5.4.1 Krav på märkning och registrering av djur

Bild: JSM bild­ar­kiv

En person som håller svin, nötkreatur eller får- och getdjur ska

För­sum­mel­se att föl­ja de ovan nämn­da kra­ven le­der till att stö­den mins­kas ifall går­den blir fö­re­mål för över­vak­ning av märk­ning­en och re­gi­stre­ring­en av djur.

När­ma­re an­vis­ning­ar och be­stäm­mel­ser om kra­ven finns i an­vis­ning­ar­na om märk­ning och re­gi­stre­ring av oli­ka djur­ar­ter.

Tvär­vill­kor2020