9 Vad bygger tvärvillkoren på

Krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden

Kra­ven på god jord­bruks­hävd och goda mil­jö­för­hål­lan­den ba­se­rar sig på stats­rå­dets för­ord­ning 4/2015 med änd­ring­ar. Kra­ven har sla­gits fast na­tio­nellt i över­ens­stäm­mel­se med det som krävs i ar­ti­kel 94 och bi­la­ga III till Rå­dets för­ord­ning (EG) nr 1306/2013. Kra­ven gäl­ler jord­bru­ka­re som har an­sökt om så­da­na jord­bru­kar­stöd som  för­ut­sät­ter att tvär­vill­ko­ren följs. Ta­bell 13 in­ne­hål­ler en för­teck­ning över de na­tio­nel­la för­fatt­ning­ar som gäl­ler kra­vet på god jord­bru­kar­sed och goda mil­jö­för­hål­lan­den.

Ta­bell 13. Na­tio­nel­la för­fatt­ning­ar som gäl­ler tvär­vill­ko­rens krav på god jord­bru­kar­sed och goda mil­jö­för­hål­lan­den.

Föreskrivna verksamhetskrav

De fö­re­skriv­na verk­sam­hets­kra­ven byg­ger på de för­ord­ning­ar och di­rek­tiv som av­ses i ar­ti­kel 93 och bi­la­ga II till Eu­ro­pa­par­le­men­tets och rå­dets för­ord­ning (EU) nr 1306/2013 . Be­stäm­mel­ser­na ska iakt­tas så­som fö­re­skriv­na verk­sam­hets­krav. Di­rek­ti­vens be­stäm­mel­ser ska iakt­tas så som de satts i kraft i Fin­land.

Om fö­re­skriv­na verk­sam­hets­krav en­ligt tvär­vill­ko­ren samt över­vak­ning­en av att verk­sam­hets­kra­ven och kra­ven på god jord­bruks­hävd och goda mil­jö­för­hål­lan­den fö­re­skrivs i stats­rå­dets för­ord­ning 7/2015.

Ta­bel­ler­na 14-16 i den­na gui­de in­ne­hål­ler de för­ord­ning­ar, di­rek­tiv och till­hö­ran­de na­tio­nel­la be­stäm­mel­ser där de fö­re­skriv­na verk­sam­hets­kra­ven an­ges. Kra­ven gäl­ler de jord­bru­ka­re som har an­sökt om så­da­na jord­bru­kar­stöd som  för­ut­sät­ter att tvär­vill­ko­ren följs.

När det gäl­ler fö­re­skriv­na verk­sam­hets­krav på Åland tilläm­pas i frå­ga om de lag­stad­ga­de sköt­sel­kra­ven EU-di­rek­ti­ven som så­da­na och dess­utom tilläm­pas Ålands lag­stift­ning ge­nom vil­ken di­rek­ti­ven i ta­bel­ler­na 14-16 har satts i kraft. Ålands land­skaps­re­ge­ring läm­nar yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion om lag­stift­ning­en om tvär­vill­kor på Åland.

Ta­bell 14.  För­fatt­ning­ar som gäl­ler tvär­vill­ko­rens fö­re­skriv­na verk­sam­hets­krav som hän­för sig till mil­jö, kli­mat­för­änd­ring och god jord­bruks­hävd

Ta­bell 15. Fö­re­skriv­na verk­sam­hets­krav som gäl­ler folk­häl­sa, djur­häl­sa och växt­skydd.

Ta­bell 15. Lad­da ner ta­bel­len skal­bar pdf-fil.

Ta­bell 16. Fö­re­skriv­na verk­sam­hets­krav som gäl­ler djur­skydd.

Ta­bell 16. Lad­da ner ta­bel­len skal­bar pdf-fil.

Tvär­vill­kor2020