4.1.4 Följ begränsningarna för spridning av stallgödsel

Sprid göd­sel­med­len på åkern så att det inte sker nå­gon av­rin­ning i vat­ten och så att al­ven inte för­tä­tas. Vid göds­ling­en ska du be­ak­ta ge­nom­snitt­lig skör­de­ni­vå, od­lings­zon, växt­följd, väx­el­bruk och jord­art.

Man mås­te be­stäm­ma jord­ar­ten på ett skif­te som ska göds­las. Ett vill­kor för mil­jö­för­bin­del­sen är en gäl­lan­de mark­kar­te­ring som ock­så in­be­gri­per ana­lys av jord­ar­ten. Om du inte har in­gått mil­jö­för­bin­del­se, och inte har den mark­kar­te­ring som krävs för den, mås­te du an­ting­en själv un­der­sö­ka jord­ar­ten om du har till­räck­lig yr­kes­skick­lig­het för det­ta el­ler ock­så lå­ta nå­gon gö­ra ana­ly­sen se­pa­rat.

Sprid ald­rig göd­sel­me­del på snö­täckt, fru­sen el­ler vat­ten­mät­tad mark.

Det är för­bju­det att spri­da stall­göd­sel och or­ga­nis­ka göd­sel­fa­bri­kat på åkern un­der pe­ri­o­den 1.11 – 31.3. Du får av­vi­ka från ti­den då sprid­ning av stall­göd­sel är för­bju­den och ut­fö­ra sprid­ning till ut­gång­en av no­vem­ber i si­tu­a­tio­ner där stall­göd­sel un­der växt­pe­ri­o­den inte har kun­nat ut­nytt­jas som göd­sel­me­del på en åker på grund av ex­cep­tio­nel­la vä­der­leks­för­hål­lan­den. Som ex­cep­tio­nel­la vä­der­leks­för­hål­lan­den be­trak­tas si­tu­a­tio­ner där en åker på grund av lång­va­ri­ga rik­li­ga regn och li­ten av­dunst­ning va­rit så våt att det­ta för­hind­rat höst­sprid­ning av stall­göd­sel se­nast i ok­to­ber.

Om du spri­der stall­göd­sel i no­vem­ber ska du gö­ra en an­mä­lan om det till kom­mu­nens mil­jö­skydds­myn­dig­het fö­re ut­gång­en av ok­to­ber. An­mäl­nings­kra­vet in­går inte i tvär­vill­ko­ren, men det mås­te än­då be­ak­tas.

Med hän­syn till sprid­nings­tid­punk­ten kan du för­va­ra torr­göd­sel och or­ga­nis­ka göd­sel­fa­bri­kat vars halt av torrsub­stans är 30 % på åkern i fyra veck­or i vän­tan på sprid­ning­ inom ra­men för den tillåt­na sprid­nings­ti­den.

Om du spri­der stall­göd­sel el­ler or­ga­nis­ka göd­sel­fa­bri­kat på åkern mås­te stall­göd­seln myl­las ner el­ler åkern plö­jas inom ett dygn från sprid­ning­en. Om du spri­der stall­göd­seln el­ler det or­ga­nis­ka göd­sel­fa­bri­ka­tet i växt­be­stån­det med slang­s­pri­da­re el­ler som bred­sprid­ning, krävs det inte att den myl­las ner.

Om du be­va­rar växt­täck­et på ett åker­skif­te över vin­tern får du spri­da stall­göd­sel och or­ga­nis­ka göd­sel­fa­bri­kat från och med 15.9 en­dast ge­nom pla­ce­ring, om det inte gäl­ler sprid­ning av stall­göd­sel fö­re sådd av höst­säd.

Göds­ling­en längs med vat­ten­drag är be­grän­sad. Det är för­bju­det att göds­la när­ma­re ett vat­ten­drag än fem me­ter. På den föl­jan­de fem me­ters zo­nen från vat­ten­dra­get är det för­bju­det att spri­da stall­göd­sel och or­ga­nis­ka göd­sel­fa­bri­kat som yt­sprid­ning, om åkern inte be­ar­be­tas inom ett dygn från sprid­ning­en. De ovan­nämn­da göds­lings- och yt­sprid­nings­för­bu­den hind­rar dock inte att hus­djur be­tar på om­rå­de­na i frå­ga.

På så­da­na de­lar av åker­skif­ten där lut­ning­en är minst 15 pro­cent är sprid­ning av flyt­göd­sel, urin och fly­tan­de or­ga­nis­ka göd­sel­fa­bri­kat på an­nat sätt än ge­nom pla­ce­ring all­tid för­bju­det. Med en del av ett åker­skif­te av­ses en are­al som är minst 25 ar (0,25 ha). And­ra typ­er av stall­göd­sel och or­ga­nis­ka göd­sel­fa­bri­kat som sprids ut på slut­tan­de de­lar av åker­skif­ten ska be­ar­be­tas in i jor­den inom tolv tim­mar från sprid­ning­en.

Om du an­vän­der pres­sväts­ka från en­si­la­ge och av­rin­nings­vat­ten från rast­ha­gar som göd­sel­me­del ska ock­så de ovan nämn­da be­gräns­ning­ar­na för sprid­ning av göd­sel­me­del föl­jas.

Bild: Saka­ri Ala­su­u­ta­ri/Plu­gi

Tvär­vill­kor2020