4.1.6 Låt göra en stallgödselanalys med fem års mellanrum och för bok

Låt göra en stallgödselanalys med fem års mellanrum

I stall­göd­se­l­ana­ly­sen be­stäms hal­ter­na lös­ligt kvä­ve, to­tal­kvä­ve och to­tal­fos­for i stall­göd­seln. Pla­ne­ra göds­ling­en på ba­sis av an­ting­en stall­göd­se­l­ana­ly­sen el­ler ta­bell­vär­de­na (Ta­bell 9). Spa­ra upp­gif­ter­na i stall­göd­se­l­ana­ly­sen och va­ru­de­kla­ra­tio­ner­na för or­ga­nis­ka göd­sel­fa­bri­kat så att du på be­gä­ran kan visa upp dem för till­syns­myn­dig­he­ten.

Skyl­dig­he­ten att lå­ta gö­ra en stall­göd­se­l­ana­lys gäl­ler en gård där mäng­den stall­göd­sel som upp­kom­mer och/el­ler som an­vänds som göd­sel­me­del di­rekt på åkern är stör­re än 25 m3 om året.

Ta­bell 9. Ta­bell­vär­den för stall­göd­sel.

För bok över gödslingen varje år

An­teck­ning­ar­na ska på be­gä­ran läm­nas till till­syns­myn­dig­he­ten. Bok­fö­ring­en ska per jord­bruks­skif­te in­ne­hål­la upp­gif­ter om mäng­den stall­göd­sel och or­ga­nis­ka göd­sel­fa­bri­kat samt kvä­ve­göd­sel som an­vänts för till­för­sel av nä­rings­äm­nen på åk­rar­na samt det lös­li­ga kvä­vet och to­tal­kvä­vet i dem, skör­de­ni­vå­er­na, jord­ar­te­na och tid­punk­ter­na då stall­göd­sel el­ler or­ga­nis­ka göd­sel­fa­bri­kat har spri­dits på åk­rar­na.

Tvär­vill­kor2020