5.5 Djursjukdomar

Bild: A. Ki­vi­lah­ti

Kontrollobjekt i samband med tvärvillkoren

Om nå­gon TSE-sjuk­dom fö­re­kom­mer på går­den görs på sam­ma sätt som ti­di­ga­re en kon­troll av om går­den har iakt­ta­git skyl­dig­he­ten att gö­ra an­mä­lan om djur­sjuk­do­mar. Dess­utom kon­trol­le­ras om myn­dig­he­tens fö­re­skrif­ter för att för­hind­ra sprid­ning­en av TSE har följts på går­den samt om till­syns­myn­dig­he­ten har fått nöd­vän­dig in­for­ma­tion för att klar­läg­ga TSE-sjuk­do­mens ur­sprung och ut­bred­ning. Om djur som är föd­da nå­gon an­nan­stans än i Fin­land har förts in till en får- och get­gård, kon­trol­le­ras om djur­häl­so­kra­ven som gäl­ler TSE-sjuk­do­mar har följts i sam­band med in­för­seln av dju­ren.

Tvär­vill­kor2020