5.2.1 Fodersäkerhet

Hantering, transport och lagring av foder på gården

I alla ske­den av pro­duk­tio­nen mås­te man se till att fod­ret skyd­das från po­ten­ti­el­la fak­to­rer som kan leda till att fod­ret kon­ta­mi­ne­ras och för­fars. Fo­der får inte in­ne­hål­la för­bjud­na äm­nen. Fö­re­koms­ten av skad­li­ga äm­nen, or­ga­nis­mer och pro­duk­ter i fo­der har be­grän­sats ge­nom att man har fast­ställt gräns­vär­den för skad­li­ga äm­nen och pro­duk­ter i fo­der. Or­sa­ken kan till ex­em­pel vara en mik­ro­bi­o­lo­gisk sjuk­dom­salst­ra­re i mar­ken el­ler vatt­net, res­ter av göd­sel­me­del och be­kämp­nings­me­del samt in­kor­rekt han­te­ring och bort­skaf­fan­de av av­fall. Det är vik­tigt att man be­käm­par ska­de­dju­ren bå­de för fo­der­hy­gi­e­nens skull och för att fö­re­byg­ga djur­sjuk­do­mar. Bland an­nat på grund av ris­ken för sal­mo­nel­la mås­te man ock­så se till att få­gel­spill­ning inte kom­mer in i fod­ret. Ock­så dju­rens strö mås­te skyd­das mot kon­ta­mi­ne­ring, ef­ter­som dju­ren kanske äter av strö­et fast­än det inte är fo­der. Fo­der och strö ska by­tas ut till­räck­ligt ofta och man mås­te se till att de inte bör­jar rutt­na. Re­sul­ta­ten av ana­ly­ser som ut­förts på fo­der­pro­ver och har be­ty­del­se för fo­der­sä­ker­het mås­te be­ak­tas i pro­duk­tion.

Det fo­der­ut­del­nings­sys­tem som är i bruk på går­den mås­te sä­ker­stäl­la att dju­ren får bara fo­der som är av­sett för dem. De ut­rym­men, an­ord­ning­ar, be­hål­la­re och trans­port­me­del som an­vänds när man till­ver­kar, för­pack­ar, han­te­rar, lag­rar och trans­por­te­rar fo­der el­ler ut­fod­rar djur ska ren­gö­ras re­gel­bun­det och vid be­hov des­in­fi­ce­ras ef­ter ren­gö­ring­en. Ock­så dju­rens drick­s­an­ord­ning­ar mås­te ren­gö­ras re­gel­bun­det. Fram­för allt ef­ter han­te­ring och an­vänd­ning av fo­der­lä­ke­me­del3) ska for­do­nen och ut­rust­ning­en för fo­der­han­te­ring och ut­fod­ring ren­gö­ras så att man und­vi­ker att kon­ta­mi­ne­ra föl­jan­de fo­der­par­ti.

Bild: JSM bild­ar­kiv

3) Fo­der­lä­ke­me­del är bland­ning­ar av ett el­ler fle­ra ve­te­ri­när­me­di­cins­ka lä­ke­me­del och fo­der, som på grund av sina bo­tan­de el­ler fö­re­byg­gan­de egen­ska­per el­ler öv­ri­ga me­di­cins­ka egen­ska­per är av­sed­da att ges till djur utan vi­da­re be­ar­bet­ning.

Dju­rens dricks­vat­ten och det vat­ten som an­vänds för ren­gö­ring av an­ord­ning­ar och red­skap mås­te vara rent. Vid be­te­s­ut­fod­ring mås­te man ta hän­syn till fast­ställ­da ka­rens­ti­der för växt­skydds­med­len. Ti­den mel­lan sprid­ning av stall­göd­sel och bärg­ning av fo­der el­ler be­tes­gång mås­te vara till­räck­ligt lång så att göd­seln inte för­o­re­nar fod­ret. Om man an­vän­der nå­got göd­sel­fa­bri­kat av ani­ma­liskt ur­sprung, ex­em­pel­vis kött- och ben­mjöl, mås­te ka­rens­ti­den mel­lan sprid­ning­en av göd­sel­fa­bri­ka­tet av ani­ma­liskt ur­sprung och fo­der­bärg­ning el­ler be­tes­gång vara minst 21 dygn.

Ren­gö­rings- och des­in­fek­tions­ke­mi­ka­li­er ska an­vän­das en­ligt bruks­an­vis­ning­ar­na. Ock­så and­ra bio­ci­der, göd­sel­me­del och växt­skydds­me­del ska för­va­ras, han­te­ras och an­vän­das en­ligt till­ver­ka­rens an­vis­ning­ar. De, lik­som ock­så far­li­ga äm­nen, ut­sä­de och av­fall, mås­te han­te­ras och för­va­ras åt­skilt från fo­der och djur­håll­nings­plat­ser. Fo­der, in­klu­si­ve fo­der­lä­ke­me­del, av­sed­da för oli­ka djur­grup­per och djur­slag ska för­va­ras så att de inte ges åt så­da­na djur som de inte är äm­na­de för. Den per­son som an­sva­rar för dju­rens ut­fod­ring ska ha de kun­ska­per och fär­dig­he­ter som be­hövs för upp­gif­ten.

Mer in­for­ma­tion:
Lag­ring av fo­der

För­bjud­na äm­nen, or­ga­nis­mer och pro­duk­ter i fo­der
An­vis­ning­ar för be­hö­rig be­kämp­ning av råt­tor och möss

Förbud och begränsningar som gäller användning av animaliskt protein

Livs­me­dels­pro­du­ce­ran­de djur får inte ut­fod­ras med ani­ma­liskt pro­te­in el­ler fo­der in­ne­hål­lan­de så­dant. För­bu­det syf­tar till att för­hind­ra sprid­ning­en av BSE hos nöt­kre­a­tur (gal­na ko­sju­kan). Det finns dock vis­sa un­dan­tag från för­bu­det (se ta­bell 12).

Det cen­tra­la i för­bu­det är att inga livs­me­dels­pro­du­ce­ran­de djur, med un­dan­tag vat­ten­bruks­djur, får ut­fod­ras med kött/ben­mjöl och inga idiss­la­re med fisk­mjöl.

Lad­da ner ta­bel­len skal­bar pdf-fil.

An­vänd­ning av fisk­mjöl, be­ar­be­tat pro­te­in el­ler blod­pro­duk­ter från icke-idiss­la­re samt di- och tri­kal­ci­um­fos­fat för ut­fod­ring av and­ra livs­me­dels­pro­du­ce­ran­de djur än idiss­la­re för­ut­sät­ter att föl­jan­de krav upp­fylls:

Blan­kett I för an­sö­kan om an­vänd­ning­en av ani­ma­liskt pro­te­in finns på Livs­me­dels­ver­kets webb­plats.

Vid an­vänd­ning­en av mjölk­ba­se­ra­de pro­duk­ter och fö­re det­ta livs­me­del vid ut­fod­ring av livs­me­dels­pro­du­ce­ran­de djur finns det be­gräns­ning­ar för att för­hind­ra smitt­sam­ma sjuk­do­mar. Mer in­for­ma­tion och blan­kett J för an­mä­lan om an­vänd­ning av vis­sa mjölk­ba­se­ra­de pro­duk­ter finns på Livs­me­dels­ver­kets webb­plats.

Begränsningar för användningen av fodertillsatser

Fo­der­till­sat­ser är äm­nen, mik­ro­or­ga­nis­mer4) och fa­bri­kat som av­sikt­ligt till­sätts i fo­der. Syf­tet med till­sat­ser­na är att till ex­em­pel in­ver­ka gynn­samt på fod­rets el­ler de ani­ma­lis­ka pro­duk­ter­nas egen­ska­per el­ler att främ­ja ani­ma­lie­pro­duk­tio­nen och dju­rens väl­be­fin­nan­de. Till­sat­ser är bl.a. spå­r­äm­nen, vi­ta­mi­ner, urea och ami­no­sy­ror samt koc­ci­di­o­sta­ti­ka5). Ock­så kon­ser­ve­rings­me­del för en­si­la­ge är fo­der­till­sat­ser el­ler de­ras bland­ning­ar dvs. för­bland­ning­ar. Man mås­te föra bok över fo­der­till­sat­ser­na och för­bland­ning­ar­na.

Fo­der­till­sat­ser får inte an­vän­das om de inte är god­kän­da i Eu­ro­pe­is­ka uni­o­nen. An­vänd­ning­en av fo­der­till­sat­ser är för­knip­pad med oli­ka vill­kor be­ro­en­de på typ­en av till­sats. Det finns be­stäm­mel­ser om högs­ta tillåt­na halt av vis­sa till­sat­ser, till ex­em­pel se­len, i fo­der ef­ter­som des­sa till­sat­ser är gif­ti­ga för djur om den högs­ta tillåt­na hal­ten över­skrids. Det är helt och hål­let för­bju­det att ut­fod­ra värp­höns med fo­der in­ne­hål­lan­de koc­ci­di­o­sta­ti­ka, och i frå­ga om and­ra fjä­der­fä kan det fin­nas ett an­vänd­nings­för­bud un­der en viss pe­ri­od fö­re slakt (ka­rens­tid).

Om en hus­djurs­pro­du­cent an­vän­der fo­der­till­sat­ser vid till­verk­ning­en av egna hem­ma­bland­ning­ar mås­te han re­gi­stre­ra sig som fo­der­fö­re­ta­ga­re hos Evi­ra. Om en hus­djurs­pro­du­cent an­vän­der koc­ci­di­o­sta­ti­ka el­ler vis­sa till­sat­ser som in­ver­kar på dju­rets pro­duk­tion el­ler för­bland­ning­ar in­ne­hål­lan­de så­da­na till­sat­ser för till­verk­ning av fo­der mås­te han ut­över re­gi­stre­ring­en an­hål­la om god­kän­nan­de hos Livs­me­dels­ver­ket med blan­kett C. Kra­ven ovan gäl­ler inte går­dar som an­vän­der kom­plet­te­ran­de fo­der, hel­fo­der el­ler en­si­le­rings­till­sat­ser. Till­sat­ser ska an­vän­das en­ligt bruks­an­vis­ning­ar­na på för­pack­ning­en.

Mer in­for­ma­tion:
Re­gis­ter över fo­der­till­sat­ser som är god­kän­da i EU
Re­gi­stre­ring som an­vän­da­re av fo­der­till­sat­ser
An­sö­kan C om god­kän­nan­de för an­vänd­ning av koc­ci­di­o­sta­ti­ka el­ler vis­sa and­ra till­sat­ser el­ler för­bland­ning­ar som in­ver­kar på ani­ma­lie­pro­duk­tio­nen

4) Mik­ro­or­ga­nism av­ser or­ga­nis­mer som be­står av en el­ler ett få­tal cel­ler, så­som bak­te­ri­er, ur­djur och encel­li­ga al­ger.
5) Koc­ci­di­o­stat av­ser pre­pa­rat av­sed­da för för­hind­ran­de av tarm­sjuk­do­men koc­ci­di­os hos fjä­der­fä.

Anmälningsskyldighet

Samt­li­ga fo­der­fö­re­ta­ga­re, in­klu­si­ve jord­bru­kar­na, är skyl­di­ga att gö­ra en an­mä­lan till Livs­me­dels­ver­ket om det finns en miss­tan­ke om att det fo­der de im­por­te­rar, pro­du­ce­rar, till­ver­kar el­ler dis­tri­bu­e­rar inte är sä­kert. Då ska ome­del­ba­ra åt­gär­der vid­tas för att dra bort fod­ret i frå­ga från mark­na­den och fod­ret får inte läng­re ges åt djur.

Yt­ter­li­ga­re upp­gif­ter:
An­mäl­nings­skyl­dig­het

Tvär­vill­kor2020