4. Aktiiviviljelijä

Si­nun on täy­tet­tä­vä ak­tii­vi­vil­je­li­jän eh­dot, jos haet EU:n suo­ria tu­kia ja oh­jel­ma­pe­rus­tei­sia vil­je­li­jä­kor­vauk­sia. EU:n suo­ria tu­kia ovat pe­rus- ja vi­her­ryt­tä­mis­tu­ki, nuo­ren vil­je­li­jän EU-tuki, pel­to­kas­vi­palk­kio ja EU:n eläin­palk­ki­ot. Oh­jel­ma­pe­rus­tei­sia vil­je­li­jä­kor­vauk­sia ovat luon­non­hait­ta­kor­vaus, luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non kor­vaus, eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vaus, ym­pä­ris­tö­kor­vaus sekä ei-tuo­tan­nol­lis­ten in­ves­toin­tien kor­vaus. Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen, ym­pä­ris­tö­so­pi­mus­ten ja ei-tuo­tan­nol­lis­ten in­ves­toin­tien kor­vaus­ta voi­daan myön­tää li­säk­si tie­tyil­le muil­le ryh­mil­le (lue li­sää lu­vus­ta Ym­pä­ris­tö­so­pi­muk­set).

Ak­tii­vi­vil­je­li­jä­tar­kas­te­lu teh­dään joka vuo­si tuki­haun yh­tey­des­sä. Jos si­nul­la on ym­pä­ris­tö-, eläin­ten hy­vin­voin­ti- tai luo­mu­kor­vaus­si­tou­mus, ak­tii­vi­vil­je­li­jän eh­don tu­lee täyt­tyä koko si­tou­mus­kau­den ajan. Jos olet aloit­ta­va vil­je­li­jä, tu­lee ak­tii­vi­vil­je­li­jän ehto täyt­tyä sii­tä het­kes­tä, kun olet aloit­ta­nut maa­ta­lous­toi­min­nan.  Il­moi­ta kes­ken vuo­den ta­pah­tu­neis­ta muu­tok­sis­ta kun­taan.

Si­nut kat­so­taan vil­je­li­jä­tuki­haus­sa ak­tii­vi­vil­je­li­jäk­si, jos har­joi­tat maa­ta­lous­toi­min­taa vuon­na 2020.

Si­nua ei kat­so­ta ak­tii­vi­vil­je­li­jäk­si, jos maa­ta­lous­maa­si koos­tuu pää­osin alois­ta, jot­ka säi­ly­vät luon­tai­ses­ti lai­tu­me­na tai vil­je­lyyn so­vel­tu­vas­sa kun­nos­sa. Suo­mes­sa ei kui­ten­kaan käy­tän­nös­sä ole täl­lais­ta alaa, jo­ten suo­ria tu­kia ja oh­jel­ma­pe­rus­tei­sia vil­je­li­jä­kor­vauk­sia ha­ke­vat tuki­e­del­ly­tyk­set täyt­tä­vät vil­je­li­jät kat­so­taan ak­tii­vi­vil­je­li­jöik­si.

Tuen­ha­ki­jan pe­rus­opas 202026.3.2020