Bilaga 1.

Krav som hänför sig till kontrollen av djurens välbefinnande enligt tvärvillkoren avseende nötkreatur, svin, får, getter och värphöns

Krav för alla pro­duk­tions­djur.

Dess­utom finns de nya kra­ven för vart och ett djur­slag upp­räk­na­de in­vid djur­sla­get i frå­ga.

Nötkreatur

Ut­över de ovan nämn­da kra­ven som gäl­ler alla pro­duk­tions­djur be­rörs nöt­kre­a­tur ock­så av föl­jan­de krav.

Den me­ka­nis­ka ven­ti­la­tio­nens funk­tion kon­trol­le­ras dag­li­gen. Det finns ett re­serv­sys­tem som kan an­vän­das vid stör­ning­ar. Det finns vid be­hov ett larm­sys­tem som ger larm vid stör­ning­ar i ut­rust­ning­en och dess funk­tion tes­tas re­gel­bun­det.

Den an­ord­ning el­ler ut­rust­ning som an­vänts för att bin­da nöt­kre­a­tu­ret är lämp­lig. Nöt­kre­a­tu­rens svan­sar hålls inte bund­na fort­lö­pan­de.

Dju­ren ska ha till­räck­ligt skydd mot ogynn­sam­ma vä­der­för­hål­lan­den och sju­ka och ska­da­de djur ska ock­så skö­tas.

Ven­ti­la­tio­nen i djur­s­tal­let ska vara så­dan att luft­fuk­tig­he­ten och hal­ter­na av damm och skad­li­ga ga­ser inte sti­ger till en skad­ligt hög ni­vå. Tem­pe­ra­tu­ren i djur­s­tal­let ska vara lämp­lig för dju­ren och be­lys­ning­en på djur­håll­nings­plat­sen lämp­lig och till­räck­lig så att dju­ren kan un­der­sö­kas och skö­tas på ett till­freds­stäl­lan­de sätt.

Dju­ren ska få till­räck­ligt myck­et fo­der av god kva­li­tet som är lämp­ligt för dem och till­räck­ligt att dricka. Vid ut­fod­ring­en ska be­ho­ven hos var­je djur­slag be­ak­tas. Det fo­der som ges åt nöt­kre­a­tu­ren ska vara av en sam­man­sätt­ning som är lämp­lig för dem. Fod­ret el­ler dricks­vatt­net får inte för­o­re­nas av urin el­ler göd­sel.

Om fo­der inte hela ti­den finns till­gäng­ligt ska alla nöt­kre­a­tur i lös­drifts­stal­lar­na kun­na äta sam­ti­digt un­der ut­fod­rings­ti­den. I lös­drifts­tal­lar­na ska fo­der­bor­dets kant ha en längd av minst 70 cm per vux­et djur och minst 40 cm för djur som hör till ung­bo­ska­pen. Vid fri till­gång till fo­der ska fo­der­bor­dets kant ha en längd på minst 40 cm per vux­et djur och minst 30 cm per djur som hör till ung­bo­ska­pen.

Nöt­kre­a­tur som hålls ute året om ska ha än­da­måls­en­li­ga mat- och vat­ten­be­hål­la­re.

I ett lös­drifts­stall ska för var­je på­bör­jat 10-tal mjölk­kor fin­nas minst en vat­ten­be­hål­la­re el­ler ett vatt­nings­sys­tem. För and­ra nöt­kre­a­tur än mjölk­kor ska det för var­je på­bör­jat 20-tal nöt­kre­a­tur fin­nas minst en vat­ten­be­hål­la­re el­ler ett vatt­nings­sys­tem, men dock så att det för en grupp om mer än 10 nöt­kre­a­tur skall fin­nas minst två vat­ten­be­hål­la­re el­ler vatt­nings­sys­tem. I kal­la lös­drifts­stal­lar ska vat­ten­be­hål­lar­na el­ler vatt­nings­sys­te­men vara upp­värm­ba­ra.

Bå­set ska vara till­räck­ligt långt och brett så att dju­ret kan stå och lig­ga ned på ett jämnt un­der­lag.

Kalvar

För­utom de krav som gäl­ler alla nöt­kre­a­tur ska dess­utom i frå­ga om kal­var iakt­tas de krav gäl­lan­de de­ras hål­lan­de som är sär­skilt fast­ställ­da för dem.

Kal­var­nas kon­di­tion, häl­sa och väl­be­fin­nan­de ska kon­trol­le­ras minst två gång­er var­je dag.

Kal­var får hål­las upp­bund­na en­dast till­fäl­ligt, t.ex. un­der den tid ut­fod­ring el­ler sköt­sel­åt­gär­der på­går.

Kal­var som är yng­re än två veck­or ska ha en väl­strö­ad bädd. I frå­ga om äld­re kal­var ska gol­vet i djur­s­tal­let vara så­dant att urin och and­ra väts­kor kan av­lägs­nas på ett lämp­ligt sätt el­ler sugs upp väl i strö­et.

Box­en för en kalv som hålls i en­sam­box ska ha minst sam­ma bredd som kal­vens man­k­höjd och box­ens längd ska vara minst kal­vens längd mätt från mul­spet­sen till den bak­re spet­sen på tu­ber is­hii (sitt­be­net) mul­ti­pli­ce­rad med 1,1.

I en­sam­box­ar ska kal­var­na kun­na se och be­rö­ra and­ra nöt­kre­a­tur. Box­ar med kom­pak­ta väg­gar kan an­vän­das bara av ve­te­ri­när­me­di­cins­ka skäl. Kal­var som är äld­re än åt­ta veck­or får inte hål­las i en­sam­box utan ve­te­ri­när­me­di­cins­ka skäl.

De­struk­tion av hor­nan­la­gen hos en kalv som är yng­re än fyra veck­or är tillå­ten en­dast ge­nom kall- el­ler varm­brän­ning. Kra­vet har in­förts som tvär­vill­kors­k­rav från slu­tet av 2017.

Kal­var­na ska ut­fod­ras och ges dricka minst två gång­er om da­gen. Kal­var ska få rå­mjölk el­ler en er­sät­tan­de pro­dukt så snart som möj­ligt, dock se­nast inom sex tim­mar ef­ter föd­seln.

Sju­ka el­ler ska­da­de kal­var ska hela ti­den ha till­gång till vat­ten. Vid varm vä­der­lek ska alla kal­var hela ti­den ha till­gång till vat­ten. Kal­var­nas vat­ten­be­hål­la­re och vatt­nings­sys­tem ska hål­las rena.

Svin

År 2018 har inga nya krav in­förts för svin ut­över de ovan nämn­da kra­ven som gäl­ler alla pro­duk­ti­ons­djur.

Av­van­da gri­sar, slakts­vin och göd­svin ska i en grupp­box ha minst den fria golv­yta per svin som an­ges i ta­bell 1A el­ler 1B. På svin­stall som är verk­sam­ma 20.3.2017 tilläm­pas ut­rym­mes­kra­ven en­ligt ta­bell 1A fram till 31.12.2024 och från och med 1.1.2025 följs kra­ven en­ligt ta­bell 1B. Ett svin­stall el­ler en av­del­ning i svin­stal­let som re­pa­re­ras grund­ligt el­ler ett nytt för­va­rings­ut­rym­me för svin som byggs ef­ter 20.3.2017 ska emel­ler­tid upp­fyl­la kra­ven i ta­bell 1B när den grund­li­ga re­no­ve­ring­en el­ler det nya för­va­rings­ut­rym­met är fär­diga.

Minst två tred­je­de­lar av golv­yt­an i en grupp­box för av­van­da gri­sar, slakts­vin och göd­svin ska ut­gö­ras av ett golv med fast un­der­lag el­ler ett så­dant spalt­golv, gal­ler­golv el­ler an­nat per­fo­re­rat golv där drä­ne­ring­s­öpp­ning­ar­na ut­gör högst 10 pro­cent av ytan. På svin­stall som är verk­sam­ma 20.3.2017 och som inte har re­pa­re­rats grund­ligt tilläm­pas kra­vet från och med 1.1.2028. På grund­ligt re­pa­re­ra­de och på nya svin­stall tilläm­pas kra­vet när den grund­li­ga re­pa­ra­tio­nen el­ler det nya för­va­rings­ut­rym­met är fär­di­ga.

Fly­tan­de sek­ret av­lägs­nas på ett be­hö­rigt sätt el­ler ab­sor­be­ras i strö­et.

Ven­ti­la­tio­nen i djur­s­tal­let ska vara så­dan att luft­fuk­tig­he­ten, damm­hal­ten el­ler hal­ter­na av skad­li­ga ga­ser inte sti­ger till en skad­ligt hög ni­vå. Tem­pe­ra­tu­ren i djur­s­tal­let ska vara lämp­lig för dju­ren. Om svi­nens väl­be­fin­nan­de är be­ro­en­de av ett me­ka­niskt ven­ti­la­ti­ons­sys­tem ska det i svin­stal­let fin­nas möj­lig­het att även vid even­tu­el­la fel i det me­ka­nis­ka ven­ti­la­ti­ons­sys­te­met ord­na med ven­ti­la­tion som är till­räck­lig för svi­nens väl­be­fin­nan­de. Det me­ka­nis­ka ven­ti­la­ti­ons­sys­te­met ska då ha ett alarm­sys­tem som ger larm vid stör­ning­ar. Alarm­sys­te­met mås­te tes­tas re­gel­bun­det.

Dju­ren ska ha till­räck­ligt skydd mot ogynn­sam­ma vä­der­för­hål­lan­den och sju­ka och ska­da­de djur ska ock­så skö­tas.

Lju­sin­ten­si­te­ten i ut­rym­men där svin hålls ska vara minst 40 lux un­der minst 8 tim­mar per dag.

Svin får inte kon­ti­nu­er­ligt ut­sät­tas för bul­ler som över­sti­ger 65 de­ci­bel (dB(A)).

Svi­nen ska kun­na se and­ra svin och ha möj­lig­het till so­ci­alt sam­spel. De ska hål­las i grupp, utom ifall det finns en ve­te­ri­när­me­di­cinsk or­sak till att de hålls en­sam­ma el­ler or­sa­ken är till­fäl­lig fi­ent­lig­het hos ett svin. Gal­tar kan dock hål­las i en­sam­box. Svin hålls inte upp­bund­na.

Spalt­golv av be­tong i grupp­box­ar ska upp­fyl­la kra­ven i ta­bell 2.

Sug­gor och gyl­tor kan hål­las av­skilt från grup­pen un­der gris­ning­en och dräk­tig­he­tens bör­jan. Den­na tid bör­jar en vecka fö­re den be­räk­na­de tid­punk­ten för gris­ning­en och slu­tar fyra veck­or ef­ter en be­täck­ning el­ler in­se­mi­ne­ring som lett till dräk­tig­het. De kan då hål­las i en gris­nings­häck el­ler sin­sugg­box där de inte kan vän­da sig.

Sug­gor och gyl­tor kan i en vecka fö­re den be­räk­na­de tid­punk­ten för gris­ning­en och un­der gris­ning­en för­va­ras så att de inte ser and­ra svin, t.ex. i en sär­skild gris­nings­av­del­ning. I gris­nings­box­en ska det bak­om sug­gan el­ler gyl­tan fin­nas till­räck­ligt med fritt ut­rym­me för gris­ning­en. Sug­gan el­ler gyl­tan har ren­gjorts grund­ligt vid pla­ce­ring i gris­nings­häck­en. Sug­gor­na ges lämp­ligt ma­te­ri­al att byg­ga bo av fö­re gris­ning­en.

Gris­nings­box­en el­ler gris­nings­häck­en ska vara så­dan att sug­gan utan svå­rig­he­ter kan dia små­gri­sar­na. Om sug­gan kan gå fritt i gris­nings­box­en mås­te box­en vara ut­for­mad så att små­gri­sar­na skyd­das, t.ex. ge­nom en stång som lö­per runt box­en nä­ra gol­vet.

Gri­sar ska ka­stre­ras me­dan de är yng­re än 8 da­gar, om en öp­pen ki­rur­gisk me­tod an­vänds. Äld­re gri­sar ka­stre­ras av ve­te­ri­när och då an­vänds an­es­te­si och smärt­lind­ring. Små­gri­sar­nas tän­der klipps/sli­pas ru­tin­mäs­sigt på lä­gen­he­ten en­dast om sug­gan har spen­ska­dor.

En­dast gri­sar som är äld­re än 4 veck­or av­vänjs på svin­går­den, i un­dan­tags­fall vid 3-4 veck­ors ål­der.

I gris­nings­box­en ska små­gri­sar­na ha en torr ligg­plats med fast un­der­lag där alla små­gri­sar sam­ti­digt kan lig­ga ned. Dess­utom ska små­gri­sar­na vid be­hov ha en än­da­måls­en­lig vär­me­ap­pa­rat.

Svi­nens svan­sar har inte ku­pe­rats och and­ra åt­gär­der som or­sa­kar smär­ta har vid­ta­gits bara av tillåt­na skäl.

Svin ska ha st­än­dig till­gång till en till­räck­lig mängd så­dant ma­te­ri­al med vars hjälp de kan till­freds­stäl­la sina art­ty­pis­ka be­te­en­de­be­hov, t.ex. bö­ka och un­der­sö­ka. Så­dant ma­te­ri­al är bl.a. halm, hö, trä, såg­s­pån, torv el­ler en bland­ning av mot­sva­ran­de ma­te­ri­al. Ma­te­ri­a­let ska vara av till­räck­ligt god kva­li­tet så att det inte även­ty­rar dju­rens häl­sa.

Sam­man­fö­ring av oli­ka grup­per un­dviks. Om det fun­nits spår ef­ter hår­da slags­mål i svingrup­pen, har nöd­vän­di­ga åt­gär­der vid­ta­gits.

Svin som är äld­re än två veck­or ska ha st­än­dig till­gång till friskt och rent vat­ten.

Svi­nen ska ut­fod­ras minst en gång om da­gen. Dju­ren ska få till­räck­ligt myck­et fo­der av god kva­li­tet som är lämp­ligt för dem och till­räck­ligt att dricka. Vid ut­fod­ring­en ska be­ho­ven hos var­je djur­slag be­ak­tas. Fo­der som ges till svin ska ha lämp­lig nä­rings­sam­man­sätt­ning för svin och vara till­räck­ligt ener­gi­rikt. Om svi­nen hålls i grupp och fod­ret inte är fritt till­gäng­ligt och au­to­ma­tisk ut­fod­rings­an­ord­ning inte an­vänds ska alla svin i grup­pen kun­na äta sam­ti­digt un­der ut­fod­rings­ti­den.

Sug­gor och gyl­tor i grupp­box (tilläm­pas på går­dar med minst 10 sug­gor)
Det ska fin­nas minst 2,25 m² fri golv­yta per sug­ga och 1,64 m² fri golv­yta per gyl­ta. Av den ovan­nämn­da golv­yt­an ska för sug­gor minst 1,3 m³ och för gyl­tor minst 0,95 m² be­stå av fast golv el­ler så­dant spalt­golv där öpp­ning­ar­na för av­lopp ut­gör

Om dju­ren hålls i grup­per med fär­re än sex djur ska den sam­man­lag­da fria golv­yt­an som dju­ren för­fo­gar över vara 10 pro­cent stör­re än den kal­ky­le­ra­de golv­yta som djur­grup­pen be­hö­ver. I frå­ga om en grupp på minst 40 in­di­vi­der kan den to­ta­la fria golv­yta som finns till dju­rens för­fo­gan­de mins­kas med 10 pro­cent.

Kort­väg­gen på en grupp­box för sug­gor och gyl­tor ska vara över 2,8 me­ter. Om man i grupp­box­en hål­ler grup­per på un­der sex djur ska kort­väg­gens längd än­då vara över 2,4 me­ter

Galt­box­ar
Den fria golv­yt­an i en galt­box ska vara minst 6 m².

Om box­en ock­så an­vänds vid be­täck­ning ska den fria golv­yt­an vara minst 10 m².

Värphöns

Ut­över de ovan nämn­da (i bör­jan av bi­la­ga 1) kra­ven som gäl­ler alla pro­duk­ti­ons­djur be­rörs hö­nor ock­så av föl­jan­de krav.

Hö­nor­nas näb­bar har inte trim­mats och and­ra åt­gär­der som or­sa­kar smär­ta har vid­ta­gits bara av tillåt­na skäl.

Ven­ti­la­tio­nen i djur­s­tal­let ska vara så­dan att luft­fuk­tig­he­ten, damm­hal­ten el­ler hal­ter­na av skad­li­ga ga­ser inte sti­ger till en skad­ligt hög ni­vå. Tem­pe­ra­tu­ren i djur­s­tal­let ska vara lämp­lig för dju­ren och be­lys­ning­en på djur­håll­nings­plat­sen lämp­lig och till­räck­lig så att dju­ren kan un­der­sö­kas och skö­tas på ett till­freds­stäl­lan­de sätt.

In­hys­nings­sys­tem i två el­ler fle­ra vå­ning­ar ska vara så­da­na att var­je vå­nings­plan kan in­spek­te­ras di­rekt och utan be­svär.

Om ven­ti­la­tio­nen i djur­s­tal­let i hu­vud­sak ba­se­rar sig på me­ka­nisk ven­ti­la­tion, ska det även vid even­tu­el­la fel i ven­ti­la­ti­ons­an­ord­ning­en vara möj­ligt att åstad­kom­ma en ven­ti­la­tion som är till­räck­lig med tan­ke på fåg­lar­nas häl­sa och väl­be­fin­nan­de. I en me­ka­nisk ven­ti­la­ti­ons­an­ord­ning ska det vid be­hov fin­nas ett larm­sys­tem som slår larm vid stör­ning­ar i ven­ti­la­tio­nen. Alarm­sys­te­met mås­te tes­tas re­gel­bun­det.

Dju­ren ska ha till­räck­ligt skydd mot ogynn­sam­ma vä­der­för­hål­lan­den och sju­ka och ska­da­de djur ska ock­så skö­tas.

Hön­sen ska ges till­räck­ligt myck­et fo­der av god kva­li­tet som är lämp­ligt för dem, och hela ti­den ha till­gång till dricks­vat­ten. Vid ut­fod­ring­en ska be­ho­ven hos var­je djur­slag be­ak­tas.

Be­lys­nings­ryt­men i höns­hu­set ska vara så­dan att en till­räck­ligt lång en­he­tlig pe­ri­od av mör­ker in­går i dyg­net.

In­red­da bu­rar

För var­je hö­na som hålls i bu­ren ska det fin­nas ett ut­rym­me på minst 750 cm², av vil­ket minst 600 cm² ska vara till­gäng­lig area. Bu­rens höjd på and­ra stäl­len än ovan­för den till­gäng­li­ga are­an ska vara minst 20 cm. Bu­rens to­ta­la yta ska dock all­tid vara minst 2 000 cm². Fo­der­rän­nans kant ska vara minst 12 cm för var­je full­vux­en hö­na. Bu­ren ska vara för­sedd med en än­da­måls­en­lig drick­s­an­ord­ning som är lämp­lig för höns­grup­pen. Om vat­ten­till­för­seln sker med hjälp av vat­ten­nipp­lar el­ler kop­par ska var­je hö­na kun­na kom­ma åt minst två nipp­lar el­ler kop­par.

Bur­öpp­ning­en ska till stor­lek, kon­struk­tion och form vara så­dan att hö­nan kan tas ut ur bu­ren utan att den or­sa­kas onö­digt li­dan­de el­ler risk för ska­dor.

Golv­hön­se­ri­er, in­hys­nings­sys­tem med fle­ra vå­nings­plan

I ett golv­hön­se­ri får det fin­nas högst nio hö­nor per kvad­rat­me­ter för hö­nor­na till­gäng­lig golv­yta.

Det ska fin­nas till­räck­ligt ut­rym­me på ut­fod­rings- och dricks­plat­ser så att det inte upp­står onö­dig kon­kur­rens om vat­ten el­ler fo­der. Om fo­der­rän­nor an­vänds ska rän­nans kant vara minst 10 cm lång per hö­na. Om run­da fo­der­tråg an­vänds ska det fin­nas minst 4 cm tråg­kant per hö­na. Om vat­ten­för­sörj­ning­en sker med hjälp av osek­tio­ne­ra­de vat­ten­rän­nor ska läng­den på rän­nans kant vara minst 2,5 cm per hö­na. Om run­da vat­tentråg an­vänds ska det fin­nas minst 1 cm tråg­kant per hö­na. Om vat­ten­för­sörj­ning­en sker med vat­ten­nipp­lar el­ler -kop­par ska det för var­je på­bör­jad höns­grupp på 10 hö­nor fin­nas minst en nip­pel el­ler kopp, så att var­je hö­na kom­mer åt att dricka från minst två nipp­lar el­ler kop­par.

Tillägg­s­krav för golv­hön­se­ri­er med minst 350 hö­nor
Om hö­nor­na har möj­lig­het att vis­tas ute, ska det fin­nas fle­ra minst 35 cm hö­ga och 40 cm bre­da ut­gång­s­öpp­ning­ar ut till rast­går­den. Ut­gång­s­öpp­ning­ar­na ska vara pla­ce­ra­de längs bygg­na­dens hela längd, och de­ras sam­man­lag­da bredd ska vara minst 2 me­ter för var­je grupp om 1 000 hö­nor. Ute i rast­går­den ska hö­nor­na kun­na hit­ta skydd mot då­ligt vä­der och rov­djur. Vid be­hov ska det fin­nas drick­s­an­ord­ning­ar i rast­går­den.

Får

Ut­över de ovan nämn­da (i bör­jan av bi­la­ga 1) kra­ven som gäl­ler alla pro­duk­ti­ons­djur be­rörs får ock­så av föl­jan­de krav.

Få­ren har till­gång till en lämp­lig ligg­plats.

Ven­ti­la­tio­nen i djur­s­tal­let ska vara så­dan att luft­fuk­tig­he­ten, tem­pe­ra­tu­ren och hal­ter­na av damm och skad­li­ga ga­ser inte sti­ger till en skad­ligt hög ni­vå. Be­lys­ning­en på djur­håll­nings­plat­sen ska vara lämp­lig och till­räck­lig så att dju­ren kan un­der­sö­kas och skö­tas på ett till­freds­stäl­lan­de sätt.

Dju­ren ska ha till­räck­ligt skydd mot ogynn­sam­ma vä­der­för­hål­lan­den och sju­ka och ska­da­de djur ska ock­så skö­tas.

Få­ren ska få till­räck­ligt myck­et fo­der av god kva­li­tet som är lämp­ligt för dem och till­räck­ligt att dricka. Vid ut­fod­ring­en ska be­ho­ven hos var­je djur­slag be­ak­tas. Det fo­der som ges åt få­ren ska vara nä­rings­rikt och ba­lan­se­rat och vid be­hov kom­plet­te­ras med mi­ne­ra­ler.

Om fo­der inte hela ti­den finns till­gäng­ligt ska alla djur i grup­pen kun­na äta sam­ti­digt un­der ut­fod­rings­ti­den. Då ska kan­ten på en rak fo­der­häck vara minst 35 cm per får och på en cir­ku­lär fo­der­häck minst 20 cm per får. På en rak fo­der­häck ska kan­ten dock vara minst 45 cm per dräk­tig tacka.

Vid fri fo­der­till­gång ska kan­ten på fo­der­häck­en vara minst 17 cm per får.

Lamm ska ges rå­mjölk el­ler nå­gon er­sät­tan­de pro­dukt så snart som möj­ligt ef­ter föd­seln. Från och med en veck­as ål­der ska lam­men ha till­gång till gräs, hö el­ler an­nat fi­ber­rikt fo­der samt rent vat­ten.

Få­rens fo­der el­ler dricks­vatt­en får inte för­o­re­nas av urin el­ler göd­sel. Vatt­net får inte hel­ler fry­sa.

Om ett får hålls i en en­sam­box ska box­en vara minst 1,4 m² stor och for­men på box­en ska vara så­dan att få­ret obe­hind­rat kan vän­da sig runt.

Getter

Ut­över de ovan nämn­da (i bör­jan av bi­la­ga 1) kra­ven som gäl­ler alla pro­duk­tions­djur be­rörs get­ter ock­så av föl­jan­de krav.

Get­ter­na har till­gång till en lämp­lig ligg­plats.

Ven­ti­la­tio­nen i djur­s­tal­let ska vara så­dan att luft­fuk­tig­he­ten, tem­pe­ra­tu­ren och hal­ter­na av damm och skad­li­ga ga­ser inte sti­ger till en skad­ligt hög ni­vå. Be­lys­ning­en på djur­håll­nings­plat­sen ska vara lämp­lig och till­räck­lig så att dju­ren kan un­der­sö­kas och skö­tas på ett till­freds­stäl­lan­de sätt.

Dju­ren ska ha till­räck­ligt skydd mot ogynn­sam­ma vä­der­för­hål­lan­den och sju­ka och ska­da­de djur ska ock­så skö­tas.

Get­ter ska få till­räck­ligt myck­et fo­der av god kva­li­tet som är lämp­ligt för dem och till­räck­ligt att dricka. Vid ut­fod­ring­en ska be­ho­ven hos var­je djur­slag be­ak­tas. Det fo­der som ges åt get­ter ska vara nä­rings­rikt och ba­lan­se­rat och vid be­hov kom­plet­te­ras med mi­ne­ra­ler.

Kil­ling­ar­na får rå­mjölk el­ler nå­gon er­sät­tan­de pro­dukt så snart som möj­ligt ef­ter föd­seln. En kil­ling ma­tas med mjölk åt­min­sto­ne de åt­ta förs­ta lev­nads­veck­or­na. Fr.o.m. en veck­as ål­der har en kil­ling till­gång till fi­ber­hal­tigt fo­der samt rent vat­ten.

Om fo­der inte hela ti­den finns till­gäng­ligt ska alla get­ter i grup­pen kun­na äta sam­ti­digt un­der ut­fod­rings­ti­den. Då ska kan­ten på fo­der­häck­en vara minst 20 cm per kil­ling, minst 33 cm per ung­get, minst 40 cm per full­vux­en get och minst 45 cm per dräk­tig get.

Get­ter­nas fo­der el­ler dricks­vatt­en får inte för­o­re­nas av urin el­ler göd­sel och vatt­net får inte hel­ler fry­sa.

Om en full­vux­en get hålls i en en­sam­box ska box­en vara minst 1,4 m² stor och for­men på box­en ska vara så­dan att ge­ten obe­hind­rat kan vän­da sig runt.

Tvär­vill­kor2020