5.5.2 TSE-sjukdomar vid handel på den inre marknaden samt vid import från och export till andra än EU-medlemsstater

Jord­bru­ka­ren ska vid han­del på den inre mark­na­den sä­ker­stäl­la att får, get­ter samt de­ras em­bry­on och köns­cel­ler som an­länt till går­den från and­ra EU-län­der el­ler som skick­ats från går­den till and­ra EU-län­der upp­fyl­ler de häl­s­o­vill­kor som ställts på för­flytt­ning­ar­na. När det gäl­ler Nor­ge och Schweiz iakt­tas sam­ma vill­kor som vid han­del på den inre mark­na­den. Jord­bru­ka­ren ska ock­så sä­ker­stäl­la att ett ve­der­bör­ligt ve­te­ri­nä­r­in­tyg har ut­fär­dats för ex­port av le­van­de djur samt de­ras em­bry­on och köns­cel­ler. I sam­band med tvär­vill­kors­kon­trol­len grans­kar myn­dig­he­ter­na i häl­so­in­ty­gen att de vill­kor som ställts för för­flytt­ning­ar mel­lan EU-län­der samt för ex­por­ter har följts för TSE-sjuk­do­mar­nas del. För djur som im­por­te­ras från län­der ut­an­för EU sä­ker­ställs upp­fyl­lan­det av TSE-vill­ko­ren i sam­band med den ve­te­ri­nä­ra gräns­kon­trol­len.

TSE-villkoren vid handel på den inre marknaden

Jord­bru­ka­ren ska se till att kom­mun­ve­te­ri­nä­ren kon­trol­le­rar de får och get­ter som för­flyt­tas från går­den till en an­nan EU-med­lems­stat in­nan dju­ren av­sänds från går­den. Kom­mun­ve­te­ri­nä­ren be­vil­jar det häl­so­in­tyg som krävs för dju­ren vid han­del på den inre mark­na­den ef­ter att ha kon­sta­te­rat att vill­ko­ren är upp­fyll­da.

Jord­bru­ka­ren ska kon­trol­le­ra de får och get­ter samt köns­cel­ler och em­bry­on från får och get­ter som an­länt till går­den från and­ra EU-med­lems­sta­ter och sä­ker­stäl­la att vill­ko­ren för dju­rens häl­sa, in­be­gri­pet vill­ko­ren för TSE-sjuk­do­mar, upp­fylls i de häl­so­in­tyg som be­vil­jats dju­ren. Om vill­ko­ren inte upp­fylls mås­te jord­bru­ka­ren ta kon­takt med kom­mun­ve­te­ri­nä­ren.

TSE-villkor vid import från länder utanför EU

När det gäl­ler djur som im­por­te­ras från län­der ut­an­för EU sä­ker­stäl­ler man upp­fyl­lan­det av TSE-vill­ko­ren i sam­band med ve­te­ri­när gräns­kon­troll. Vid gräns­kon­trol­len görs en gransk­ning av att alla im­port­vill­kor upp­fylls.

Jord­bru­ka­ren ska se till att de nöt­kre­a­tur, får och get­ter samt köns­cel­ler och em­bry­on från får och get­ter som an­länt till går­den från län­der ut­an­för EU har kom­mit in till EU:s ter­ri­to­ri­um via ve­te­ri­när gräns­kon­troll och att de åt­följs av ett CVE­DA-do­ku­ment som be­vil­jats i sam­band med den­na kon­troll och som ska spa­ras på sam­ma sätt som häl­so­in­ty­get och öv­ri­ga do­ku­ment. Fö­re im­por­ten ska alla im­port­krav grans­kas, ock­så hu­ru­vi­da im­por­ten är tillå­ten.

TSE-villkor vid export till länder utanför EU

Le­van­de djur samt de­ras em­bry­on och köns­cel­ler ska åt­föl­jas av ett ve­te­ri­nä­r­in­tyg (djur­häl­so­in­tyg) som är för­en­ligt med ge­men­skaps­lag­stift­ning­en. Jord­bru­ka­ren ska se till att de djur som ska ex­por­te­ras till län­der ut­an­för EU grans­kas av kom­mun­ve­te­ri­nä­ren in­nan dju­ren av­sänds från går­den och att dju­ren åt­följs av ett ve­der­bör­ligt ve­te­ri­nä­r­in­tyg.

Bokföringsskyldighet

Jord­bru­ka­ren ska föra bok över de djur, köns­cel­ler och em­bry­on som kom­mit till går­den från ut­lan­det el­ler som för­flyt­tats från går­den till and­ra EU-med­lems­sta­ter. Bok­fö­ring­en ska för­va­ras i minst fem år ef­ter det att sänd­ning­ar­na har an­länt el­ler av­gått. Bok­fö­ring­en ska in­ne­hål­la föl­jan­de upp­gif­ter:

  1. upp­gif­ter om im­por­te­ra­de djur samt de­ras iden­ti­fi­e­rings­upp­gif­ter,
  2. an­ta­let djur,
  3. dju­rens av­sän­da­re och av­gångs­plat­s, mot­ta­ga­re samt des­ti­na­ti­ons­plat­s,
  4. im­port­da­tum,
  5. vil­ka do­ku­ment som har åt­följt le­ve­ran­sen. Bra prax­is är att ta ko­pi­or på do­ku­men­ten och ar­ki­ve­ra dem.
  6. om mot­tag­na djur över­låts vi­da­re, föl­jan­de kän­da mot­ta­ga­re samt le­ve­rans­tid­punk­ten.

Yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion:

Han­del på den inre mark­na­den inom EU

Im­port från län­der ut­an­för EU

Ex­port till län­der ut­an­för EU

Häl­so­över­vak­ning av djur

Tvär­vill­kor2020