5.4.3 Terminologi

Djurhållare

En fy­sisk el­ler ju­ri­disk per­son som an­sva­rar för dju­ren per­ma­nent. Även de som hål­ler ett som­mar­får el­ler en som­mar­gris är djur­hål­la­re. Djur­för­med­la­re som till­fäl­ligt an­sva­rar för ett djur hör inte till den­na grupp. En djur­hål­la­re ska an­mä­la sig till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ter och re­gi­stre­ra sig som hål­la­re av djur­ar­ten i frå­ga. När verk­sam­he­ten av­slu­tas ska det­ta an­mä­las på mot­sva­ran­de sätt. In­nan verk­sam­he­ten av­slu­tas görs först en an­mä­lan om av­lägs­nan­de till det ak­tu­el­la re­gist­ret och först där­ef­ter en an­mä­lan om att verk­sam­he­ten upp­hör till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het.

Djurhållningsplats

En en­het som be­står av en el­ler fle­ra an­lägg­ning­ar, bygg­na­der, hägn el­ler and­ra plat­ser där pro­duk­tions­djur hålls, upp­föds el­ler han­te­ras (la­du­går­dar, lös­driftsla­du­går­dar, djur­hal­lar, be­tes­mar­ker).

Djurhållningsplatssignum

Ett sig­num som fås då djur­håll­nings­plat­sen re­gi­stre­ras och vil­ken skall an­vän­das när man med­de­lar till re­gist­ret om änd­ring­ar i upp­gif­ter­na om håll­nings­plat­sens djur (köp, för­sälj­ning, för­flytt­ning till en an­nan håll­nings­plats osv.) Sig­nu­met är en 12-siff­rig teck­en­se­rie som bör­jar på FI.

Öronmärke

Ett av Livs­me­dels­sä­ker­hets­ver­ket och/el­ler fr.o.m. 1.1.2019 Livs­me­dels­ver­ket god­känt mär­ke (nöt­kre­a­tur, får och get­ter) med ett fär­dig­tryckt EU-sig­num för dju­ret. Alla ef­ter 1.1.1998 föd­da nöt­kre­a­tur och i hu­vud­sak ef­ter 9.7.2005 föd­da får och get­ter mås­te ha två mär­ken. Det ena öron­mär­ket kan vara en el­ekt­ro­nisk.

Märkningssignum

Ett sig­num som är djur­håll­nings­plats­spe­ci­fikt och som an­vänds för märk­ning av svin. Sig­nu­met an­ting­en ta­tu­e­ras el­ler skrivs på öron­mär­ket.

Djurförteckning

En upp­da­te­rad djur­för­teck­ning per djur­håll­nings­plats som djur­hål­la­ren upp­rätt­hål­ler och var­av bl.a. fram­går ba­s­upp­gif­ter­na om dju­ren, even­tu­el­la da­tum för köp och av­lägs­nan­de, för­flytt­nings­da­tum, även upp­gif­ter om av­gångs­plats och des­ti­na­tion. För var­je djur­art (nöt­djur, svin, får och get­ter) finns det egna reg­ler för jour­nal­fö­ring­en. Upp­gif­ter­na i för­teck­ning­ar­na ska spa­ras i minst tre år. Om nöt­djur-, får­djur- el­ler get­djur­hål­la­ren an­mä­ler hän­del­ser­na via en el­ekt­ro­nisk an­mäl­nings­ka­nal, be­hövs ing­en skild djur­för­teck­ning på pap­per. Då finns det hel­ler ing­et krav på att djur­för­teck­ning­en ska för­va­ras.

Register, djurregister

En adb-ba­se­rad da­ta­bas, till vil­ken var­je djur­hål­la­re ska med­de­la ba­s­upp­gif­ter­na om sina djur och de för­änd­ring­ar som skett.

Ef­ter djur­art upp­rät­ta­de blan­ket­ter om re­gi­stre­ring som djur­hål­la­re och djur­håll­nings­plat­ser och ett ex­em­pel på en djur­för­teck­ning per djur­håll­nings­plats av oli­ka djur­ar­ter kan skri­vas ut på Livs­me­dels­ver­kets in­ter­netsi­dor: www.livs­me­dels­ver­ket.fi -> Od­la­re-> Djur­håll­ning -> Märk­ning och re­gi­stre­ring.

Tvär­vill­kor2020