5.4.2 Anvisningar för märkning och registrering av djur efter djurart

Bild: A. Ki­vi­lah­ti

I de ef­ter djur­art upp­rät­ta­de an­vis­ning­ar­na har man sam­lat de märk­nings- och re­gi­stre­rings­krav som in­går i EU-lag­stift­ning­en och den na­tio­nel­la lag­stift­ning­en. Där­till pre­sen­te­ras i an­vis­ning­ar­na till ex­em­pel de an­mäl­nings­ka­na­ler som man an­vän­der när man be­stäl­ler öron­mär­ken och er­sät­tan­de mär­ken el­ler läm­nar en an­mä­lan.

An­vis­ning om märk­ning och re­gi­stre­ring av nöt­djur, An­vis­ning om märk­ning och re­gi­stre­ring av får och get­ter samt An­vis­ning om märk­ning och re­gi­stre­ring av svin kan skri­vas ut på Livs­me­dels­ver­kets in­ter­netsi­dor: www.livs­me­dels­ver­ket.fi -> Djur-> Djur­skydd och djur­håll­ning-> Märk­ning och re­gi­stre­ring. Det går ock­så att av­gifts­fritt be­stäl­la an­vis­ning­ar­na hos kunds­tjänst av nöt­kre­a­tur-, får- och get- och svin­re­gist­ret (Mtech Di­gi­tal So­lu­tions Ab).

Tvär­vill­kor2020