Läsinstruktioner och utskrift

Du kan lä­sa gui­den på all ter­mi­nal­ut­rust­ning oav­sett skärm­stor­lek. Ta­bel­ler, fi­gu­rer och bil­der för­sto­ras när du klick­ar på dem.

Om du lä­ser pu­bli­ka­tio­nen på din da­tor kan du gå till föl­jan­de sida med pil­knap­par­na nere på skär­men el­ler på tan­gent­bor­det.  Ge­nom att från väns­ter öpp­na fli­ken In­ne­håll kan du gå di­rekt till öns­kat ka­pi­tel ge­nom att klicka på det. Om du an­vän­der ter­mi­nal­ut­rust­ning med pek­skärm går du till föl­jan­de sida ge­nom att sve­pa på skär­men till hö­ger el­ler väns­ter.

Skriv ut gui­den här

Tvär­vill­kor2020