5. Tukien hakeminen

Tär­ke­ää muis­taa

5.1 Hakuajat ja muut päivämäärät

Tämä kap­pa­le si­säl­tää eri tu­kien haku­ai­ko­ja ja mui­ta tu­kien ha­kuun liit­ty­viä päi­vä­mää­riä. Joi­hin­kin tuki­muo­toi­hin saat­taa liit­tyä li­säk­si eri­tyi­siä päi­vä­mää­riä, jois­ta on ker­rot­tu kun­kin tuen eh­dois­sa.

15.6.    Pe­rus­loh­ko­jen yh­den päi­vän hal­lin­ta-aika
15.6.   Pää­tuki­haku päät­tyy
15.6.    Vii­mei­nen mah­dol­li­nen päi­vä il­moit­taa pe­rus­loh­ko­muu­tok­sis­ta
30.6.    Vii­mei­nen kyl­vö­päi­vä­mää­rä*)
10.7.    Vii­mei­nen mah­dol­li­nen päi­vä pa­laut­taa tuki­ha­ke­mus myö­häs­sä (18 % vä­hen­nys tu­keen myö­häs­ty­mis­päi­vis­tä joh­tu­en)
13.7.    Myö­häs­ty­neet ha­ke­muk­set hy­lä­tään
31.8.    Vii­mei­nen mah­dol­li­nen päi­vä teh­dä koko ti­lan hal­lin­nan­siir­to
21.9.    Vii­mei­nen mah­dol­li­nen päi­vä il­moit­taa koko ti­lan hal­lin­nan­siir­ros­ta
30.10.   Vii­mei­nen päi­vä pa­laut­taa ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen syk­syn il­moi­tus toi­men­pi­tei­den pin­ta-alois­ta
24.11.   Vii­mei­nen mah­dol­li­nen päi­vä pa­laut­taa ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen syk­syn il­moi­tus toi­men­pi­tei­den pin­ta-alois­ta (17 % vä­hen­nys tu­keen)

*) Poik­ke­a­mis­mah­dol­li­suus vii­mei­seen kyl­vö­päi­vään

Täy­den­tä­vien eh­to­jen opas 2020 on jul­kais­tu hel­mi­kuus­sa.

5.2. Vipu-palvelu

Vuo­den 2020 tuki­haku al­kaa Vipu-pal­ve­lus­sa osoit­tees­sa https://vipu.ruo­ka­vi­ras­to.fi huh­ti­kuun lo­pul­la ja päät­tyy 15.6.2020 klo 23.59. Vipu-pal­ve­lun kaut­ta voit pa­laut­taa säh­köi­ses­ti seu­raa­vat tie­dot:

Vipu-pal­ve­lun kaut­ta voit erik­seen il­moi­tet­tu­na ajan­koh­ta­na pa­laut­taa säh­köi­ses­ti myös seu­raa­via tie­to­ja:

Vipu ly­hy­es­ti

Vipu-pal­ve­lu on säh­köi­sen asi­oin­nin so­vel­lus, jos­sa voit täyt­tää ja lä­het­tää tuki­ha­ke­muk­sen säh­köi­ses­ti. Vipu-pal­ve­lu si­säl­tää kart­ta­liit­ty­män, jos­sa voit teh­dä kart­ta­kor­jauk­set säh­köi­ses­ti. Kart­ta­pal­ve­lun avul­la voit ilma­ku­van tu­ke­ma­na mi­ta­ta etäi­syyk­siä ja pin­ta-alo­ja sekä muo­dos­taa kas­vu­loh­ko­ja. Vipu-pal­ve­lus­sa voit myös se­la­ta maa­ti­la­si tie­to­ja tai edel­leen val­tuut­taa toi­sen hen­ki­lön puo­les­ta­si täyt­tä­mään ja lä­het­tä­mään tuki­ha­ke­muk­sen säh­köi­ses­ti. Vipu pal­ve­lus­ta on ker­rot­tu tar­kem­min osoit­tees­sa www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/vipu Vipu toi­mii par­hai­ten Mo­zil­la Fire­fox ja Goog­le Chrome -se­lain­ten uu­sim­mil­la ver­si­oil­la. In­ter­net Exp­lo­re­rin käyt­tö ei ole mah­dol­lis­ta.

Kuka voi teh­dä säh­köi­sen ha­ke­muk­sen?

Vipu-pal­ve­lun käyt­tö edel­lyt­tää voi­mas­sa ole­via käyt­tö­oi­keuk­sia. Ti­lan Vipu-käyt­tö­oi­keuk­sia voit päi­vit­tää Vipu-pal­ve­lun kaut­ta tai pa­laut­ta­mal­la kun­taan lo­mak­keen 457 Uu­del­le aloit­ta­val­le ti­lal­le käyt­tö­oi­keu­det ha­e­taan lo­mak­keel­la 456.

Vipu-pal­ve­luun on kah­den­lai­sia käyt­tö­oi­keuk­sia.

Voit pyy­tää käyt­tö­oi­keuk­siin liit­ty­vät lo­mak­keet kun­nas­ta tai tu­los­taa ne osoit­tees­ta www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/vil­je­li­ja­lo­mak­keet.

Mi­ten kir­jau­dun Vi­puun?

Jos si­nul­la on voi­mas­sa ole­vat käyt­tö­oi­keu­det, voit kir­jau­tua Vipu-pal­ve­luun kol­mel­la eri ta­val­la:

  1. hen­ki­lö­koh­tai­sil­la pank­ki­tun­nuk­sil­la
  2. mo­bii­li­var­men­teel­la tai
  3. säh­köi­sel­lä hen­ki­lö­kor­til­la eli HST-kor­til­la

Vipu-pal­ve­lun käyt­tö­oi­keu­det ovat hen­ki­lö­koh­tai­sia, ei­vät tila­koh­tai­sia.

Mi­ten val­tuu­tan neu­vo­jan?

Jos et ha­lua teh­dä säh­köis­tä tuki­hake­mus­ta itse, voit pyy­tää EU-avus­ta­jaa tai neu­vo­jaa te­ke­mään sen puo­les­ta­si kor­vaus­ta vas­taan. Voit val­tuut­taa neu­vo­jan te­ke­mään tuki­ha­ke­muk­sen kah­del­la eri ta­val­la

a) Si­nul­la on voi­mas­sa ole­vat asi­oin­ti­oi­keu­det Vipu-pal­ve­luun

b) Si­nul­la ei ole voi­mas­sa ole­via asi­oin­ti­oi­keuk­sia Vipu-pal­ve­luun

Tar­vit­set­ko apua tai lisä­tie­to­ja Vi­pun käy­tös­sä?

Vipu-pal­ve­lun käyt­töä kos­ke­vat oh­jeet ovat saa­ta­vil­la in­ter­ne­tis­tä osoit­tees­ta www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/vipu

Voit ot­taa yh­teyt­tä säh­köis­tä tuki­ha­kua ja Vipu-pal­ve­lun käyt­töä kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä kun­ta­si säh­köi­sen tuki­haun asi­an­tun­ti­jaan. Asi­an­tun­ti­jan yh­teys­tie­dot löy­dät Vipu-pal­ve­lus­ta koh­das­ta Käy­tön­tuki. Hä­nel­tä saat apua käyt­tö­oi­keuk­siin, ha­ke­mus­ten täyt­tä­mi­seen ja lä­het­tä­mi­seen sekä so­vel­luk­seen käyt­tä­mi­seen liit­ty­vis­sä on­gel­mis­sa.

Vipu-pal­ve­lun huol­to­kat­kot

Vipu-pal­ve­lun huol­to­kat­kot ajoit­tu­vat pää­sään­töi­ses­ti vii­kon­lop­puun ja nii­tä on muu­ta­man kuu­kau­den vä­lein. Muis­ta käy­tön on­gel­mis­ta tai päi­vi­tyk­sis­tä il­moi­te­taan Vipu-pal­ve­lun kir­jau­tu­mis­si­vul­la, vil­je­li­jä­tu­kien säh­köi­sen asi­oin­ti­pal­ve­lun il­moi­tus­tau­lul­la osoit­tees­sa https://vipu.ruo­ka­vi­ras­to.fi sekä Vi­pun so­me­ti­leil­lä.

5.3 Hakemusten ja liitteiden täyttäminen ja palauttaminen

Haku­aika päät­tyy 15.6.2020

Pää­tuki­haun ha­ke­muk­sen voi pa­laut­taa säh­köi­ses­ti Vipu-pal­ve­lun kaut­ta. Säh­köi­nen haku avau­tuu huh­ti­kuun lop­pu­puo­lel­la ja sul­keu­tuu 15.6.2020 klo 23.59. Tä­män jäl­keen ha­ke­mus­ta ei voi pa­laut­taa säh­köi­ses­ti.

Ha­ke­muk­sen säh­köis­tä täyt­tä­mis­tä ja pa­laut­ta­mis­ta var­ten tar­vit­set käyt­tö­oi­keu­det Vipu-pal­ve­luun. Voi­mas­sa ole­vat käyt­tö­oi­keu­det voit tar­kis­taa Vipu-pal­ve­lus­ta.

Toi­mi­ta pa­pe­ril­la jä­tet­tä­vät lo­mak­keet sen kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le, jon­ka toi­mi­a­lu­eel­la maa­ti­lan ta­lous­kes­kus si­jait­see. Jos ti­lal­la ei ole ta­lous­kes­kus­ta, jätä ha­ke­mus sii­hen kun­taan, jon­ka alu­eel­la pää­osa ti­lan pel­lois­ta si­jait­see.

Voit vie­dä pa­pe­ril­la jä­tet­tä­vät lo­mak­keet kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le tai lä­het­tää ne pos­tit­se asi­an­o­mai­sen kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le osoi­tet­tu­na. Pa­lau­ta haku­lo­mak­keet vii­meis­tään 15.6.2020. Pos­tit­se lä­he­tet­ty ha­ke­mus pi­tää olla osoi­tet­tu toi­mi­val­tai­sel­le vi­ran­o­mai­sel­le ja lä­he­tys lei­mat­tu vii­meis­tään 15.6.2020, jot­ta se voi­daan kat­soa saa­pu­neek­si ajois­sa.

Jos et toi­mi­ta tuki­hake­mus­ta, et ole oi­keu­tet­tu saa­maan tu­kea, ell­ei pe­rus­tee­na ole yli­voi­mai­nen este (ks. koh­ta 5.6.2).

Pää­tuki­haun lo­mak­keet

Pää­tuki­haun pa­kol­li­sia lo­mak­kei­ta ovat 101B ja 102B. Toi­mi­ta kas­vu­loh­ko­kar­tat niis­tä pe­rus­loh­kois­ta, joi­den kas­vu­loh­koi­hin on tul­lut muu­tok­sia vii­me vuo­des­ta.

Pa­lau­ta lo­mak­keet 101A, 101D, 102A ja 102C vain, jos edel­li­se­nä vuon­na il­moi­tet­tui­hin tie­toi­hin on tul­lut muu­tok­sia. Kat­so muut tar­vit­ta­vat lo­mak­keet ja liit­teet sekä nii­den jät­tö­ajat jo­kai­sen tuen koh­dal­ta.

Ha­ke­muk­sen liit­teet

Voit lä­het­tää ha­ke­muk­sen liit­tei­tä säh­köi­ses­ti pää­tuki­haun yh­tey­des­sä.

Säh­köi­nen lii­te voi olla kor­kein­taan 5 Mb ko­koi­nen ja sen tu­lee olla PDF-muo­dos­sa. Saat il­moi­tuk­sen, jos liit­teen li­sää­mi­nen ei on­nis­tu. Jos pe­rut säh­köi­sen ha­ke­muk­sen muut­taak­se­si tie­to­ja ja lä­he­tät ha­ke­muk­sen tä­män jäl­keen uu­des­taan, si­nun tu­lee muis­taa lä­het­tää myös kaik­ki säh­köi­set liit­tee­si uu­des­taan.

Vel­vol­li­suu­te­si on huo­leh­tia, että toi­mi­tat ha­ke­muk­sen yh­tey­des­sä liit­tee­nä vaa­di­tut asia­kir­jat säh­köi­ses­ti tai pa­pe­ril­la haku­ajan päät­ty­mi­seen tai muu­hun ase­tet­tuun mää­rä­päi­vään men­nes­sä kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le.

Tuen­ha­ki­jan vas­tuu

Täy­tä tuki­ha­ke­muk­se­si huo­lel­li­ses­ti. Vas­tuu tuki­ha­ke­muk­sen ja sen liit­tei­den jät­tä­mi­ses­tä mää­rä­a­jas­sa ja tie­to­jen oi­keel­li­suu­des­ta on yk­sin­o­maan ha­ki­jal­la.

Tu­kea ei mak­se­ta edun­saa­jil­le, joi­den osal­ta on osoi­tet­tu, että tuen saa­mi­sen edel­ly­tyk­set on luo­tu kei­no­te­koi­ses­ti.

To­dis­tus ha­ke­muk­sen pe­ril­le­me­nos­ta

Saat säh­köi­sen ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä kuit­taus­vies­tin lä­he­tyk­sen jäl­keen an­ta­maa­si säh­kö­pos­ti­o­soit­tee­seen. Jos kuit­taus­ta ei säh­kö­pos­tit­se tule, voit var­mis­taa ha­ke­muk­sen pe­ril­le­me­non kun­nas­ta. Kuit­taus voi jää­dä saa­mat­ta esi­mer­kik­si vir­heel­li­sen säh­kö­pos­ti­o­soit­teen ta­kia. Säh­köi­sen ha­ke­muk­sen on­nis­tu­nees­ta lä­het­tä­mi­ses­tä saa­tu vas­taan­otto­vies­ti on hyvä säi­lyt­tää säh­kö­pos­tis­sa ku­lu­van vuo­den lop­puun saak­ka tai tu­los­taa se ar­kis­toin­tia var­ten. Vas­taan­otto­il­moi­tus on suo­si­tel­ta­vaa an­taa tie­dok­si muil­le maa­ti­lan omis­ta­jil­le.

Tal­len­na myös ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen yh­tey­des­sä saa­ta­va yh­teen­veto. Tar­kis­ta, että yh­teen­ve­don ylä­reu­nas­sa lu­kee, että tie­dot lä­he­tet­ty kun­nan kä­sit­te­lyyn. Voit tu­los­taa yh­teen­ve­don tai tal­len­taa sen. Yh­teen­ve­dos­ta näet, mil­loin ha­ke­mus on pa­lau­tet­tu kun­taan.

Pa­pe­ril­la ha­et­ta­es­sa kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen voi vas­taan­otto­mer­kin­tö­jen jäl­keen pyy­det­tä­es­sä an­taa joko ko­pi­on tuki­ha­ke­muk­sen (101B) en­sim­mäi­ses­tä si­vus­ta tai muun sel­vi­tyk­sen vi­ran­o­mai­sel­le jä­te­tyis­tä lo­mak­keis­ta.

Vi­ran­o­mai­sen neu­von­ta

Tuki­hake­mus­ta kä­sit­te­le­vä maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen ei voi es­teel­li­syy­ten­sä vuok­si avus­taa ha­ki­jaa tuki­ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­ses­sä.

Vi­ran­o­mai­set voi­vat an­taa yleis­tä, kaik­kia vil­je­li­jöi­tä kos­ke­vaa tie­do­tus­ta ja kou­lu­tus­ta. Vi­ran­o­mai­nen voi an­taa me­net­te­lyl­lis­tä neu­von­taa, jol­la tar­koi­te­taan ylei­siä tuen ha­ke­mi­seen liit­ty­viä neu­vo­ja esi­mer­kik­si haku­a­jois­ta ja -osoit­teis­ta, ha­ki­joi­ta kos­ke­vis­ta tuki­eh­dois­ta sekä tar­vit­ta­vis­ta asia­kir­jois­ta. Vi­ran­o­mai­sen teh­tä­vä on ky­syt­tä­es­sä sel­vit­tää eri vaih­to­eh­to­jen si­säl­töä an­ta­mat­ta kui­ten­kaan haku­suo­si­tuk­sia. Voit saa­da oh­jei­ta tuki­ha­ke­mus­ten täyt­tä­mi­ses­sä neu­von­ta­jär­jes­töil­tä ja tuot­ta­ja­jär­jes­tö­jen EU-avus­ta­jil­ta.

Voit ot­taa yh­teyt­tä säh­köis­tä tuki­ha­kua ja Vipu-pal­ve­lun käyt­töä kos­ke­vis­sa ky­sy­myk­sis­sä yh­teis­toi­min­ta-alu­ee­si säh­köi­sen tuki­haun asi­an­tun­ti­jaan. Hä­nel­tä saat apua käyt­tö­val­tuuk­siin, ha­ke­mus­ten täyt­tä­mi­seen, so­vel­luk­sen käyt­tä­mi­seen ja ha­ke­mus­ten lä­het­tä­mi­seen liit­ty­vis­sä on­gel­mis­sa. Säh­köi­sen tuki­haun asi­an­tun­ti­ja ei anna oh­jei­ta tuki­ha­ke­muk­sen op­ti­moin­tiin.

Hakemuksen ja liitteiden myöhästyminen

Lo­mak­keen myö­häs­ty­mi­nen

Voit me­net­tää kai­ken tai osan ha­ke­mis­ta­si tuis­ta, jos et toi­mi­ta haku­lo­mak­kei­ta mää­rä­ai­ka­na tai jos ha­ke­muk­sen tie­dot tai liit­teet ovat puut­teel­li­sia.

Myön­net­tä­vää tu­kea alen­ne­taan yh­del­lä pro­sen­til­la ku­ta­kin myö­häs­ty­nyt­tä työ­päi­vää koh­den, jos haku­lo­ma­ke myö­häs­tyy enin­tään 25 ka­len­te­ri­päi­vää. Tu­kea ei myön­ne­tä, jos haku­lo­ma­ke myö­häs­tyy yli 25 ka­len­te­ri­päi­vää.

Et voi toi­mit­taa lo­mak­kei­ta myö­häs­sä säh­köi­ses­ti. Haku­ajan päät­ty­mi­seen jäl­keen voit vie­dä lo­mak­keet pa­pe­ril­la kun­taan tai lä­het­tää ne pos­tit­se asi­an­o­mai­sen kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le osoi­tet­tu­na.

Jos et toi­mi­ta tar­vit­ta­vaa lo­ma­ket­ta kun­taan ase­te­tus­sa mää­rä­a­jas­sa, kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen rat­kai­see tuen myön­tä­mi­sen edel­ly­tyk­set il­man ky­seis­tä lo­ma­ket­ta.

Pa­lau­ta Maa­tila­lo­ma­ke 101A, Maa­ti­lan osal­li­set -lo­ma­ke 101D, Tuki­ha­ke­muk­sen pe­rus­loh­ko­lo­ma­ke 102A tai Pe­rus­loh­ko­jen muu­tos­lo­ma­ke 102C kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le vain, jos maa­ti­lan tie­toi­hin, osal­lis­tie­toi­hin tai pe­rus­loh­koi­hin on tul­lut muu­tok­sia.

Pää­tuki­ha­kuun kuu­lu­vien eläin­tu­kien ha­ke­mus­ten myö­häs­ty­mi­ses­tä on ker­rot­tu tar­kem­min kun­kin tuen op­paas­sa.

Liit­teen myö­häs­ty­mi­nen
Tuki­ha­ke­muk­sen liit­tee­nä useim­min toi­mi­tet­ta­via asia­kir­jo­ja ovat kar­tat ja val­ta­kir­jat. Vuok­ra­so­pi­muk­sia ei pää­sään­töi­ses­ti tar­vit­se toi­mit­taa tuki­ha­ke­muk­sen liit­tee­nä.

Pää­sään­töi­ses­ti liit­tei­den toi­mit­ta­mi­nen myö­häs­sä ei ai­heu­ta ha­ke­muk­sen myö­häs­ty­mis­tä. Liit­tei­den toi­mit­ta­mi­nen voi kui­ten­kin olla tuen myön­tä­mi­sen tai mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä, jol­loin tu­kea ei myön­ne­tä tai mak­se­ta en­nen kuin toi­mi­tat liit­teet. Kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen pyy­tää si­nua täy­den­tä­mään ha­ke­mus­ta, jos tar­vit­ta­va lii­te puut­tuu. Pää­tös tuen myön­tä­mi­ses­tä teh­dään il­man liit­tei­tä, jos et vas­taa täy­den­nys­pyyn­töön ase­te­tus­sa mää­rä­a­jas­sa.

Hakemuksen virheiden korjaaminen

Jos huo­maat ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­sen jäl­keen ha­ke­muk­sel­la esi­mer­kik­si täyt­tö­vir­heen, voit vält­tää vir­heen seu­raa­muk­set il­moit­ta­mal­la vir­hees­tä oma-aloit­tei­ses­ti ja kir­jal­li­ses­ti kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le. Me­net­te­le sa­moin, jos ha­ke­mus on muut­tu­nut vir­heel­li­sek­si sen jät­tä­mi­sen jäl­keen.

Il­meis­ten vir­hei­den kor­jaus­mah­dol­li­suu­det ovat mui­ta vir­hei­tä laa­jem­mat. Il­mei­sik­si vir­heik­si voi­daan hy­väk­syä sel­lai­nen tie­to tuki­ha­ke­muk­ses­sa, joka voi­daan sel­väs­ti ha­vai­ta ris­ti­rii­tai­sek­si ha­ke­muk­sen mui­den tie­to­jen kans­sa. Kor­jat­ta­vis­sa ovat esim. vää­rin päin il­moi­te­tut nu­me­rot (esim. 169—196), vää­rin il­moi­tet­tu tila- tai pank­ki­tun­nus ja las­ku­vir­heet. Jot­ta vi­ran­o­mai­nen voi kor­ja­ta il­mei­sen vir­heen, hä­nen on ol­ta­va va­kuut­tu­nut sii­tä, että ha­ki­ja on toi­mi­nut hy­väs­sä us­kos­sa ja vil­pit­tö­mäs­ti. Li­säk­si edel­ly­te­tään, että olet täyt­tä­nyt tuki­ha­ke­muk­sen muu­ten huo­lel­li­ses­ti.

Il­moit­ta­es­sa­si ha­ke­muk­ses­sa ole­vas­ta vir­hees­tä voit vält­tää hal­lin­nol­li­set seu­raa­muk­set, joi­ta vir­hees­tä oli­si voi­nut ai­heu­tua. Tuki­haun päät­ty­mi­sen jäl­keen ha­ke­mus­ta ei voi enää op­ti­moi­da tai laa­jen­taa. (ks. ha­ke­muk­sen pe­ru­mi­nen 5.4.)

Ha­ki­jan il­moi­tus vir­hees­tä voi­daan ot­taa huo­mi­oon, jos kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen on saa­nut kir­jal­li­sen il­moi­tuk­sen vir­hees­tä en­nen kuin ha­ki­jal­le on il­moi­tet­tu pai­kal­la teh­tä­väs­tä tar­kas­tuk­ses­ta tai muun tar­kas­tuk­sen tu­lok­sis­ta.

Ko­ko­naan kan­sal­li­ses­ti ra­hoi­tet­tui­hin tu­kiin liit­ty­vien vir­hei­den kor­jaus­mah­dol­li­suu­det ovat laa­jem­mat kuin EU:n ko­ko­naan tai osit­tain ra­hoit­ta­mis­sa tuis­sa Et voi kui­ten­kaan teh­dä kan­sal­li­siin tu­kiin sel­lai­sia muu­tok­sia , joil­la on vai­ku­tuk­sia EU:n ko­ko­naan tai osit­tain ra­hoit­ta­miin tu­kiin. Esi­mer­kik­si sa­mal­la loh­kol­la voi olla kai­kis­sa tuki­muo­dois­sa vain yksi pin­ta-ala. Voit tar­kis­taa liit­tees­tä F, onko ky­sees­sä kan­sal­li­nen tuki vai EU:n ko­ko­naan tai osit­tain ra­hoit­ta­ma tuki.

Asiakirjojen säilyttäminen

Haku­vuo­si + 4v.
Säi­ly­tä pää­sään­töi­ses­ti EU:n ko­ko­naan ja osit­tain ra­hoit­ta­mien tu­kien ja palk­ki­oi­den sekä kan­sal­lis­ten tu­kien ha­ke­mi­seen liit­ty­vät alku­pe­räi­set asia­kir­jat, joi­ta et toi­mi­ta tuki­ha­ke­muk­sen liit­tee­nä, haku­vuo­den ja sitä seu­raa­vien nel­jän ka­len­te­ri­vuo­den ajan.

Si­tou­mus­kau­si + 4v.
Säi­ly­tä eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­seen, ym­pä­ris­tö­kor­vauk­seen ja luo­mu­kor­vauk­seen liit­ty­vät asia­kir­jat, muis­tiin­pa­not ja to­dis­tuk­set vä­hin­tään nel­jän vuo­den ajan si­tou­mus- tai so­pi­mus­kau­den päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Lää­ke- ja rehu­kir­jan­pito 5v.
Säi­ly­tä tuo­tan­to­e­läi­mil­le an­ne­tuis­ta lääk­keis­tä ja lää­ke­re­huis­ta pi­det­tä­vää kir­jan­pi­toa vii­si vuot­ta, vaik­ka oli­sit myy­nyt tai teu­ras­ta­nut eläi­men en­nen sitä. Rehu­kir­jan­pi­toa kos­kee myös vii­den vuo­den säi­ly­tys­vaa­ti­mus.

Säh­köi­nen haku
Säi­ly­tä säh­köi­sen ha­ke­muk­sen on­nis­tu­nees­ta lä­het­tä­mi­ses­tä saa­ma­si säh­kö­pos­ti­vies­ti ja tu­los­ta­ma­si tai tal­len­ta­ma­si ha­ke­muk­sen yh­teen­veto­tu­los­te haku­vuot­ta seu­raa­van vuo­den lop­puun. Ky­sei­nen vies­ti ja yh­teen­veto on hyvä an­taa tie­dok­si muil­le maa­ti­lan omis­ta­jil­le.

Lisä­tie­to­ja eri­lai­sis­ta maa­ta­lous­tuo­tan­non kir­jaa­mis­vaa­ti­muk­sis­ta ja säi­ly­tys­a­jois­ta löy­dät Maa­ta­lous­tuo­tan­non kir­jaa­mis­vaa­ti­muk­set 2020 -op­paas­ta. Opas löy­tyy Ruo­ka­vi­ras­ton net­ti­sivuilta www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/vil­je­li­ja­op­paat → Maa­ta­lous­tuo­tan­non kir­jaa­mis­vaa­ti­muk­set.

Tie­to­jen toi­mit­ta­mi­nen
Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­man (2014–2020) toi­men­pi­tei­tä to­teut­ta­va kor­vauk­sen­saa­ja si­tou­tuu oh­jel­man seu­ran­nan ja ar­vi­oin­nin mah­dol­lis­ta­mi­sek­si toi­mit­ta­maan pyy­det­tä­es­sä tie­dot kor­vat­ta­van toi­men­pi­teen vai­ku­tuk­sis­ta.

5.4 Hakemuksen tai sen osan peruminen

Voit ha­lu­tes­sa­si pe­rua osan ha­ke­muk­ses­ta­si tai koko ha­ke­muk­sen 15.6. jäl­keen. Si­nul­la on mah­dol­li­suus pie­nen­tää alku­pe­räi­ses­sä ha­ke­muk­ses­sa il­moit­ta­mi­a­si loh­ko­jen pin­ta-alo­ja (esi­mer­kik­si yl­lät­tä­en il­man tie­toi­mi­tus­ta tul­leen tien­ra­ken­nuk­sen ta­kia, jota et ole voi­nut ot­taa huo­mi­oon ha­ke­muk­ses­sa) pe­ru­mal­la ha­ke­mus täl­tä osin.

Pe­ru­mi­sen voit teh­dä kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le lo­mak­keel­la 145 tai va­paa­muo­toi­sel­la kir­jal­li­sel­la il­moi­tuk­sel­la. Tee il­moi­tus vii­vy­tyk­set­tä.

Koko ha­ke­muk­sen pe­ru­mi­sen jäl­keen ti­lan­ne on sama kuin en­nen ha­ke­muk­sen pa­laut­ta­mis­ta. Ha­ke­muk­sel­ta pe­ru­tus­ta loh­kos­ta ei saa tu­kea. Ha­ke­muk­ses­ta pe­rut­tu­jen loh­ko­jen osal­ta olet kui­ten­kin vel­vol­li­nen nou­dat­ta­maan nii­tä eh­to­ja, joi­ta si­nun on nou­da­tet­ta­va koko ti­lal­la­si, esi­mer­kik­si täy­den­tä­vät eh­dot.

Voit pe­ruut­taa ha­ke­muk­se­si osit­tain tai ko­ko­naan sii­hen saak­ka, kun­nes vi­ran­o­mai­nen on il­moit­ta­nut ti­lan val­von­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä tai kun­nes ti­lan hal­lin­nol­li­sen val­von­nan tu­lok­sis­ta on il­moi­tet­tu, ja loh­kol­la to­de­taan tai on to­det­tu sään­tö­jen­vas­tai­suut­ta.

Hal­lin­nol­lis­ta val­von­taa ovat esi­mer­kik­si loh­ko­jen yk­si­löl­li­nen tar­kas­tus ris­tiin­tar­kas­tuk­sen yh­tey­des­sä sekä tuki­e­del­ly­tys­ten täyt­ty­mi­seen liit­ty­vät loh­ko­koh­tai­set tar­kas­tuk­set. Loh­ko­koh­tai­sia tar­kas­tuk­sia kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen te­kee asia­kir­jois­ta (esim. edel­li­sen vuo­den tuki­ha­ke­muk­ses­ta) tal­len­nuk­sen yh­tey­des­sä.

5.5 Ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet

Voit säi­lyt­tää oi­keu­te­si tu­keen ko­ko­naan tai osit­tain, jos et ole voi­nut toi­mit­taa ha­ke­mus­ta­si tai muu­ten täyt­tää vel­vol­li­suuk­si­a­si yli­voi­mai­sen es­teen (for­ce ma­jeu­re) tai poik­keuk­sel­lis­ten olo­suh­tei­den vuok­si ja il­moi­tat sii­tä toi­mi­val­tai­sel­le vi­ran­o­mai­sel­le. Yli­voi­mai­sen es­teen ja poik­keuk­sel­lis­ten olo­suh­tei­den tul­kin­nas­sa nou­da­te­taan EU-sää­dök­siä ja oi­keus­käy­tän­töä.

EU-sää­dös­ten mu­kaan yli­voi­mai­sik­si es­teik­si ja poik­keuk­sel­li­sik­si olo­suh­teik­si voi­daan hy­väk­syä ta­paus­koh­tai­ses­ti mm. seu­raa­vat en­nus­ta­mat­to­mat ta­pah­tu­mat:

Il­moi­ta yli­voi­mai­ses­ta es­tees­tä tai poik­keuk­sel­li­sis­ta olo­suh­teis­ta toi­mi­val­tai­sel­le vi­ran­o­mai­sel­le. Toi­mi­ta tie­dot yli­voi­mai­ses­ta es­tees­tä tai poik­keuk­sel­li­ses­ta olo­suh­tees­ta ja sii­hen liit­ty­vis­tä to­dis­teis­ta kir­jal­li­ses­ti va­paa­muo­toi­sel­la il­moi­tuk­sel­la toi­mi­val­tai­sel­le vi­ran­o­mai­sel­le 15 työ­päi­vän ku­lu­es­sa sii­tä, kun nii­den toi­mit­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen (tai jois­sain ta­pauk­sis­sa ELY-kes­kus) rat­kai­see ta­paus­koh­tai­ses­ti, onko ky­sy­myk­ses­sä ol­lut yli­voi­mai­nen este tai poik­keuk­sel­li­nen olo­suh­de. Jos yli­voi­mai­sen es­teen tai poik­keuk­sel­lis­ten olo­suh­tei­den ole­mas­sa oloa on to­dis­tet­tu toi­mit­ta­mal­la toi­mi­val­tai­sel­le vi­ran­o­mai­sel­le esim. lää­kä­rin­to­dis­tus tai -lau­sun­to, ovat edel­lä mai­ni­tut asia­kir­jat, jot­ka si­säl­tä­vät tie­to­ja hen­ki­lön ter­vey­den­ti­las­ta tai ter­vey­den­huol­lon ja kun­tou­tuk­sen pal­ve­luis­ta sa­las­sa pi­det­tä­viä. Ky­sei­siä tie­to­ja kä­si­tel­lään huo­lel­li­ses­ti ja nii­tä käy­te­tään vain asi­an­mu­kai­siin tar­koi­tuk­siin.

Pe­rus- ja vi­her­ryt­tä­mis­tu­es­sa, EU:n nuo­ren vil­je­li­jän tu­es­sa, pel­to­kas­vi­palk­ki­os­sa, EU:n eläin­palk­ki­ois­sa, luon­non­hait­ta­kor­vauk­ses­sa ja kan­sal­li­sis­sa tuis­sa säi­ly­tät oi­keu­den tu­keen yli­voi­mai­sen es­teen tai poik­keuk­sel­lis­ten olo­suh­tei­den ta­pah­tu­mis­het­kel­lä tuki­kel­poi­sen pin­ta-alan tai tuki­kel­pois­ten eläin­ten osal­ta.

Ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­ses­sa, luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non kor­vauk­ses­sa ja eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vauk­ses­sa tu­kea ei mak­se­ta ko­ko­nai­suu­des­saan.

Jos et ole voi­nut nou­dat­taa täy­den­tä­viä eh­to­ja yli­voi­mai­sen es­teen tai poik­keuk­sel­li­sen olo­suh­teen ta­kia, hal­lin­nol­li­sia seu­raa­muk­sia ei so­vel­le­ta. Il­moi­ta asi­as­ta va­paa­muo­toi­sel­la kir­jal­li­sel­la il­moi­tuk­sel­la kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le.

Kun jä­tät ha­ke­muk­sen säh­köi­ses­ti, vas­taat sii­tä että ha­ke­mus tu­lee pe­ril­le mää­rä­a­jas­sa. Yli­voi­mais­ta es­tet­tä on mah­dol­lis­ta so­vel­taa säh­köi­sen ha­ke­muk­sen myö­häs­ty­mi­seen sil­loin, jos ky­sees­sä on ta­val­li­ses­ti epä­nor­maa­li tai en­nus­ta­ma­ton ta­pah­tu­ma, joka ai­heu­tuu si­nus­ta riip­pu­mat­to­mas­ta syys­tä ja jon­ka seu­rauk­sia et oli­si pys­ty­nyt vält­tä­mään riit­tä­väs­tä va­ro­vai­suu­des­ta huo­li­mat­ta. Esi­mer­kik­si säh­kö­kat­kos­ta tai yleis­tä tie­to­lii­ken­ne­ver­kon ruuh­kai­suut­ta ei kat­so­ta yli­voi­mai­sek­si es­teek­si. Voit vält­tää edel­lä mai­ni­tuis­ta ti­lan­teis­ta ai­heu­tu­vat on­gel­mat pa­laut­ta­mal­la säh­köi­sen ha­ke­muk­sen riit­tä­vän ajois­sa.

Huom! Yli­voi­mai­sen es­teen ja poik­keuk­sel­lis­ten olo­suh­tei­den ti­lan­teis­sa on erit­täin tär­ke­ää, että il­moi­tat ta­pah­tu­nees­ta mää­rä­a­jas­sa toi­mi­val­tai­sel­le vi­ran­o­mai­sel­le. Voit tar­kis­taa toi­mi­val­tai­sen vi­ran­o­mai­sen Vil­je­li­jä­tu­kien haku­op­paan liit­tees­tä F.

Tuen­ha­ki­jan pe­rus­opas 202026.3.2020