­nel­la, lis­te­ria el­ler nå­gon an­nan sjuk­dom. Om du an­läg­ger en göd­sel­stack av ett hy­gi­e­niskt skäl ska skä­let all­tid ha god­känts av en ve­te­ri­när.

Lag­ring i göd­sel­stack får inte or­sa­ka ned­smuts­ning el­ler risk för ned­smuts­ning av vat­ten­drag. Det är all­tid för­bju­det att lag­ra göd­sel i stack på grund­vat­ten­om­rå­den och om­rå­den som över­sväm­mas.

Pla­ce­ra stack­en på ett bä­ran­de åker­om­rå­de. På en slut­tan­de åker ska du pla­ce­ra stack­en nä­ra den öv­re kan­ten. Stack­en får inte pla­ce­ras på mind­re än 100 me­ters av­stånd från ett vat­ten­drag, ett ut­falls­di­ke el­ler en brunn för hus­hålls­vat­ten och på mind­re än fem me­ters av­stånd från ett dike. Bred ut ett minst 20 cen­ti­me­ter tjockt la­ger som bin­der väts­ka, ex­em­pel­vis torv, som bot­ten för stack­en och täck stack­en med en tät pre­sen­ning. Av­lägs­na snön från plat­sen för stack­en och for­ma un­der­la­get så att väts­ka inte rin­ner ut i mil­jön. Du får an­läg­ga en ny stack på sam­ma plats ef­ter två mel­lan­år.

I en och sam­ma stack ska du pla­ce­ra minst den mängd stall­göd­sel el­ler or­ga­niskt göd­sel­fa­bri­kat som ska spri­das ut på en hek­tar el­ler högst den mängd som ska spri­das ut på hela skif­tet och på an­grän­san­de skif­ten. Stall­göd­sel el­ler or­ga­niskt göd­sel­fa­bri­kat som lag­ras i stack ska du spri­da ut inom högst ett år från det att stack­en an­lagts.

Be­ak­ta ock­så de and­ra kra­ven som gäl­ler sprid­ning av stall­göd­sel och som har be­skri­vits i av­snit­ten 4.1.2. – 4.1.6.

Om du på grund av ett av ve­te­ri­nä­ren god­känt hy­gi­e­niskt skäl lag­rar torr­göd­sel i stack, är det inte nöd­vän­digt att spri­da stall­göd­seln i stack­en se­nast ett år ef­ter det att den an­la­des. Då finns det hel­ler inga be­gräns­ning­ar för den mängd torr­göd­sel som du pla­ce­rar i stack på åkern.

Med­de­la kom­mu­nens mil­jö­skydds­myn­dig­het om lag­ring av torr­göd­sel i stack 14 dygn in­nan du på­bör­jar lag­ring­en. Kom­mu­nens mil­jö­skydds­myn­dig­het ut­för vid be­hov en gransk­ning in­nan lag­ring­en i stack in­leds. Det ovan nämn­da kra­vet in­går inte i tvär­vill­ko­ren, men det mås­te än­då be­ak­tas.

Tvär­vill­kor2020