4.2 Skydda naturen

Bevara jordbruksmarkens naturvärden

Bå­de i den na­tio­nel­la lag­stift­ning­en och i EU:s ha­bi­tat­di­rek­tiv in­går krav på att be­va­ra den bio­lo­gis­ka mång­fal­den.  För att det­ta mål ska för­verk­li­gas krävs att na­tur­vär­de­na be­ak­tas i all verk­sam­het, ock­så inom jord­bru­ket. Vil­da väx­ter och djur samt na­tur­typ­er­na ut­gör lands­byg­dens cen­tra­la na­tur­vär­den. Många ar­ter och na­tur­typ­er kan än­då ta ska­da av od­lings­åt­gär­der­na. Syf­tet med EU:s ha­bi­tat­di­rek­tiv och få­gel­di­rek­tiv är att åstad­kom­ma en så­dan skydds­ni­vå för de ar­ter och na­tur­typ­er som be­trak­tas som vik­ti­ga att de inte läng­re mins­kar i an­tal.

I tvär­vill­ko­ren in­går att skyd­da na­tu­ren i de Na­tu­ra 2000 –om­rå­den som in­rät­tats med tan­ke på skydd av de na­tur­typ­er och ha­bi­tat som an­ges i ha­bi­tat­di­rek­ti­vet. Vill­ko­ren som gäl­ler skydd av na­tur­typ­er och ar­ter en­ligt ha­bi­tat­di­rek­ti­vet upp­fylls om du iakt­tar skydds­be­slu­ten om Na­tu­ra 2000 –om­rå­den och be­stäm­mel­ser­na om na­tio­nal­par­ker, na­tur­re­ser­vat och and­ra stat­li­ga na­tur­skydds­om­rå­den och på det sät­tet sä­ker­stäl­ler att de na­tur­typ­er och livsmil­jö­er som lig­ger till grund för skyd­det av Na­tu­ra 2000 -om­rå­det inte be­tyd­ligt för­säm­ras el­ler störs.

Skydda fåglar

I tvär­vill­ko­ren in­går ock­så att skyd­da fåg­lar och i syn­ner­het de få­gel­ar­ter och de­ras livsmil­jö­er som av­ses i få­gel­di­rek­ti­vet. Tvär­vill­ko­rens krav som gäl­ler fåg­lar upp­fylls när du iakt­tar åt­gärds­be­gräns­ning­ar­na i na­tur­skydd­s­pro­gram som in­rät­tats en­ligt na­tur­vårds­la­gen, be­slut och be­stäm­mel­ser om na­tur­skydds­om­rå­den, skyd­da­de na­tur­typ­er och fö­re­komst­plat­ser för ar­ter som krä­ver sär­skilt skydd, samt be­stäm­mel­ser­na om na­tio­nal­par­ker, na­tur­re­ser­vat och Na­tu­ra 2000 -om­rå­de­n.

Skyd­da­de na­tur­typ­er får inte änd­ras så att be­va­ran­det av na­tur­typ­ens sär­drag i om­rå­det även­ty­ras och för­säm­rar fåg­lar­nas livsmil­jö­er. NTM-cen­tra­ler­na fat­tar be­slut om grän­ser­na för skyd­da­de na­tur­typ­er och del­ger om­rå­dets äga­re och in­ne­ha­va­re be­slu­tet. Skyd­da­de na­tur­typ­er kan vara till ex­em­pel na­tur­li­ga dung­ar som till be­ty­dan­de del be­står av äd­la löv­träd, has­sell­un­dar, klib­bal­skärr, sand­strän­der i na­tur­till­stånd, äng­ar vid havs­stran­den, träd­lö­sa el­ler av na­tu­ren träd­fat­ti­ga sand­dy­ner, en­be­vux­en ängs­mark, löv­äng­ar, samt sto­ra en­sta­ka träd och träd­grup­per som do­mi­ne­rar ett öp­pet land­skap.

Försämra inte naturvärdena i Natura 2000 -områden

Na­tur­typ­er som ska skyd­das ge­nom EU:s Na­tu­ra 2000 -nät­verk upp­räk­nas i bi­la­ga I till ha­bi­tat­di­rek­ti­vet, djur- och växt­ar­ter­na upp­räk­nas i ha­bi­tat­di­rek­ti­vets bi­la­ga II och få­gel­ar­ter­na upp­räk­nas i bi­la­ga I till få­gel­di­rek­ti­vet. Dess­utom skyd­das ock­så and­ra flytt­få­gel­ar­ter. I ta­bel­ler­na 10-11 har vi sam­lat de vik­ti­gas­te av de i bi­la­gor­na för­teck­na­de skyd­da­de få­gel­ar­ter och djur- och växt­ar­ter som fö­re­kom­mer på jord­bruks­mark.

Ta­bell 10. Få­gel­ar­ter som på­träf­fas i jord­bruksmil­jö­er och som lig­ger till grund för va­let av Na­tu­ra 2000 -om­rå­den

Ta­bell 11. Ar­ter som fö­re­kom­mer i jord­bruksmil­jö och som är skyd­da­de på ba­sis av be­stäm­mel­ser­na om Na­tu­ra 2000 -om­rå­den.

Av de om­rå­den som i Fin­land valts ut till nät­ver­ket Na­tu­ra 2000 lig­ger ca 5500 hek­tar på jord­bruks­mark. I des­sa om­rå­den fö­re­kom­mer na­tur­typ­er och ar­ter i jord­bruksmil­jö, som krä­ver sär­skilt skydd. Hos kom­mu­nen el­ler NTM-cen­tra­len för ditt om­rå­de tar du reda på om det finns Na­tu­ra 2000 -om­rå­den på de mar­ker du be­sit­ter och vad som i syn­ner­het bör skyd­das på des­sa om­rå­den.

Du får inte för­stö­ra el­ler för­säm­ra ar­ter el­ler na­tur­typ­er som lig­ger till grund för att om­rå­det har valts till ett Na­tu­ra 2000-om­rå­de. Det­ta för­bud gäl­ler all slags verk­sam­het. Om du tän­ker vid­ta en åt­gärd som be­tyd­ligt kan för­säm­ra na­tur­vär­de­na i ett Na­tu­ra 2000 -om­rå­de ska du inom 30 dygn fö­re åt­gär­den läm­na in en an­mä­lan om sa­ken till nä­rings-, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­len. Det kan t.ex. vara frå­ga om att rö­ja en åker på ett om­rå­de som in­går i nät­ver­ket Na­tu­ra 2000.

De na­tur­typ­er som fö­re­kom­mer i jord­bruksmil­jö och som krä­ver skydd en­ligt ha­bi­tat­di­rek­ti­vet är havs­strand­äng­ar, tor­ra he­dar, tor­ra gräs­mar­ker och busk­fa­ci­es på kalksub­strat, art­ri­ka Nar­dus-gräs­mar­ker, art­ri­ka tor­ra-fris­ka låg­lands­gräs­mar­ker, nor­diskt alvar och pre­kam­bris­ka kalk­häll­mar­ker, Mo­li­nia-äng­ar, fuk­ti­ga gräs­mar­ker med hög ört­ve­ge­ta­tion, al­lu­vi­a­la äng­ar, slåt­ter­äng­ar i låg­lan­det, hög­län­ta slåt­ter­äng­ar, löv­äng­ar (ham­lings­äng­ar och stubb­skott­säng­ar) samt träd­kläd­da be­tes­mar­ker.

För­bu­det mot att ska­da na­tur­vär­de­na gäl­ler alla de na­tur­vär­den som lig­ger till grund för att om­rå­det valts till nät­ver­ket Na­tu­ra 2000. Va­let kan grun­da sig på be­ho­vet att skyd­da en el­ler fle­ra na­tur­typ­er el­ler ar­ter. Ar­ter som fö­re­kom­mer i jord­bruksmil­jö är till ex­em­pel korn­knarr, or­to­lan­sparv och törn­ska­ta samt av in­sek­ter­na hög­nor­disk gräs­fjä­ril, ären­pris­nät­fjä­ril och vi­o­lett gull­vinge.

När det gäl­ler Na­tu­ra 2000 -ob­jekt i jord­bruksmil­jö är det till för­del att de blir sköt­ta. I pla­ner­na för sköt­sel och an­vänd­ning av Na­tu­ra 2000 -om­rå­den be­skrivs all­mänt de åt­gär­der med vil­ka man kan be­främ­ja om­rå­dets na­tur­vär­den. Det är skäl att från fall till fall pla­ne­ra sköt­seln av jord­bruks­mar­ker på Na­tu­ra 2000 -om­rå­de­na till­sam­mans med mil­jö­myn­dig­he­ten.

Om det på din gård finns jord­bruks­mark som är be­lä­gen i en na­tio­nal­park, ett na­tur­re­ser­vat, ett an­nat stats­ägt na­tur­skydds­om­rå­de el­ler ett om­rå­de som hör till ett na­tur­vårds­pro­gram, el­ler om där finns livsmil­jö­er för få­gel­ar­ter som krä­ver sär­skilt skydd och som skyd­dats ge­nom myn­dig­hets­be­slut el­ler skyd­da­de na­tur­typ­er el­ler om din gård har jord­bruks­mark i ett Na­tu­ra 2000 -om­rå­de el­ler i dess ome­del­ba­ra när­het, ska du be­ak­ta föl­jan­de aspek­ter:

Tvär­vill­kor2020