4.1.5 Följ de maximala kvävegödselmängderna

I frå­ga om stall­göd­sel från pro­duk­ti­ons­djur och or­ga­nis­ka göd­sel­fa­bri­kat som in­ne­hål­ler stall­göd­sel får den mängd to­tal­kvä­ve som sprids år­li­gen vara högst 170 kg/ha.

Följ grän­ser­na som an­ger max­i­ma­la mäng­der lös­ligt kvä­ve vid kvä­ve­göds­ling­en. I de max­i­ma­la mäng­der­na lös­ligt kvä­ve in­går det lös­li­ga kvä­vet i oor­ga­nis­ka göd­sel­me­del, stall­göd­sel från pro­duk­ti­ons­djur, in­klu­si­ve stall­göd­seln som upp­kom­mer när djur går på bete, samt i or­ga­nis­ka göd­sel­fa­bri­kat.

De max­i­ma­la mäng­der­na kvä­ve­göd­sel per växt­art an­ges i ta­bell 8. På åker­skif­ten som an­vänds för bete har kvä­vet i den stall­göd­sel som blir kvar på be­tes­mar­ken be­ak­tats i de max­i­ma­la kvä­ve­göd­sel­mäng­der­na.

Om göd­sel­mäng­den för lös­ligt kvä­ve över­sti­ger 150 kg/ha om året ska mäng­den de­las upp på minst två om­gång­ar och ti­den mel­lan sprid­ning­ar­na ska vara minst två veck­or.

På hös­ten från och med 1.9 får mäng­den lös­ligt kvä­ve i stall­göd­sel från pro­duk­ti­ons­djur och i or­ga­nis­ka göd­sel­fa­bri­kat som sprids vara högst 35 kg/ha. Mäng­den lös­ligt kvä­ve som spri­dits på hös­ten be­ak­tas i sin hel­het som en del av göds­ling­en av föl­jan­de grö­da.

Ta­bell 8. De max­i­ma­la mäng­der­na lös­ligt kvä­ve per år (kg/ha) för oli­ka grup­per av växt­ar­ter.

Tvär­vill­kor2020