5.1 Använd och förvara växtskyddsmedlen rätt

Vid övervakningen av tvärvillkor övervakas:

Växt­skydds­me­del är be­kämp­nings­me­del mot ska­de­djur, ogräs och växt­sjuk­do­mar samt till­växtre­gle­ran­de me­del. Det är en­dast tillå­tet att an­vän­da så­da­na växt­skydds­me­del som är god­kän­da för sitt bruks­än­da­mål i Fin­land. Ett re­gis­ter över god­kän­da växt­skydds­me­del finns på sä­ker­hets- och ke­mi­ka­li­e­ver­kets (Tu­kes) webb­plats http://www.tu­kes.fi/sv/.

Växt­skydds­me­del ska an­vän­das kor­rekt med hän­syn till prin­ci­per­na för god växt­skydd­s­prax­is. Jord­bru­kar­na skall sät­ta sig in i växt­skydds­med­lens gäl­lan­de bruks­an­vis­ning­ar och föl­ja dem. An­teck­ning­ar om an­vänd­ning­en av växt­skydds­me­del mås­te gö­ras.

Bild: A. Ki­vi­lah­ti

Tvär­vill­kor2020