7 Hur iakttagandet av krav övervakas

Hur iakttagandet av krav övervakas

Iakt­ta­gan­det av de tvär­vill­kor som be­skri­vits i den­na gui­de över­va­kas av nä­rings-, tra­fik- och mil­jö­cen­tra­ler­nas (ELY­cen­tra­ler­nas) in­spek­tö­rer och re­gi­on­för­valt­nings­ver­kens läns­ve­te­ri­nä­rer.

Un­der året kan ett fler­tal kon­trol­ler av tvär­vill­kor ut­fö­ras på går­den. I prak­ti­ken kan det på sam­ma går­dar ock­så gö­ras över­vak­ning av stöd el­ler kon­trol­ler inom den grund­läg­gan­de kon­trol­len över djur­håll­ning­en, t.ex. ur­vals­ba­se­ra­de djur­skydds­in­spek­tio­ner. Ock­så för­sum­mel­ser av tvär­vill­kor som ob­ser­ve­rats i sam­band med and­ra kon­trol­ler än tvär­vill­kors­kon­trol­len kan leda till stö­d­av­drag.

Till går­den skick­as en in­spek­tions­be­rät­tel­se var­av fram­går vad som grans­kats och even­tu­el­la för­sum­mel­ser. Om in­spek­tö­ren un­der gårds­be­sö­ket upp­täck­er bris­ter i iakt­ta­gan­det av tvär­vill­kor gör han el­ler hon en be­döm­ning av för­sum­mel­sens all­var, om­fatt­ning och var­ak­tig­het samt av om för­sum­mel­sen är upp­re­pad el­ler upp­såt­lig. Des­sa fak­to­rer kan hö­ja el­ler sän­ka den fö­re­slag­na på­följds­pro­cen­ten som i re­gel är 3 %. Om för­sum­mel­sen be­trak­tas som upp­såt­lig, är på­följ­den av för­sum­mel­sen i re­gel 20 %. På­följ­den rik­tar sig mot alla de an­sök­ta stöd som för­ut­sät­ter att tvär­vill­ko­ren följs.

Tvär­vill­ko­rens mi­ni­mi­krav för god jord­bruks­hävd och goda mil­jö­för­hål­lan­den samt de fö­re­skriv­na verk­sam­hets­kra­ven in­de­las i föl­jan­de mo­du­ler som kal­las vill­kor­s­om­rå­den:

Om in­spek­tö­ren upp­täck­er fle­ra för­sum­mel­ser av sam­ma vill­kor­s­om­rå­de, be­stäms på­följds­pro­cen­ten för vill­kor­s­om­rå­det en­ligt den högs­ta fö­re­slag­na på­följds­pro­cen­ten för en en­skild för­sum­mel­se. Om fler än en för­sum­mel­se upp­täcks i frå­ga om oli­ka vill­kor­s­om­rå­den fast­ställs en på­följds­pro­cent  se­pa­rat för vart och ett vill­kor­s­om­rå­de. På­följds­pro­cen­ten för de oli­ka vill­kors­pro­cen­ter­na räk­nas sam­man. Om det inte är frå­gan om en upp­re­pad el­ler upp­såt­lig för­sum­mel­se kan på­följ­den dock vara högst 5 %.

Om sam­ma för­sum­mel­se ob­ser­ve­ras på nytt på går­den inom tre ka­len­der­år är det frå­gan om en upp­re­pad för­sum­mel­se. När för­sum­mel­sen upp­re­pas förs­ta gång­en be­döms den, och den här på­följds­pro­cen­ten mul­ti­pli­ce­ras med tre. I sam­band med se­na­re upp­rep­ning­ar mul­ti­pli­ce­ras den på­följds­pro­cent som gavs för den be­rör­da för­sum­mel­sen gång­en in­nan och vid ID-över­vak­ning den fö­re­gå­en­de to­tal­sank­tions­pro­cen­ten med tre. Minsk­ning­en kan dock vara högst 15 %. Om minsk­ning­en på 15 % upp­nås skick­as ett an­märk­nings­brev till jord­bru­ka­ren. Om jord­bru­ka­ren ef­ter att ha fått an­märk­nings­bre­vet fort­fa­ran­de bry­ter mot sam­ma be­stäm­mel­se el­ler krav an­ses för­sum­mel­sen vara upp­såt­lig, vil­ket kan leda till att stö­det mins­kas med upp till 100 %.

Om för­sum­mel­sen är ringa kan man tilläm­pa ett s.k. sys­tem för ti­dig var­ning. Då görs inga stö­d­av­drag på grund av för­sum­mel­sen, utan man skick­ar jord­bru­ka­ren ett brev, där man för­ut­sät­ter att jord­bru­ka­ren rät­tar till si­tu­a­tio­nen inom ut­satt tid. Tids­fris­ten kan va­ri­e­ra be­ro­en­de på för­sum­mel­se. Om man se­na­re, vid en in­spek­tion som gjorts inom tre ka­len­der­år, kon­sta­te­rar att inga kor­ri­ge­ran­de åt­gär­der har gjorts, blir av­dra­get för för­sum­mel­sen minst 1 % för det år då för­sum­mel­sen ur­sprung­li­gen ob­ser­ve­rats, och för det år den för­ny­a­de kon­trol­len gjorts på­förs går­den på­följd för upp­re­pad för­sum­mel­se. Om jord­bru­ka­ren har rät­tat till för­sum­mel­sen inom ut­satt tid görs inga stö­d­av­drag. Sys­te­met med ti­dig var­ning kan inte tilläm­pas när det gäl­ler för­sum­mel­ser som kan or­sa­ka ome­del­bar fara för folk­häl­san el­ler djurs häl­sa.

In­nan på­följds­pro­cen­ten fast­ställs kan ko­or­di­na­torn för tvär­vill­kor vid re­spek­ti­ve ELY-cen­tral på för­slag av in­spek­tö­ren änd­ra på­följds­pro­cen­ten, om han el­ler hon an­ser det be­fo­gat. Ko­or­di­na­torn sam­man­stäl­ler alla över­vak­ning­ar av tvär­vill­kor på går­den och fast­stäl­ler den slut­li­ga på­följds­pro­cen­ten då alla över­vak­ning­ar av tvär­vill­kor som ska ut­fö­ras på går­den det ak­tu­el­la året har slut­förts.

I det slut­li­ga pro­to­koll som skick­as till jord­bru­ka­ren räk­nas upp alla för­sum­mel­ser som upp­täckts i sam­band med kon­trol­ler­na un­der året i frå­ga. Stö­d­av­dra­gen i euro fram­går av kom­mu­nens be­slut om stöd el­ler åter­krav. Av­dra­get tas från det stöd som ska be­ta­las ut el­ler verk­ställs i form av åter­krav ifall stö­den re­dan har hun­nit be­ta­las ut. Rät­tel­se i stöd­be­slu­tet kan sö­kas hos ELY-cen­tra­len.

Bild: MMM_kuva-ar­kis­to

Tvär­vill­kor2020