5.3.3 Rester av växtskyddsmedel

För väx­ter som od­las till livs­me­del och fo­der får bara an­vän­das så­da­na växt­skydds­me­del som är god­kän­da för sitt bruks­än­da­mål i Fin­land. På Sä­ker­hets- och ke­mi­ka­li­e­ver­kets (Tu­kes) webb­plats finns en för­teck­ning över god­kän­da växt­skydds­me­del un­der ad­res­sen www.tu­kes.fi. När växt­skydds­med­len an­vänds på kor­rekt sätt och med hän­syn till de ka­rens­ti­der som ska hål­las in­nan pro­duk­ter­nas släpps ut på mark­na­den över­skrids inte de tillåt­na gräns­vär­de­na för de växt­skydds­me­del som an­vänds. De högs­ta tillåt­na hal­ter­na finns bl.a. på kom­mis­sio­nens webb­plats http://ec.eu­ro­pa.eu/food/plant/pes­ti­ci­des/eu-pes­ti­ci­des-da­ta­ba­se/pu­blic/?event=pes­ti­ci­de.re­si­due.se­lection&lan­g­u­a­ge=SV.

Över­vak­ning­en av att res­ter­na av växt­skydds­me­del är för­en­li­ga med be­stäm­mel­ser­na ut­förs bl.a. inom ra­men för det na­tio­nel­la kon­troll­pro­gram­met för be­kämp­nings­me­del­res­ter där pro­ver sam­las in från par­ti­af­fä­rer, pack­e­ri­er, de­tal­j­af­fä­rer och gårds­bruksen­he­ter. Pro­ven tas så att de kan spå­ras till den gård där de har ta­gits. Prov tas ibland ock­så på går­dar där man vid kon­trol­ler som gäl­ler an­vänd­ning­en av växt­skydds­me­del har upp­täckt så­da­na för­sum­mel­ser som kan leda till att hal­ter­na av växt­skydds­me­dels­res­ter i pro­duk­ter­na stri­der mot be­stäm­mel­ser­na.

Om det vi­sar sig att hal­ten av växt­skydds­me­dels­res­ter i pro­ven över­skri­der de fast­ställ­da grän­ser­na be­ak­tas för­se­el­sen ock­så i tvär­vill­kor­s­över­vak­ning­en.

Bild: A. Ki­vi­lah­ti

Tvär­vill­kor2020