5.4 Märkning och registrering av djur

Vid övervakningen av tvärvillkor övervakas

Märk­ning och re­gi­stre­ring av djur är ing­et nytt krav. När en djur­sjuk­dom bry­ter ut mås­te man veta på vil­ken plats vart och ett djur har fun­nits vid re­spek­ti­ve tid­punkt så att de djur som san­no­likt har fått smit­tan, dvs. som i nå­got ske­de kom­mit i kon­takt med det sju­ka dju­ret, kan av­skil­jas från and­ra djur.

Bild: A. Ki­vi­lah­ti

Tvär­vill­kor2020