5.2.3 Anskaffning av foder från registrerade eller godkända foderföretagare

I an­slut­ning till fod­rets spår­bar­het och fo­der­sä­ker­he­ten får fo­der skaf­fas en­bart från re­gi­stre­ra­de el­ler god­kän­da fo­der­fö­re­ta­ga­re. När jord­bru­kar­na skaf­far fo­der till går­den mås­te de för­säk­ra sig om att den som säl­jer el­ler över­lå­ter fod­ret är en re­gi­stre­rad el­ler god­känd fo­der­fö­re­ta­ga­re. Skyl­dig­het att re­gi­stre­ra sig som pri­mär­pro­du­cen­ter av fo­der gäl­ler inte en jord­bru­ka­re som år­li­gen pro­du­ce­rar fo­der på en högst 3 hek­tar stor od­lings­are­al och som le­ve­re­rar allt fo­der från den­na are­al till en lo­kal gård för att an­vän­das. Ock­så när fo­der köps till går­den di­rekt från ett an­nat EU-land mås­te man kon­trol­le­ra att säl­ja­ren av fod­ret har re­gi­stre­rat sig som fo­der­fö­re­ta­ga­re. Mer in­for­ma­tion och för­teck­ning­ar över re­gi­stre­ra­de fo­der­fö­re­ta­ga­re och pri­mär­pro­du­cen­ter av fo­der i Fin­land finns på Livs­me­dels­ver­kets webb­plats.

Mer in­for­ma­tion om an­vänd­ning av fö­re det­ta livs­me­del för ut­fod­ring av djur finns ock­så på Livs­me­dels­ver­kets webb­lats.

Bild: A. Ki­vi­lah­ti

Tvär­vill­kor2020