Bilaga 2.

Krav gällande djurens välbefinnande som hänför sig till kontrollen av tvärvillkoren i fråga om andra produktionsdjur

I den här grup­pen in­går bl.a. häs­tar, bi­son, häg­na­de hjor­tar, struts­fåg­lar, an­kor, mys­kan­kor, gäss, kal­ko­ner, päls­djur, broil­rar, häg­nat vilt (bl.a. vild­svin, kron­hjort, eu­ro­pe­isk muff­lon, rå­djur, fa­san, rapp­hö­na), vakt­lar, ka­ni­ner och häg­na­de re­nar.

Alla pro­duk­tions­djur ska få till­räck­ligt myck­et fo­der av god kva­li­tet som är lämp­ligt för dem och till­räck­ligt att dricka. Vid ut­fod­ring­en ska be­ho­ven hos var­je djur­slag be­ak­tas, och man ska se till att vart och ett djur får i sig till­räck­ligt med nä­ring.

För alla pro­duk­tions­djur ska man sä­ker­stäl­la att kra­ven på ut­rym­me och för­hål­lan­den på djur­håll­nings­plat­sen upp­fylls, till ex­em­pel att be­lys­ning­en är lämp­lig och till­räck­ligt god, så att dju­ren kan in­spek­te­ras och skö­tas på ett till­freds­stäl­lan­de sätt. Sju­ka och ska­da­de djur ska ock­så skö­tas och dju­ren ska ha till­räck­ligt skydd mot ogynn­sam­ma vä­der­för­hål­lan­den.

Krav för alla pro­duk­tions­djur.

Dess­utom finns de nya kra­ven för vart och ett djur­slag upp­räk­na­de in­vid djur­sla­get i frå­ga.

Hjortar

I den­na gui­de av­ses med hjort vit­svans­hjort, dov­hjort, vild­ren, rå­djur, si­ka­hjort och kron­hjort.

Krav för hjor­tar ut­över de ovan nämn­da kra­ven som gäl­ler alla pro­duk­tions­djur.

Hjor­tar­na har en lämp­lig ligg­plats.

Tem­pe­ra­tu­ren är lämp­lig för hjor­tar­na.

Dju­ren binds inte på ett sätt som or­sa­kar li­dan­de.

Hjort­häg­nets ter­räng, växt­lig­het och mark ska vara lämp­li­ga för håll­ning av hjor­tar i hägn. An­ta­let hjor­tar ska stå i lämp­lig pro­por­tion till häg­nets stor­lek, ter­räng och växt­lig­het.

Ven­ti­la­tio­nen i djur­s­tal­let ska vara till­räck­lig så att luft­fuk­tig­he­ten, drag och hal­ter­na av damm och skad­li­ga ga­ser inte även­ty­rar dju­rens häl­sa el­ler väl­be­fin­nan­de.

Hjor­tar som rör sig i sam­ma grupp ska kun­na äta sam­ti­digt. En hjort hög­re upp på den so­ci­a­la rang­ska­lan får inte tillå­tas do­mi­ne­ra hela fo­der­plat­sen.

Hjort­fod­ret får inte onö­digt för­o­re­nas.

Strutsdjur

I den­na gui­de av­ses med struts­djur struts, emu och ame­ri­kansk nan­du (van­lig nan­du el­ler rhea).

Ut­över de ovan nämn­da (i bör­jan av bi­la­ga 2) kra­ven som gäl­ler alla pro­duk­ti­ons­djur be­rörs struts­djur ock­så av föl­jan­de krav.

Struts­fåg­lar­na har en till­räck­ligt stor och lämp­lig ligg­plats.

Dju­ren binds inte på ett sätt som or­sa­kar li­dan­de. Fjäd­rar plock­as inte från en le­van­de struts­få­gel.

Djur­s­tal­let ska ge struts­fåg­lar­na skydd mot ogynn­sam­ma vä­der­leks­för­hål­lan­den som köld, snö, is, vind, regn och snö­s­ör­ja. Djur­s­tal­let ska vara drag­fritt och torrt, tem­pe­ra­tu­ren, ven­ti­la­tio­nen och be­lys­ning­en i djur­s­tal­let ska vara lämp­lig för de djur som det är av­sett för. El­led­ning­ar ska pla­ce­ras så att de är utom räck­håll för dju­ren.

Fo­der som ges till struts­fåg­lar­na ska vara nä­rings­rikt och ba­lan­se­rat samt vid be­hov kom­plet­te­rat med mi­ne­ra­ler. För att hind­ra upp­koms­ten av led­ska­dor och ska­dor på ben­stom­men ska sär­skild upp­märk­sam­het fäs­tas vid fod­rets sam­man­sätt­ning. Struts­fåg­lar­na ska ha till­gång till grovt och färskt fo­der som är lämp­ligt för dem. Un­der tre må­na­der gam­la kyck­ling­ar ska hela ti­den ha till­gång till fo­der. Plöts­li­ga för­änd­ring­ar i ut­ford­ring­en ska und­vi­kas. Dju­ren ska hela ti­den ha till­gång till dricks­vat­ten i till­räck­lig mängd.

Hästar

I den­na gui­de av­ses med häst häs­tar, pon­ny­er, ås­nor och mot­sva­ran­de hov­djur.

Ut­över de ovan nämn­da (i bör­jan av bi­la­ga 2) kra­ven som gäl­ler alla pro­duk­ti­ons­djur be­rörs häs­tar ock­så av föl­jan­de krav.

Häs­tar­na har till­gång till en lämp­lig ligg­plats.

Kra­ven som rör upp­bind­ning av häs­tar upp­fylls.

Rast­ha­gar­na och be­te­na ska vara till­räck­ligt sto­ra.

Ett djur i vård ska ges så­dan fö­da och dryck av god kva­li­tet som är lämp­lig för dju­ret. Det är för­bju­det att ge djur i vård så­dan fö­da och dryck som är far­lig för dju­rets häl­sa. Det fo­der som ges åt häs­ten ska vara nä­rings­rikt och ba­lan­se­rat och vid be­hov kom­plet­te­ras med mi­ne­ra­ler.

Ven­ti­la­tio­nen i djur­s­tal­let ska vara så­dan att luft­fuk­tig­he­ten och hal­ter­na av damm och skad­li­ga ga­ser inte sti­ger till en skad­ligt hög ni­vå. Tem­pe­ra­tu­ren och be­lys­ning­en i djur­s­tal­let ska vara lämp­lig för häs­tar­na. Om ven­ti­la­tio­nen i djur­s­tal­let i hu­vud­sak ba­se­rar sig på me­ka­nisk ven­ti­la­tion ska det även vid even­tu­el­la fel i ven­ti­la­tions­an­ord­ning­en vara möj­ligt att åstad­kom­ma en ven­ti­la­tion som är till­räck­lig med tan­ke på dju­rens häl­sa och väl­be­fin­nan­de. I en me­ka­nisk ven­ti­la­tions­an­ord­ning ska det vid be­hov fin­nas ett larm­sys­tem som slår larm vid stör­ning­ar i ven­ti­la­tio­nen. Alarm­sys­te­met mås­te tes­tas re­gel­bun­det.

En­sam­box

Ut­rym­mes­kra­ven i ta­bel­len här ovan gäl­ler inte till­fäl­lig och kort­va­rig för­va­ring av häs­tar, t.ex. un­der täv­lings-, ut­ställ­nings- el­ler mot­sva­ran­de re­sor.

Häs­tar i grupp

När häs­tar hålls i grupp ska det för var­je på­bör­jad grupp om 10 häs­tar fin­nas en sjuk­box el­ler nå­got an­nat än­da­måls­en­ligt och vid be­hov upp­värm­bart ut­rym­me för av­skil­jan­de och vård av häs­tar­na.

Spil­ta
Spil­tans bredd ska vara minst lika stor som häs­tens man­k­höjd plus 10 cm och spil­tans längd minst lika med häs­tens längd plus 25 cm.

Bison

I den här gui­den av­ses med bi­son en ame­ri­kansk bi­son.

Ut­över de ovan nämn­da (i bör­jan av bi­la­ga 2) kra­ven som gäl­ler alla pro­duk­ti­ons­djur be­rörs bi­son ock­så av föl­jan­de krav.

Bi­son­ox­ar­na har en lämp­lig ligg­plats.

Tem­pe­ra­tu­ren är lämp­lig för bi­son­ox­ar­na.

Ven­ti­la­tio­nen i djur­s­tal­let ska vara till­räck­lig så att luft­fuk­tig­he­ten, dra­get och hal­ter­na av damm och skad­li­ga ga­ser inte även­ty­rar dju­rens häl­sa el­ler väl­be­fin­nan­de.

Dju­ren binds inte på ett sätt som or­sa­kar li­dan­de.

An­ta­let bi­son ska stå i lämp­lig pro­por­tion till häg­nets stor­lek, ter­räng och växt­lig­het. I häg­net ska det för var­je på­bör­jad grupp om 3 full­vux­na djur fin­nas ut­rym­me mot­sva­ran­de minst en hek­tar.

Bi­son som rör sig i sam­ma grupp ska kun­na äta sam­ti­digt. Var­je djur ska ha möj­lig­het att äta i lugn och ro och djur som står högt på den so­ci­a­la rang­ska­lan ska inte tillå­tas att do­mi­ne­ra ut­fod­rings­plat­sen.

Bi­so­nen ska dag­li­gen ha till­gång till dricks­vat­ten i till­räck­li­ga mäng­der.

Det fo­der som ges åt bi­so­nen ska vara nä­rings­rikt och ba­lan­se­rat och vid be­hov kom­plet­te­ras med mi­ne­ra­ler. Bi­so­nen ska dag­li­gen ha till­gång till strå­fo­der i till­räck­li­ga mäng­der. Bi­so­nens fo­der får inte onö­digt för­o­re­nas.

Ankor, gäss och myskankor

Ut­över de ovan nämn­da (i bör­jan av bi­la­ga 2) kra­ven som gäl­ler alla pro­duk­ti­ons­djur be­rörs an­kor, gäss och mys­kan­kor ock­så av föl­jan­de krav.

Fåg­lar­na har en till­räck­ligt stor och lämp­lig ligg­plats.

Fjäd­rar el­ler dun plock­as inte från le­van­de fåg­lar.

Tem­pe­ra­tu­ren är lämp­lig för fåg­lar­na. Ven­ti­la­tio­nen i djur­s­tal­let ska vara så­dan att luft­fuk­tig­he­ten, luft­ström­ning­ens has­tig­het, och hal­ter­na av damm och skad­li­ga ga­ser inte sti­ger till en skad­ligt hög ni­vå.

Om ven­ti­la­tio­nen i djur­s­tal­let i hu­vud­sak ba­se­rar sig på me­ka­nisk ven­ti­la­tion, ska det även vid even­tu­el­la fel i ven­ti­la­tions­an­ord­ning­en vara möj­ligt att åstad­kom­ma en ven­ti­la­tion som är till­räck­lig med tan­ke på fåg­lar­nas häl­sa och väl­be­fin­nan­de. I en me­ka­nisk ven­ti­la­tions­an­ord­ning ska det vid be­hov fin­nas ett larm­sys­tem som slår larm vid stör­ning­ar i ven­ti­la­tio­nen. Alarm­sys­te­met mås­te tes­tas re­gel­bun­det.

Fåg­lar­na ska hela ti­den ha till­gång till till­räck­ligt myck­et fo­der och dricks­vat­ten.  Fod­ret ska vara nä­rings­rikt och ba­lan­se­rat och vid be­hov kom­plet­te­rat med mi­ne­ra­ler. Fod­ret el­ler dricks­vatt­net får inte för­o­re­nas med av­fö­ring.

I för­va­rings­ut­rym­men för över fyra veck­or gam­la an­kor som hålls för kött­pro­duk­tion får det fin­nas högst 16 kg an­kor/m². Om fåg­lar­na har till­gång till en ut­om­hus­in­häg­nad var­je dag får det i för­va­rings­ut­rym­met fin­nas högst 20 kg an­kor/m². I för­va­rings­ut­rym­men för an­kor som hålls för avel ska det fin­nas minst 0,5 m² ut­rym­me för var­je anka. Om fåg­lar­na har till­gång till en ut­om­hus­in­häg­nad var­je dag ska det i för­va­rings­ut­rym­met fin­nas minst 0,25 m² ut­rym­me för var­je anka.

I för­va­rings­ut­rym­men för över fyra veck­or gam­la gäss som hålls för kött­pro­duk­tion får det fin­nas högst 14 kg gäss/m². Om fåg­lar­na har till­gång till en ut­om­hus­in­häg­nad var­je dag får det i för­va­rings­ut­rym­met fin­nas högst 18 kg gäss/m². Ut­om­hus­in­häg­na­den el­ler and­ra ut­om­hus­om­rå­den är till­räck­ligt sto­ra. I för­va­rings­ut­rym­men för gäss som hålls för avel ska det fin­nas minst 1 m² ut­rym­me för var­je gås. Om fåg­lar­na har till­gång till en ut­om­hus­in­häg­nad var­je dag ska det i för­va­rings­ut­rym­met fin­nas minst 0,5 m² ut­rym­me för var­je gås.

Kalkoner

Ut­över de ovan nämn­da (i bör­jan av bi­la­ga 2) kra­ven som gäl­ler alla pro­duk­ti­ons­djur be­rörs kal­ko­ner ock­så av föl­jan­de krav.

Fåg­lar­na har en till­räck­ligt stor och lämp­lig ligg­plats.

Dju­ren binds inte på ett sätt som or­sa­kar li­dan­de.

Stor­le­ken på en grupp kal­ko­ner som hålls i sam­ma ut­rym­me ska vara lämp­lig i för­hål­lan­de till fåg­lar­nas ål­der, stor­lek, kön och det ut­rym­me som finns till för­fo­gan­de. I för­va­rings­ut­rym­met ska kal­ko­ner­na kun­na stå i nor­mal ställ­ning, vän­da sig, flaxa, samt put­sa sig. Ut­om­hus­in­häg­na­den är till­räck­ligt stor.

Ven­ti­la­tio­nen i djur­s­tal­let ska vara så­dan att luft­fuk­tig­he­ten, luft­ström­ning­ens has­tig­het och hal­ter­na av damm och skad­li­ga ga­ser inte sti­ger till en skad­ligt hög ni­vå. Tem­pe­ra­tu­ren ska vara lämp­lig för de kal­ko­ner som hålls i djur­s­tal­let. När dju­rens häl­sa och väl­be­fin­nan­de är be­ro­en­de av ett me­ka­niskt ven­ti­la­tions­sys­tem, mås­te det vara möj­ligt att ord­na en till­räck­lig luft­väx­ling i djur­s­tal­let för att tryg­ga dju­rens häl­sa och väl­be­fin­nan­de även vid even­tu­el­la stör­ning­ar i det me­ka­nis­ka ven­ti­la­tions­sys­te­met. I ett me­ka­niskt ven­ti­la­tions­sys­tem ska det fin­nas ett larm­sys­tem som slår larm vid stör­ning­ar i ven­ti­la­tio­nen. Alarm­sys­te­met mås­te tes­tas re­gel­bun­det.

Kal­ko­ner­na ska ha till­gång till till­räck­ligt med fo­der av lämp­lig nä­rings­sam­man­sätt­ning och till­räck­ligt med dricks­vat­ten. Höj­den på ut­fod­rings- och vatt­nings­an­ord­ning­ar­na ska ju­ste­ras allt ef­ter som kal­ko­ner­na väx­er så att alla kal­ko­ner kan äta och dricka utan svå­rig­het. Det ska fin­nas till­räck­ligt ut­rym­me på ut­fod­rings- och dricks­plat­ser så att det inte upp­står onö­dig kon­kur­rens om vat­ten el­ler fo­der.

Fod­ret el­ler dricks­vatt­net får inte för­o­re­nas med av­fö­ring.

Pälsdjur

I den här gui­den av­ses med päls­djur mink, il­ler, räv (blå­räv, sil­ver­räv och rö­d­räv), chin­chil­la och sump­bä­ver, som föds upp med tan­ke på päls­pro­duk­tion el­ler an­nat mot­sva­ran­de än­da­mål. Kra­ven gäl­ler till viss del ock­så upp­föd­ning av mård­hund (sjubb) och so­bel.

Ut­över de ovan nämn­da (i bör­jan av bi­la­ga 2) kra­ven som gäl­ler alla pro­duk­ti­ons­djur be­rörs päls­djur ock­så av föl­jan­de krav.

Kra­ven på bu­rens bot­ten­nät upp­fylls.

Päls­far­men är in­häg­nad el­ler dju­ren för­hind­ras på an­nat sätt att rym­ma. Bu­rar­na är pla­ce­ra­de så att dju­ren i de oli­ka bu­rar­na inte kom­mer åt att ska­da var­and­ra.

Me­di­cinsk be­hand­ling bok­förs.

För­va­rings­ut­rym­met ska ge päls­dju­ren till­räck­ligt skydd mot ogynn­sam­ma vä­der­leks­för­hål­lan­den så­som skad­lig köld, het­ta, vind och regn.

Det fo­der som ges åt päls­dju­ren ska vara nä­rings­rikt och ba­lan­se­rat och vid be­hov kom­plet­te­ras med mi­ne­ra­ler.

Dju­ren ska dag­li­gen ha till­gång till rent vat­ten i till­räck­li­ga mäng­der. Fod­ret el­ler dricks­vatt­net får inte för­o­re­nas av urin el­ler göd­sel.

Utrymmeskrav:

Mink och il­ler

Bu­ren ska vara minst 30 cm bred och ex­klu­si­ve lyan minst 70 cm lång. Bu­ren ska vara minst 45 cm hög.

Räv

Bu­ren ska vara minst 75 cm bred och minst 100 cm lång. Bu­ren ska vara minst 70 cm hög.

Sump­bä­ver

Den to­ta­la ytan på djur­håll­nings­plat­sen ska dock vara minst 2 m².

Chin­chil­la

Av djur­håll­nings­plat­sens golv ska minst 25 % be­stå av fast un­der­lag. Chin­chil­la ska ha möj­lig­het till dag­li­ga sand­bad på djur­håll­nings­plat­sen.

Broilrar

Krav för broil­rar är ut­över de ovan nämn­da (i bör­jan av bi­la­ga 2) kra­ven som gäl­ler alla pro­duk­tions­djur.

Åt­gär­der som or­sa­kar smär­ta har vid­ta­gits bara av tillåt­na skäl.

Den djur­tät­het som tilläm­pats i upp­föd­nings­av­del­ning­ar­na får inte över­sti­ga den tillåt­na djur­tät­he­ten.

Upp­föd­nings­av­del­ning­en ska ha en så­dan ven­ti­la­tion att luft­fuk­tig­he­ten, luf­tens ström­nings­has­tig­het, tem­pe­ra­tu­ren, dam­mäng­den och hal­ten av skad­li­ga ga­ser inte sti­ger till en skad­lig ni­vå. Ven­ti­la­tio­nen ska vid be­hov kom­bi­ne­ras med upp­värm­nings­sys­tem för att upp­rätt­hål­la en lämp­lig tem­pe­ra­tur och av­lägs­na över­skotts­fuk­tig­het. Om djur­tät­he­ten för broil­rar över­sti­ger 33 ki­lo­gram le­van­de vikt per kvad­rat­me­ter ska upp­föd­nings­av­del­ning­en vara för­sedd med ven­ti­la­tions­sys­tem och vid be­hov vär­me- och kyl­sys­tem som an­vänds på ett så­dant sätt att kra­ven för am­mo­ni­ak­hal­ten och kol­di­ox­id­hal­ten samt tem­pe­ra­tu­ren och den ge­nom­snitt­li­ga re­la­ti­va fuk­tig­he­ten upp­fylls.

Om dju­rens väl­be­fin­nan­de och häl­sa är be­ro­en­de av ett me­ka­niskt ven­ti­la­tions­sys­tem ska det även vid even­tu­el­la fel i det me­ka­nis­ka ven­ti­la­tions­sys­te­met i upp­föd­nings­av­del­ning­en vara möj­ligt att ord­na en ven­ti­la­tion som är till­räck­lig med tan­ke på dju­rens väl­be­fin­nan­de och häl­sa. Det me­ka­nis­ka ven­ti­la­tions­sys­te­met ska då ha ett larm­sys­tem som ger larm vid stör­ning­ar i ven­ti­la­tio­nen. Larm­sys­te­mets funk­tion ska tes­tas re­gel­bun­det.

Om djur­tät­he­ten för broil­rar över­sti­ger 33 ki­lo­gram le­van­de vikt per kvad­rat­me­ter ska det i upp­föd­nings­av­del­ning­en fin­nas ett re­serv­sys­tem för alst­ring av el­ekt­ri­ci­tet med vars hjälp den me­ka­nis­ka ven­ti­la­tio­nen tryg­gas i hän­del­se av el­av­brott.

Upp­föd­nings­av­del­ning­en ska ha en be­lys­ning vars ef­fekt är minst 20 lux un­der ljus­pe­ri­o­der­na, upp­mätt i fåg­lar­nas ögon­höjd, och som be­ly­ser minst 80 pro­cent av den till­gäng­li­ga are­an. Be­lys­ning­en ska föl­ja en 24-tim­mars­rytm. Var­je 24-tim­mar­s­pe­ri­od ska om­fat­ta to­talt minst 6 tim­mar mör­ker med åt­min­sto­ne en sam­man­häng­an­de mör­ker­pe­ri­od på minst 4 tim­mar, ex­klu­si­ve dim­nings­pe­ri­o­der­na.

Broil­rar ska ha till­gång till en till­räck­lig mängd fo­der an­ting­en stän­digt el­ler por­tions­vis. Det ska fin­nas stän­dig till­gång till dricks­vat­ten. Fo­der som ges till broil­rar ska vara nä­rings­rikt och ba­lan­se­rat. I frå­ga om ut­fod­ring­en av broil­rar och nä­ring­ens sam­man­sätt­ning ska sär­skild upp­märk­sam­het fäs­tas vid fö­re­byg­gan­det av led­ska­dor och ska­dor på ben­stom­men. Ut­fod­rings- och vatt­nings­an­ord­ning­ar ska pla­ce­ras så att fåg­lar­na får till­räck­ligt med fo­der och vat­ten. Höj­den på an­ord­ning­ar­na ska ju­ste­ras allt ef­ter som broil­rar­na väx­er, så att alla broil­rar kan äta och dricka utan svå­rig­he­ter.

Tvär­vill­kor2020