5.1.1 God växtskyddspraxis

Jord­bru­kar­na ska iakt­ta god växt­skydds­sed. Växt­skydds­me­del ska an­vän­das en­ligt de tillåt­na an­vänd­nings­än­da­må­len i bruks­an­vis­ning­ar­na för växt­skydds­med­len. Be­hand­ling­en med växt­skydds­me­del väljs, do­se­ras och ut­förs tids­mäs­sigt i en­lig­het med bruks­an­vis­ning­en så att man upp­når en god­tag­bar ef­fekt med den mins­ta mängd växt­skydds­me­del som be­hövs. Vid va­let av be­hand­ling med växt­skydds­me­del be­ak­tas de lo­ka­la för­hål­lan­de­na och möj­lig­he­ter­na att an­vän­da od­lings­tek­nisk och bio­lo­gisk be­kämp­ning.

Ytterligare information:

Bild: K. Ka­ner­va

Tvär­vill­kor2020