5.5.1 TSE-sjukdomar

Bild: A. Ki­vi­lah­ti

TSE (trans­mis­si­bel spon­gi­form ence­fa­lo­pa­ti) är ett sam­lings­namn för ett fler­tal lik­ar­ta­de sjuk­do­mar som fö­re­kom­mer hos fle­ra oli­ka djur­ar­ter. De mest kän­da TSE-sjuk­do­mar­na som fö­re­kom­mer hos djur är BSE hos nöt­kre­a­tur och scra­pie hos får och get­ter.

Anmälningsskyldighet

Den som hål­ler djur ska ome­del­bart un­der­rät­ta kom­mun­ve­te­ri­nä­ren om han el­ler hon upp­täck­er att ett djur upp­vi­sar symp­tom som ty­der på TSE-sjuk­dom. Ty­pis­ka ti­di­ga symp­tom är änd­rat be­te­en­de och skygg­het. Se­na­re drab­bas dju­ret av stör­ning­ar i ba­lans och ko­or­di­na­tion, darr­ning­ar och kram­per. I slut­ske­det kan dju­ret inte sti­ga upp. Hos får och get­ter kan scra­pie ock­så or­sa­ka av­mag­ring och kraf­tig klå­da, som gett sjuk­do­men dess fins­ka namn: ”kut­katauti”.

Ock­så i frå­ga om själv­dö­da djur och djur som av­li­vats på går­den ska an­mä­lan gö­ras till kom­mun­ve­te­ri­nä­ren ifall dju­ren upp­vi­sa­de neu­ro­lo­gis­ka symp­tom fö­re sin död. Symp­to­men på TSE va­ri­e­rar kraf­tigt och sjuk­do­men går inte med sä­ker­het att på­vi­sa hos ett le­van­de djur. Sjuk­do­men kon­sta­te­ras ge­nom la­bo­ra­to­rie­und­er­sök­ning­ar av det dö­da dju­rets hjär­na.

Ett djur som even­tu­ellt li­der av en TSE-sjuk­dom får inte flyt­tas från djur­håll­nings­plat­sen. Om länsve­te­ri­nä­ren an­ser att det gäl­ler en re­ell miss­tan­ke om TSE-sjuk­dom (s.k. for­mell miss­tan­ke om djur­sjuk­dom), kan läns­ve­te­ri­nä­ren be­stäm­ma att dju­ret ska iso­le­ras el­ler av­li­vas. Om det be­stäms att dju­ret ska av­li­vas tar man ef­ter av­liv­ning­en pro­ver av dju­ret för un­der­sök­ning av­se­en­de TSE. Dess­utom kan läns­ve­te­ri­nä­ren ge­nom sitt be­slut be­grän­sa för­flytt­ning­ar av djur­håll­nings­plat­sens djur. Läns­ve­te­ri­nä­ren styr och över­va­kar åt­gär­der­na, om TSE miss­tänks el­ler har kon­sta­te­rats. Djur­hål­la­ren ska föl­ja myn­dig­he­tens fö­re­skrif­ter för att för­hind­ra sprid­ning­en av TSE samt ge till­syns­myn­dig­he­ten nöd­vän­dig in­for­ma­tion för att klar­läg­ga TSE-sjuk­do­mens ur­sprung och ut­bred­ning.

Tvär­vill­kor2020