8 Råd 2020 och tvärvillkorsrådgivningen

Råd 2020  -sys­te­met för jord­bruks­råd­giv­ning om tvär­vill­kor er­bju­der till­för­lit­lig och sak­kun­nig råd­giv­ning om tvär­vill­kors­k­ra­ven. Råd­giv­ning­en sker helt kon­fi­den­ti­ellt och har ing­en­ting att gö­ra med tvär­vill­kor­s­över­vak­ning­en. Råd­giv­nings­be­sö­ken skräd­dar­sys all­tid i en­lig­het med går­dens be­hov.

Råd­giv­nings­er­sätt­ning­en be­ta­las di­rekt till råd­gi­va­ren el­ler den­nes ar­bets­gi­va­re.  Råd­gi­va­ren fak­tu­re­rar jord­bru­ka­ren bara för mer­vär­des­skat­tens an­del av råd­giv­ning­en och för re­se­kost­na­der­na för råd­giv­nings­be­sö­ket.

Råd­giv­ning­en ges av råd­gi­va­re som är god­kän­da till sys­te­met Råd 2020 och in­för­da i det råd­gi­var­re­gis­ter som förs av Livs­me­dels­ver­ket.

Råd­gi­var­re­gist­ret finns här.  Råd­gi­var­re­gist­ret fun­ge­rar bäst med föl­jan­de webb­lä­sa­re: Mo­zil­la Fi­re­fox (ny­as­te ver­sio­nen), Goog­le Chro­me (ny­as­te ver­sio­nen), In­ter­net Ex­plo­rer 10 el­ler ny­a­re.

Du kan sö­ka fram lämp­li­ga råd­gi­va­re för din gård på ba­sis av kom­mun, råd­giv­nings­mo­dul, äm­nes­ord el­ler råd­giv­nings­språk. Läs mer om jord­bruks­råd­giv­ning.

Bild: MMM_kuva-ar­kis­to

Tvär­vill­kor2020