5.2 Ha omsorg om fodersäkerheten

Övervakningen av tvärvillkor hänför sig till fodersäkerhet och spårbarhet för foder:

Fo­der¹) in­ver­kar ock­så på livs­me­dels­sä­ker­he­ten och där­för mås­te de vara säk­ra och gå att spå­ra. Ett fo­der är inte sä­kert om det har en ne­ga­tiv ef­fekt på djur­häl­san el­ler mil­jön el­ler om ett ani­ma­liskt livs­me­del inte är tryggt att an­vän­da som män­ni­sko­fö­da på grund av fod­ret. Fo­der­fö­re­ta­gar­na, in­klu­si­ve jord­bru­kar­na, bär an­svar för fo­der­sä­ker­he­ten.

För spår­bar­he­ten mås­te hela fo­der­ked­jan från pri­mär­pro­duk­tion till han­del re­gi­stre­ra sig som fo­der­fö­re­ta­ga­re och bok över fo­der mås­te föras. En jord­bru­ka­re som pro­du­ce­rar, blan­dar, fram­stäl­ler el­ler ut­fod­rar livs­me­dels­pro­du­ce­ran­de djur med fo­der i Fin­land ska re­gi­stre­ra sig som fo­der­fö­re­ta­ga­re hos Livs­me­dels­ver­ket med blan­kett F. Änd­ring­ar till re­gist­ret av pri­mär­pro­du­cen­ter av fo­der görs ock­så med blan­kett F. Fram till år 2010 kun­de re­gi­stre­ring­en ut­fö­ras i sam­band med stö­dan­sö­kan.

Kra­ven som ställs på fo­der gäl­ler od­ling och skörd av väx­ter till fo­der, bland­ning och fram­ställ­ning av fo­der för eget bruk, för för­sälj­ning samt för över­lå­tel­se utan er­sätt­ning. Kra­ven gäl­ler dess­utom ut­fod­ring av livs­me­dels­pro­du­ce­ran­de djur²) med hem­ma­gjort och in­dust­ri­ellt fo­der. En del av kra­ven, ex­em­pel­vis kra­vet på fo­der­bok­fö­ring och re­gi­stre­ring som fö­re­ta­ga­re inom pri­mär­pro­duk­tio­nen i fo­der­bran­schen, gäl­ler inte för upp­föd­ning av livs­me­dels­pro­du­ce­ran­de djur för pri­vat hem­ma­bruk. Vi­da­re be­rörs trans­port, lag­ring och han­te­ring av fo­der på pro­duk­tions­stäl­let samt trans­port av pri­mär­pro­duk­ter från pro­duk­tions­stäl­let till mot­ta­ga­ren, till ex­em­pel till en an­nan gård el­ler en fo­der­fa­brik, av kra­ven.

Bild: A. Ki­vi­lah­ti

¹) Fo­der av­ser var­je äm­ne el­ler pro­dukt in­klu­si­ve till­sat­ser som är av­sedd för oral ut­fod­ring av djur, oav­sett om äm­ne­na el­ler pro­duk­ter­na är be­ar­be­ta­de, del­vis be­ar­be­ta­de el­ler obe­ar­be­ta­de. Till ex­em­pel spann­mål av­sedd för ut­fod­ring av djur, hö, in­dust­ri­ellt hel- el­ler kom­plet­te­rings­fo­der, c-vi­ta­min och en­si­le­rings­me­del är fo­der.
²
) Livs­me­dels­pro­du­ce­ran­de djur av­ser djur, som t.ex. nöt­kre­a­tur, svin, höns och häs­tar, som an­vänds inom pro­duk­tio­nen av livs­me­del, an­ting­en som så­da­na el­ler i form av pro­duk­ter som dju­ren pro­du­ce­rar.

Tvär­vill­kor2020