6. Maatalousmaa, perus- ja kasvulohkot

HUO­MI­OI­TA­VAA:

6. 1 Maatalousmaa

Si­nul­la on vel­vol­li­suus il­moit­taa kaik­ki hal­lin­nas­sa­si ole­va maa­ta­lous­maa.

Maa­ta­lous­maan hoi­dos­ta sää­de­tään täy­den­tä­vien eh­to­jen ase­tuk­sel­la. Täy­den­tä­vien eh­to­jen opas on oma eril­li­nen jul­kai­sun­sa, jos­ta voit tar­kis­taa vaa­ti­muk­set vil­jel­lyn maa­ta­lous­maan hoi­dos­ta, ke­san­noil­le mää­ri­tel­lyis­tä hoi­to­vaa­ti­muk­sis­ta ja muis­ta maa­ta­lous­maan hoi­toon tai yllä­pi­toon liit­ty­vis­tä vaa­ti­muk­sis­ta.

Maa­ta­lous­maan mää­ri­tel­mä

Maa­ta­lous­maal­la tar­koi­te­taan seu­raa­vien kas­vien koko­nais­pin­ta-alaa:

Maa­ta­lous­maan, jol­ta haet tu­kea, on täy­tet­tä­vä tuki­kel­poi­suus­e­del­ly­tyk­set koko ka­len­te­ri­vuo­den. Vaa­ti­mus kos­kee myös rai­vi­oi­ta. Tuki­kel­poi­suus­e­del­ly­tys­ten täyt­ty­mi­ses­tä voi­daan poi­ke­ta yli­voi­mai­sen es­teen tai poik­keuk­sen olo­suh­teen ti­lan­tees­sa.

Maa­ta­lous­maan on ol­ta­va vil­je­ly­kel­poi­nen ja mi­kä­li sitä ei ole il­moi­tet­tu ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mä­nä tai ke­san­to­na, sitä on käy­tet­tä­vä maa­ta­lous­tuo­tan­toon. Maa­ta­lous­tuo­tan­nol­la tar­koi­te­taan täs­sä maa­ta­lous­tuot­tei­den tuot­ta­mis­ta, kas­va­tus­ta tai vil­je­lyä. Vil­je­ly­kel­poi­suu­del­la tar­koi­te­taan, että pe­rus­kun­nos­tus­toi­men­pi­tei­tä, ku­ten kal­ki­tus tai oji­tus, ei tar­vit­se loh­kol­la enää teh­dä. Loh­kol­la oli­si pys­tyt­tä­vä tuot­ta­maan ta­van­o­mai­nen sato. Rai­vi­on tai muun en­sim­mäis­tä ker­taa il­moi­tet­ta­van pe­rus­loh­kon kas­vi­peit­tei­syys­vaa­ti­muk­ses­ta ei ole mah­dol­lis­ta poi­ke­ta, eli pe­rus­loh­kol­la tu­lee olla pe­rus­tet­tu vil­je­ly­kas­vus­to. Et voi il­moit­taa avo­ke­san­toa en­sim­mäis­tä ker­taa il­moi­tet­ta­val­le pe­rus­loh­kol­le.

Ke­san­to on vil­je­ly­kel­pois­ta maa­ta­lous­maa­ta, jota ei käy­te­tä maa­ta­lous­tuo­tan­toon. Ke­san­to on säi­ly­tet­tä­vä avoi­me­na, jot­ta se so­vel­tuu lai­tu­mek­si tai vil­je­lyyn il­man, että sitä pi­täi­si val­mis­tel­la muu­toin kuin ta­van­o­mai­sil­la maa­ta­lous­me­ne­tel­mil­lä ja -ko­neil­la. Huo­leh­di alan avoi­me­na py­sy­mi­ses­tä tar­vit­ta­es­sa esim. niit­tä­mäl­lä tai lai­dun­ta­mal­la.

Py­sy­vil­lä nur­mil­la saa kas­vaa ha­ja­nai­ses­ti pui­ta enin­tään 50 kap­pa­let­ta heh­taa­ril­la. Puuk­si kat­so­taan yli kah­den met­rin kor­kui­set puu­var­ti­set kas­vit, joil­la on yksi run­ko tai ty­ves­tä yh­teen­liit­ty­nee­nä use­am­pi run­ko. Pui­ta ovat myös tuo­tan­to­e­läin­ten ra­vin­nok­si so­vel­tu­mat­to­mat puu­var­ti­set kas­vit, jot­ka ovat 0,5–2 met­rin kor­kui­sia. Alal­la saa kas­vaa tuo­tan­to­e­läin­ten ra­vin­nok­si so­vel­tu­via leh­ti­pen­sai­ta ja leh­ti­pui­den tai­mia, jos nii­tä on alle 50 pro­sent­tia tuki­kel­poi­sen kas­vu­loh­kon pin­ta-alas­ta. Hei­nä- ja nur­mi­rehu­kas­vien osuu­den on ol­ta­va yli 50 pro­sent­tia kas­vu­loh­kon tuki­kel­poi­ses­ta alas­ta myös sel­lai­sil­la py­sy­vän nur­men loh­kol­la, jol­la on joko pui­ta tai leh­ti­pen­sai­ta taik­ka näi­tä mo­lem­pia.

Ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mä­tön ala on pi­det­tä­vä vil­je­ly­kun­nos­sa, vaik­ka sitä ei­vät kos­ke vil­jel­lyn pel­lon, ke­san­to­jen tai py­sy­vän nur­men hoi­toa kos­ke­vat täy­den­tä­vien eh­to­jen vaa­ti­muk­set. Alan pi­tää sil­ti säi­lyä sel­lai­ses­sa kun­nos­sa, että se on uu­del­leen otet­ta­vis­sa maa­ta­lous­käyt­töön. Täs­tä syys­tä sitä kos­ke­vat muut hy­vän maa­ta­lou­den ja ym­pä­ris­tön vaa­ti­muk­set. Jos ala ei ole otet­ta­vis­sa maa­ta­lous­käyt­töön, se voi­daan tul­ki­ta py­sy­väs­ti vil­je­le­mät­tö­mäk­si alak­si. Jätä 1 met­rin pien­ta­reet ve­sis­tö­jen ja val­ta­o­jien var­sil­le, väl­tä sän­gen polt­toa, tark­kai­le ja tor­ju huk­ka­kau­raa ja jät­ti­put­kea. Säi­ly­tä myös pel­lol­la ole­vat luon­non­suo­je­lu­lain (1096/1996) 23 §:n mu­kai­set luon­non­muis­to­mer­kit sekä 29 §:n mu­kai­set mai­se­maa hal­lit­se­vat yk­sit­täi­set puut ja puu­ryh­mät, jois­ta on suo­je­lu­pää­tös.

Ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­miä alo­ja kos­ke­vat täy­den­tä­vien eh­to­jen laki­sää­tei­set hoi­to­vaa­ti­muk­set lan­nan va­ras­toin­nis­ta, le­vi­tyk­ses­tä ja käy­tös­tä, luon­non­suo­je­lus­ta sekä kas­vin­suo­je­lus­ta

Maatalousmaan ilmoittaminen

Si­nul­la on vel­vol­li­suus il­moit­taa pe­rus­loh­koik­si kaik­ki hal­lin­nas­sa­si ole­va maa­ta­lous­maa, vaik­ka et ha­ki­si­kaan alal­le tu­kea tänä vuon­na. Pe­rus­ta uusi pe­rus­loh­ko, jos hal­lin­nas­sa­si on il­moit­ta­ma­ton­ta maa­ta­lous­maa­ta.  Pe­rus­loh­kon oi­keus tu­keen tar­kis­te­taan sinä vuon­na, kun haet sil­le en­sim­mäi­sen ker­ran tu­kea.

Pin­ta-ala­pe­rus­teis­ten tu­kien mak­sa­mi­nen edel­lyt­tää, että pe­rus­loh­ko on di­gi­toi­tu. Di­gi­toin­nin pe­rus­teel­la pys­ty­tään tar­kas­ta­maan pe­rus­loh­kon si­jain­ti ja pin­ta-ala en­nen tu­kien mak­sa­mis­ta. Tuki­haun yh­tey­des­sä toi­mi­te­tut uu­det ja muut­tu­neet loh­kot di­gi­toi­daan ke­sän ai­ka­na ja tar­kas­te­taan en­nen tu­kien mak­sua.

Käy­tä tuki­ha­ke­muk­ses­sa loh­kol­le an­net­tua pe­rus­loh­ko­tun­nus­ta. Vuon­na 2020 il­moi­tet­tu­jen uu­sien pe­rus­loh­ko­jen tun­nuk­sen voit kat­soa Vipu-pal­ve­lus­ta tai ky­syä kun­nas­ta.

Pie­nin pin­ta-ala­tu­kiin hy­väk­syt­tä­vä pe­rus- ja kas­vu­loh­ko on kool­taan vä­hin­tään 0,05 ha. Tätä pie­nem­mät alat las­ke­taan mu­kaan maa­ta­lous­maa­han, mut­ta niil­le ei mak­se­ta tu­kea.

Il­moi­ta alle 0,05 heh­taa­rin re­kis­te­röi­mät­tö­mät maa­ta­lous­käy­tös­sä ole­vat alat ras­tit­ta­mal­la ky­sei­nen koh­ta säh­köi­sel­lä ha­ke­muk­sel­la tai kas­vu­loh­ko­lo­mak­keel­la.

Maatalousmaan käyttö muuhun kuin maataloustoimintaan

En­nen kyl­vöä, sa­don­kor­juun jäl­keen ja tal­vi­kau­del­la saat teh­dä maa­ta­lous­maal­la vil­je­ly­kun­toa pa­ran­ta­via toi­men­pi­tei­tä sekä toi­men­pi­tei­tä, jot­ka ei­vät lii­ty maan­vil­je­lyyn. Vil­je­lyyn liit­ty­mät­tö­miä toi­men­pi­tei­tä ovat muun mu­as­sa vie­mä­ri-, säh­kö­lin­ja- ja muut yh­dys­kun­ta­tek­ni­set työt, mat­kai­luun ja va­paa-ai­kaan liit­ty­vä (yri­tys) toi­min­ta sekä joka­mie­hen­oi­keuk­sien mu­kai­nen toi­min­ta. Nämä toi­met ei­vät kui­ten­kaan saa vaa­ran­taa loh­kon maa­ta­lous­käyt­töä seu­raa­va­na kas­vu­kau­te­na. Si­nun ei tar­vit­se il­moit­taa kas­vu­kau­den ulko­puo­li­sis­ta toi­men­pi­teis­tä kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le. Huo­maa, että eräis­sä vil­je­li­jä­tuis­sa tie­tyt loh­kon hoi­to- tai käyt­tö­muo­dot ra­jaa­vat käyt­töä tar­kem­min. Esi­mer­kik­si ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen luon­non­hoi­to­pel­to­nur­met vaa­ti­vat kas­vus­ton säi­lyt­tä­mis­tä tie­tyl­lä ta­val­la tai tie­tyn ajan.

Kas­vu­kau­den ai­ka­na en­nen sa­don­kor­juu­ta loh­ko voi olla vä­lil­lä muus­sa kuin maa­ta­lous­käy­tös­sä, jos toi­min­ta ei va­hin­goi­ta sa­toa ja nou­da­tat loh­kol­la vil­jel­lyn pel­lon käyt­töön liit­ty­viä täy­den­tä­viä eh­to­ja. Esi­mer­kik­si ly­hyt­ai­kai­nen telt­tai­lu tai ylei­sö­ta­pah­tu­mat ovat sal­lit­tu­ja näis­sä ra­jois­sa.

Kas­vu­kau­den ai­ka­na, en­nen sa­don­kor­juu­ta voit teh­dä maa­ta­lous­maal­la myös pel­lon vil­je­ly­kun­toon täh­tää­viä toi­men­pi­tei­tä (esim. reu­na­o­jien kai­va­mi­nen ja kai­vuu­mas­san pois vien­ti) edel­lä mai­ni­tut ra­joi­tuk­set huo­mi­oon ot­ta­en. Pel­lon vil­je­ly­kun­toa pa­ran­ta­via toi­men­pi­tei­tä voit teh­dä myös ke­san­noil­la ja ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mäl­lä alal­la. Ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mäl­lä alal­la voit teh­dä li­säk­si muu­ta ti­la­päis­tä toi­min­taa, ku­ten yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan vaa­ti­maa kai­va­mis­ta tai esi­mer­kik­si säi­lö­rehu­paa­lien pit­kä­ai­kais­ta säi­lyt­tä­mis­tä. Ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mäl­le alal­le ei mak­se­ta vil­je­li­jä­tu­kia.

Jos tar­ve kun­nos­tus­toi­miin tu­lee kes­ken kas­vu­kau­den en­nen sa­don­kor­juu­ta, jou­dut mah­dol­li­ses­ti pe­ru­maan vil­je­li­jä­tuet sil­tä alal­ta, jol­la toi­men­pi­tei­tä teh­dään. Ota sil­loin yh­teyt­tä kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­seen. Tu­kien pe­ru­mi­nen on mah­dol­lis­ta en­nen val­von­nas­ta il­moit­ta­mis­ta.

Jos maa­ta­lous­maa pois­tuu py­sy­väs­ti maa­ta­lous­käy­tös­tä, esi­mer­kik­si alu­een ra­ken­ta­mi­sen ta­kia, ei­vät täy­den­tä­vät eh­dot enää pois­ta­mi­sen jäl­keen kos­ke ky­seis­tä alaa. Huo­maa kui­ten­kin, että alan pois­ta­mi­nen voi vai­kut­taa suo­riin ja osa­ra­hoit­tei­siin tu­kiin, sil­lä alan pi­tää olla koko ka­len­te­ri­vuo­den ajan tuki­kel­pois­ta maa­ta­lous­maa­ta. Esim. luon­non­hait­ta­kor­vauk­ses­sa loh­kon pois­to maa­ta­lous­käy­tös­tä kes­ken luon­non­hait­ta­kor­vauk­sen kor­vaus­kau­den tar­koit­taa, että ky­sei­sen loh­kon luon­non­hait­ta­kor­vaus tu­lee pe­rua. Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­ses­sa alaan voi li­säk­si koh­dis­tua ta­kai­sin­pe­rin­tä ai­em­mil­le vuo­sil­le.

Jos siir­rät maa­ta­lous­maa­ta ko­ko­naan tai osit­tain pois maa­ta­lous­käy­tös­tä, il­moi­ta sii­tä pe­rus­loh­ko­jen muu­tos­lo­mak­keel­la 102C. Et saa käyt­tää maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­tet­tua maa-alaa maa­ta­lous­toi­min­taan il­moi­tus­vuon­na eikä sitä seu­raa­va­na nel­jä­nä vuo­te­na. Edel­li­ses­tä poi­ke­ten voit ot­taa käyt­töön maa­ta­lous­käy­tös­tä pois­te­tun maa-alan, jos pu­rat alal­le ra­ken­ne­tut ra­ken­nuk­set tai ra­ken­nel­mat tai ky­sees­sä on kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sen hy­väk­sy­mä ha­ki­jas­ta riip­pu­ma­ton poik­keus­ti­lan­ne.

Py­sy­väs­ti vil­je­le­mät­tö­mik­si lu­e­taan vil­je­ly­kel­vot­to­mat alu­eet, jot­ka ei­vät ole maa­ta­lous­maa­ta. Täl­lai­sia ovat muun mu­as­sa ve­sa­koi­tu­neet alu­eet, kan­to­ka­sat, met­sät, ki­vi­kot, tiet tai ra­ken­nuk­set. Nii­tä ei kat­so­ta maa­ta­lous­maak­si, jo­ten täy­den­tä­vät eh­dot ei­vät kos­ke nii­tä. Lan­nan va­ras­toin­nin ja käy­tön, sekä luon­non- ja kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den laki­sää­tei­set vaa­ti­muk­set kos­ke­vat näi­tä­kin alu­ei­ta.

6.2 Peruslohkot

Pe­rus­loh­kon mää­ri­tel­mä
Pe­rus­loh­kol­la tar­koi­te­taan yk­sit­täi­sen ha­ki­jan (pl. yh­teis­käyt­tö­loh­kot) vil­je­le­mää ja hä­nen omis­tuk­ses­saan tai hal­lin­nas­saan ole­vaa maan­tie­teel­li­ses­ti yh­te­näis­tä vil­je­ly­a­lu­et­ta, jota ra­joit­taa kun­nan raja, omis­tus­oi­keu­den raja, tuki- tai so­pi­mus­a­lu­een raja, ve­sis­tö, pii­ri- tai val­ta­oja, tie, met­sä tai muu vas­taa­va raja.

Tuen­ha­ki­jan omis­tuk­ses­sa ole­va maan­tie­teel­li­ses­ti, kor­vaus­kel­poi­suu­del­taan ja maan­käyt­tö­la­jil­taan yh­te­näi­nen alue on yksi pe­rus­loh­ko, vaik­ka se muo­dos­tui­si use­as­ta ha­ki­jan omis­tuk­ses­sa ole­vas­ta eril­li­ses­tä re­kis­te­ri­ti­las­ta.

Peruslohkon rajat

Pe­rus­loh­koa ra­jaa­vis­ta ojis­ta käy­te­tään ni­mi­tys­tä reu­na­oja riip­pu­mat­ta ojan le­vey­des­tä. Pe­rus­loh­koa ra­jaa­vat ojat voi­vat olla met­sän tai tien lai­das­sa. Myös loh­kon hal­kai­se­vat ojat ovat reu­na­ojia. Reu­na­ojan kes­ki­mää­räi­ses­tä le­vey­des­tä riip­puu, voi­daan­ko oja si­säl­lyt­tää pe­rus­loh­kon alaan.

Jos pe­rus­loh­koa ym­pä­röi reu­na­oja, joka on enin­tään 3 m le­veä, on pe­rus­loh­kon raja ojan kes­ki­koh­das­sa. Mit­taa ojan le­veys ojan ja pel­lon tai­te­koh­das­ta.

Jos pe­rus­loh­koa ym­pä­röi reu­na­oja, joka on yli 3 m le­veä, on pe­rus­loh­kon raja ojan pel­lon puo­lei­ses­sa reu­nas­sa eli pel­lon ja ojan tai­te­koh­das­sa.

Poik­keuk­se­na edel­li­siin koh­tiin on täy­den­tä­vien eh­to­jen mu­kai­nen pien­nar tai ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen eh­to­jen mu­kai­nen suo­ja­kais­ta tai moni­muo­toi­suus­kais­ta. Täl­lai­sen pien­ta­reen, suo­ja­kais­tan tai moni­muo­toi­suus­kais­tan le­veys on pien­ta­reen, suo­ja­kais­tan tai moni­muo­toi­suus­kais­tan kes­ki­mää­räi­nen le­veys.

Jos pe­rus­loh­koa ra­joit­taa jo­kin muu kuin oja tai ve­sis­tö, on pe­rus­loh­kon raja pel­lon reu­nas­sa. Täl­löin et saa si­säl­lyt­tää pe­rus­loh­koon reu­na-alu­ei­ta, jot­ka ovat py­sy­väs­ti pois vil­je­ly­käy­tös­tä.

* La­taa ku­vio pdf-tie­dos­to­na

Tuki­kel­poi­sen loh­kon raja on pen­sai­kon tai puus­ton reu­nas­sa. Pois­ta loh­kon alaan las­ket­ta­vis­sa alle 3 met­rin reu­na­o­jis­sa tai sar­ka­o­jis­sa kas­va­va ve­sak­ko t esi­mer­kik­si niit­tä­mäl­lä vä­hin­tään kah­den vuo­den vä­lein si­ten, että reu­na­o­jaan tai sar­ka­o­jaan ei muo­dos­tu yli 1,5 met­rin kor­kuis­ta ve­sak­koa. Jos ojis­sa kas­vaa yli kah­den vuo­den van­haa tai yli 1,5 met­rin kor­kuis­ta ve­sak­koa, ojan pin­ta-ala vä­hen­ne­tään pe­rus­loh­kon di­gi­toi­dus­ta pin­ta-alas­ta. Huo­mi­oi ve­sa­koi­den pois­tos­sa  täy­den­tä­vien eh­to­jen vaa­ti­muk­set.

Py­sy­väs­ti vil­je­le­mät­tö­mien alu­ei­den vä­hen­tä­mi­nen pe­rus­loh­kon alas­ta

Pe­rus­loh­kol­la voi olla vain yhtä maan­käyt­tö­la­jia. Py­sy­väs­ti vil­je­le­mät­tö­mät alu­eet ovat maan­käyt­tö­la­jil­taan muu­ta kuin pel­toa, luon­non­lai­dun­ta tai -niit­tyä.

Pois­ta pe­rus­loh­kon alas­ta py­sy­väs­ti vil­je­le­mät­tö­mät alu­eet ku­ten:

Pois­ta py­sy­väs­ti vil­je­le­mät­tö­mik­si il­moi­te­tut tai py­sy­väs­ti vil­je­le­mät­tö­mik­si to­de­tut kor­vaus­kel­poi­set alu­eet si­tou­muk­sis­ta il­moit­ta­mal­la ne pe­rus­loh­ko­il­moi­tuk­ses­sa muuk­si alak­si kuin pel­lok­si tai luon­non­lai­tu­mek­si tai -nii­tyk­si.

Py­sy­väs­ti vil­je­le­mät­tö­mät alu­eet  di­gi­toi­daan pois pe­rus­loh­kon alas­ta te­ke­mä­si säh­köi­sen raja­kor­jauk­sen, tai toi­mit­ta­ma­si yksi­se­lit­tei­sen muu­tos­kar­tan pe­rus­teel­la.

Poikkeukset peruslohkojen ilmoittamisessa:

1) Pe­rus­loh­kon yh­teis­käyt­tö: Kas­vin­vuo­rot­te­luun pe­rus­tu­vis­ta sään­nöl­li­sis­tä vuo­sit­tai­sis­ta kas­vu­loh­ko­jen vaih­dois­ta vil­je­li­jöi­den vä­lil­lä ei pää­sään­töi­ses­ti muo­dos­te­ta omia pe­rus­loh­ko­ja. Il­moi­ta alat maan­tie­teel­lis­ten ra­jo­jen mu­kaan yh­te­nä pe­rus­loh­ko­na. Täl­lai­nen ti­lan­ne on esi­mer­kik­si, jos vil­je­let so­ke­ri­juu­ri­kas­ta ja vaih­dat­te naa­pu­rin nau­ta­kar­ja­ti­lan kans­sa  vil­je­ly­a­lo­ja kes­ke­nän­ne saa­vut­taak­sen­ne so­pi­van kas­vin­vuo­rot­te­lun. Omis­ta­jan on huo­leh­dit­ta­va sii­tä, että toi­nen sa­maa loh­koa vil­je­le­vä tie­tää pe­rus­loh­kon ra­jat, nu­me­ron ja di­gi­toin­nin.

Kaik­ki yh­teis­käyt­tö­loh­kon vil­je­li­jät il­moit­ta­vat säh­köi­ses­sä haus­sa tai kas­vu­loh­ko­lo­mak­keen 102B lisä­tie­dois­sa pe­rus­loh­kon yh­teis­käy­tös­tä.

Si­nun ei tar­vit­se ja­kaa pe­rus­loh­koa kah­dek­si vuok­ra­tes­sa­si ly­hyt­ai­kai­sel­la vuok­ra­so­pi­muk­sel­la pe­rus­loh­kon, ja jät­tä­es­sä­si it­sel­le­si esi­mer­kik­si koti­tar­ve­vil­je­lyä var­ten kas­vu­loh­kon, jol­le et hae tu­kea. Kos­ka pe­rus­loh­kol­le il­moi­tet­tu­jen kas­vu­loh­ko­jen sum­man pi­tää kui­ten­kin olla yhtä suu­ri kuin pe­rus­loh­kon ala, vuok­raa­ja il­moit­taa myös omis­ta­jan koti­tar­ve­vil­je­ly­loh­kon omal­la kas­vu­loh­ko­lo­mak­keel­laan ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mä­nä ala­na.

Peruslohkon korjaukset

Kor­jaa pe­rus­loh­koa seu­raa­vis­sa ta­pauk­sis­sa:

1 ) Hal­lin­nas­sa­si ole­vaa pe­rus­loh­koa ei ole jos­tain syys­tä ai­em­min di­gi­toi­tu, esim. rai­vio.

2) Hal­lin­nas­sa­si on pe­rus­loh­ko­ja, joi­den di­gi­toin­tia ha­lu­at muut­taa esim.

3)  Il­moi­tat ha­ke­muk­ses­sa­si di­gi­toi­tua alaa pie­nem­män tai suu­rem­man alan. Mer­kit­se pin­ta-ala­muu­tok­sen ai­heut­ta­va li­säys lii­te­kart­taan tai säh­köi­seen kor­jaus­pyyn­töön.

4) Pe­rus­loh­ko­si raja­vii­van tyyp­pi (reu­na­vii­va/val­ta­oja/ve­sis­tö) on vir­heel­li­nen.

Ra­jaa kaik­ki vä­hin­tään 0,01 ha suu­rui­set vil­je­le­mät­tö­mät alu­eet pe­rus­loh­kos­ta pois. Kar­tal­le mer­ki­tyt vil­je­le­mät­tö­mät alu­eet di­gi­toi­daan pois loh­kon alas­ta, eikä si­nun tar­vit­se huo­mi­oi­da nii­tä enää seu­raa­vien vuo­sien tuki­ha­ke­muk­sis­sa.

Niis­tä ai­em­min di­gi­toi­duis­ta pe­rus­loh­kois­ta, jot­ka ei­vät ole ol­leet hal­lin­nas­sa­si 2019 ja jois­ta si­nul­le ei ole toi­mi­tet­tu lii­te­kart­taa, on mah­dol­lis­ta ha­kea ko­pio sen kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­ta, jon­ka alu­eel­la pe­rus­loh­ko si­jait­see. Il­moi­ta kart­ta­kor­jaus­tar­peet ja lii­te­kar­tat kun­ta­vi­ran­o­mai­sil­le hy­vis­sä ajoin en­nen var­si­nais­ta tuki­ha­kua.

Peruslohkomuutosten toimittaminen

Voit teh­dä kaik­ki pe­rus­loh­ko­ja kos­ke­vat muu­tok­set säh­köi­ses­ti. Muu­tok­sil­la tar­koi­te­taan

Vipu-pal­ve­lu oh­jaa si­nua säh­köis­ten muu­tos­ten te­ke­mi­ses­sä.

Jos teet pe­rus­loh­ko­muu­tok­set pa­pe­ril­la, il­moi­ta pe­rus­loh­ko­jen muu­tos­lo­mak­keel­la 102C loh­ko­jen jaot, yh­dis­tä­mi­set, pois­ta­mi­nen maa­ta­lous­käy­tös­tä ja uu­den loh­kon pe­rus­ta­mi­nen. Il­moi­ta muu­tok­set pe­rus­loh­ko­lo­mak­keel­la 102A, jos ha­lu­at muut­taa vain loh­kon reu­na­ra­jo­jen di­gi­toin­tia.

Toi­mi­ta lo­mak­kei­den li­säk­si lii­te­kart­ta. Käy­tä lii­te­kart­toi­na valo­ko­pi­oi­ta vii­mei­sim­mis­tä vil­je­li­jöil­le toi­mi­te­tuis­ta 1:5000 pe­rus­loh­ko­kar­tois­ta tai Vipu-pal­ve­lun kart­ta­tu­los­tet­ta. Tar­vit­ta­es­sa voit ha­kea kar­tat kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­ta.

Tee lii­te­kar­tal­le huo­lel­li­ses­ti ja sel­väs­ti nä­ky­väs­ti seu­raa­vat mer­kin­nät pu­nai­sel­la, ka­pe­a­kär­ki­sel­lä ky­näl­lä:

Lii­te­kar­tal­le teh­ty­jen mer­kin­tö­jen tu­lee olla huo­lel­li­ses­ti teh­ty­jä ja yksi­se­lit­tei­siä, jot­ta di­gi­toin­ti voi­daan teh­dä. Piir­rä lii­te­kar­tal­le on pu­nai­sel­la ky­näl­lä vain ne koh­dat loh­kos­ta, joi­ta ha­lu­at muut­taa. Älä kier­rä koko loh­koa pu­nai­sel­la ky­näl­lä, ell­et ha­lua muut­taa kaik­kia ra­jo­ja. Jos ky­sees­sä on ko­ko­naan uusi di­gi­toi­ma­ton pe­rus­loh­ko, piir­rä pu­nai­sel­la ky­näl­lä kaik­ki pe­rus­loh­ko­jen ra­jat yh­te­näi­sel­lä vii­val­la. Käy­tä suo­rien vii­va­koh­tien piir­tä­mi­seen vii­voi­tin­ta.

Jos pe­rus­loh­kon ra­jo­jen si­jain­tia on vai­kea mää­ri­tel­lä ilma­kuva­kar­tal­le, mer­kit­se kar­tal­le sel­ven­tä­viä apu­mit­to­ja ku­ten esi­mer­kik­si loh­kon le­veys ja pi­tuus met­rei­nä tai lii­tä mu­kaan mui­ta sel­ven­tä­viä kart­to­ja.

Li­sää kar­tal­le pe­rus­loh­kon nu­me­ro, jos sitä ei ole kar­tal­la val­mii­na. Käy­tä loh­ko­nu­me­ro­na kym­men­nu­me­rois­ta juok­se­vaa tun­nus­ta: esim. 123-12345-12. Mer­kit­se uu­det pe­rus­loh­kot U-kir­jai­mel­la ja nu­me­roi juok­se­vas­ti: (U1, U2, U3 jne.). Näil­le loh­koil­le an­ne­taan kun­nas­sa pe­rus­loh­ko­tun­nus.

Mer­kit­se pe­rus­loh­ko­tun­nus loh­ko­ra­jo­jen sisä­puo­lel­le, mi­kä­li se sin­ne mah­tuu. Muus­sa ta­pauk­ses­sa mer­kit­se ¬nu­me­ro pe­rus­loh­kon ulko­puo­lel­le ja yh­dis­tä se vii­val­la ky­sei­seen loh­koon.

Kart­ta­tu­los­tei­ta ei enää toi­mi­te­ta

Si­nul­le ei enää toi­mi­te­ta kart­ta­tu­los­tei­ta muut­tu­nees­ta di­gi­toin­nis­ta. Mah­dol­li­set muu­tok­set vuo­teen 2019 ver­rat­tu­na il­me­ne­vät Vipu-pal­ve­lus­ta. Myös kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­ta saa tie­toa di­gi­toin­nis­sa teh­dyis­tä muu­tok­sis­ta.

Muu­tok­sia di­gi­toin­tiin on teh­ty:

6.3 Kasvulohkot

Kas­vu­loh­kon mää­ri­tel­mä

Kas­vu­loh­kol­la tar­koi­te­taan yh­teen pe­rus­loh­koon kuu­lu­vaa yh­te­näis­tä alu­et­ta, jos­sa kas­va­tat yhtä kas­vi­la­jia, use­am­man kas­vi­la­jin se­os­ta tai jota ke­san­noi­daan tai joka on eri­tyis­käy­tös­sä. Yh­del­lä pe­rus­loh­kol­la voi olla yksi tai use­am­pia kas­vu­loh­ko­ja. Kas­vu­loh­ko voi kuu­lua vain yh­teen pe­rus­loh­koon. Kas­vu­loh­ko­jen ra­jat ja sa­mal­la nii­den pin­ta-alat voi­vat vaih­del­la pe­rus­loh­kon si­säl­lä vuo­sit­tain.

Jos pe­rus­loh­kos­ta­si vain osa si­jait­see poh­ja­vesi­a­lu­eel­la, voit teh­dä alas­ta oman kas­vu­loh­kon, jol­la nou­da­tat poh­ja­vesi­a­lu­et­ta kos­ke­via ra­joi­tuk­sia.

Kasvulohkojen piirtäminen

Kas­vu­loh­ko­jen piir­tä­mi­nen on osa tuki­ha­kua. Piir­rä kas­vu­loh­kot, jos pe­rus­loh­kol­la­si on enem­män kuin yksi kas­vu­loh­ko. Piir­tä­mi­sen kaut­ta muo­dos­tuu tuki­haus­sa käy­tet­tä­vä pin­ta-ala kas­vu­loh­kol­le, jota käy­te­tään val­von­nas­sa ja tu­kien mak­sa­mi­ses­sa. Si­nun tar­vit­see piir­tää vain sel­lais­ten kas­vu­loh­ko­jen ra­jat, jot­ka ei­vät ole pe­rus­loh­ko­jen ra­jo­ja. Pe­rus­loh­kon ala tu­lee olla yhtä suu­ri kuin kas­vu­loh­ko­jen yh­teen­las­ket­tu ala.

Kas­vu­loh­ko­jen piir­tä­mi­nen Vipu-pal­ve­lus­sa

* La­taa kuva pdf-tie­dos­to­na

Hae tuet säh­köi­ses­ti, sil­lä Vipu-pal­ve­lus­sa kas­vu­loh­ko­jen piir­tä­mi­ses­sä on pal­jon etu­ja:

Kas­vu­loh­ko­jen piir­tä­mi­nen säh­köi­ses­sä tuki­haus­sa:

1) Tee en­sin tar­vit­ta­vat muu­tok­set pe­rus­loh­koon:

2) Piir­rä kas­vu­loh­kot pe­rus­loh­ko­jen muok­kaa­mi­sen jäl­keen:

Kas­vu­loh­ko­jen piir­tä­mi­nen pa­pe­ri­haus­sa

Piir­rä kas­vu­loh­kot kar­tal­le ka­pe­a­kär­ki­sel­lä, si­ni­sel­lä ky­näl­lä ja mer­kit­se kas­vu­loh­kot kir­jai­mel­la (A, B..). Muu­toin nou­da­ta pe­rus­loh­kon piir­tä­mi­sen oh­jei­ta. Voit teh­dä kas­vu­loh­ko­mer­kin­nät sa­mal­le kar­tal­le pe­rus­loh­ko­kor­jaus­ten kans­sa.

Poikkeukset kasvulohkojen piirtämisessä

Pien­ten mar­ja-, he­del­mä- ja vi­han­nes­a­lo­jen il­moit­ta­mi­nen:
Voit muo­dos­taa mar­ja-, he­del­mä- tai vi­han­nes­kas­veis­ta yh­den kas­vu­loh­kon, jos vil­je­let sa­maan ryh­mään (mar­ja-, he­del­mä- tai vi­han­nes­kas­vi) kuu­lu­via kas­ve­ja vie­rek­käin si­ten, että yk­sit­täi­sen kas­vi­la­jin pin­ta-ala on alle 0,05 ha. Et voi muo­dos­taa yh­dis­tet­tyä kas­vu­loh­koa, jos to­teu­tat osal­la yh­dis­tet­tyä kas­vu­loh­koa ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen puu­tar­ha­kas­vien loh­ko­koh­tai­sia toi­men­pi­tei­tä.

Ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mien alo­jen il­moit­ta­mi­nen
Piir­rä pe­rus­loh­kol­le myös sel­lai­set alat, jot­ka il­moi­tat ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mä­nä.

Voit ha­lu­tes­sa­si yh­dis­tää pe­rus­loh­kol­la ole­vat yk­sit­täi­set, alle 0,05 ha ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mät alat yh­dek­si ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mäk­si kas­vu­loh­kok­si. Täs­sä ta­pauk­ses­sa piir­rä yksi kas­vu­loh­ko ha­lu­a­maa­si koh­taan pe­rus­loh­koa ja piir­rä se sen ko­koi­sek­si, kuin­ka mon­ta alle 0,05 ha ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mä­tön­tä alaa olet yh­dis­tä­nyt.

Yh­teis­käy­tös­sä ole­vat pe­rus­loh­kot

Voit piir­tää myös yh­teis­käyt­tö­loh­ko­jen kas­vu­loh­kot Vipu-pal­ve­lus­sa. Il­moi­tet­ta­es­sa tie­dot säh­köi­ses­ti, ei eril­lis­tä pa­pe­ri­kart­taa tar­vit­se enää toi­mit­taa kun­taan.

Yh­teis­käyt­tö­loh­ko­jen il­moit­ta­mi­nen vaa­tii vil­je­li­jöil­tä ai­em­paa enem­män yh­teis­työ­tä ja kom­mu­ni­kaa­ti­o­ta. Jot­ta yh­teis­käyt­tö­loh­kon kas­vu­loh­ko­jen piir­to oli­si mah­dol­lis­ta, kaik­kien loh­koon liit­ty­vien ti­lo­jen ha­ke­mus­ten tu­lee olla pe­rus­tet­tui­na (pa­laut­ta­mat­ta) Vipu-pal­ve­lus­sa.

Il­moi­tet­ta­es­sa tie­dot Vi­pus­sa, on yh­den yh­teis­käyt­tö­loh­kon vil­je­li­jöis­tä toi­mit­ta­va pe­rus­loh­kon hal­lin­noi­ja­na, joka piir­tää sekä koh­den­taa kaik­kien yh­teis­käyt­tö­loh­kon ti­lo­jen kas­vu­loh­kot. Päät­tä­kää yh­des­sä etu­kä­teen, kuka piir­tää kas­vu­loh­kot.

Yk­sin­ker­tais­te­tus­ti yh­teis­käyt­tö­loh­ko­jen tie­to­jen il­moit­ta­mi­nen ete­nee seu­raa­vas­ti:

  1. Lii­tä pe­rus­loh­ko ha­ke­muk­sel­le­si ja muu­ta se yh­teis­käyt­töi­sek­si
  2. Voit li­sä­tä pe­rus­loh­kol­le kas­vu­loh­ko­ja il­man kas­vu­loh­ko­jen ra­jo­ja
  3. Kas­vu­loh­ko­jen piir­tä­jäk­si va­li­tun maa­ti­lan käyt­tä­jä mer­kit­see it­sen­sä hal­lin­noi­jak­si
  4. Kun kaik­ki loh­koon liit­ty­vät ti­lat ovat suo­rit­ta­neet vai­heen 1) (nä­kyy pe­rus­loh­kon tie­dois­sa), hal­lin­noi­ja piir­tää pe­rus­loh­kol­le kaik­ki kas­vu­loh­kot ja koh­den­taa ne kul­le­kin ti­lal­le
  5. Kas­vu­loh­ko­jen pin­ta-alat mää­räy­ty­vät nii­den ra­jo­jen piir­tä­mi­sen yh­tey­des­sä, eikä nii­tä voi muut­taa ku­kaan muu kuin hal­lin­noi­ja
  6. Kun hal­lin­noi­ja on piir­tä­nyt ja koh­den­ta­nut kas­vu­loh­kot, voit vie­lä täy­den­tää omal­la ha­ke­muk­sel­la­si ole­vien kas­vu­loh­ko­jen omi­nai­suus­tie­to­ja
  7. Kun yk­si­kin yh­teis­käyt­tö­loh­koon liit­ty­vis­tä ti­lois­ta on pa­laut­ta­nut ha­ke­muk­sen­sa, loh­koon liit­ty­viä ge­o­met­ri­oi­ta (pin­ta-alo­ja) ei voi enää muut­taa.

Tar­kem­mat oh­jeet piir­tä­mi­seen ja yh­teis­käyt­tö­loh­ko­jen hal­lin­noin­tiin löy­ty­vät Vipu pal­ve­lun Oh­jeet ja ope­tus­vi­de­ot -osi­os­ta.

Muu­tok­se­na ai­em­paan voit il­moit­taa myös yh­teis­käyt­tö­loh­kol­le eko­lo­gis­ta alaa.

Ruo­ka­vi­ras­to suo­sit­te­lee, että ha­ke­muk­set, joi­hin liit­tyy yh­teis­käy­tös­sä ole­via pe­rus­loh­ko­ja, jä­tet­täi­siin aina säh­köi­ses­ti.

Kaik­kien yh­teis­käyt­tö­loh­koil­le alaa il­moit­ta­vien ti­lo­jen on jä­tet­tä­vä tuki­ha­ke­muk­sen­sa pa­pe­ri­se­na, jos yksi ti­lois­ta te­kee niin.

Viljelemättömien alojen ilmoittaminen

Vil­je­ly­tek­ni­set päis­teet
Päis­tees­sä voi olla vil­je­ly­tek­ni­sis­tä syis­tä jä­tet­ty alue, jos­sa ei ole vil­jel­lyn kas­vu­loh­kon kas­via. Mit­taa alu­een le­veys kas­vus­ton lai­das­ta ojan ja pel­lon tai­te­koh­taan. Vil­je­ly­tek­ni­siä päis­tei­tä et voi si­säl­lyt­tää nur­mien, vil­jo­jen, öljy­kas­vien ja val­ku­ais­kas­vien pin­ta-alaan. Muo­dos­ta täs­sä ta­pauk­ses­sa päis­tees­tä oma kas­vu­loh­ko. Il­moi­ta ala esi­mer­kik­si ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mä­nä. Nur­mi­peit­tei­sen päis­te­a­lu­een voit il­moit­taa vi­her­ke­san­to­na tai yksi- tai moni­vuo­ti­se­na kui­va­hei­nä- tai tuo­re­rehu­nur­me­na.

Muil­la kuin edel­lä mai­ni­tuil­la kas­veil­la enin­tään 3 m le­ve­ät vil­je­ly­tek­ni­set päis­teet las­ke­taan mu­kaan vil­jel­lyn kas­vu­loh­kon alaan.

Jos päis­te­a­lue on kes­ki­mää­rin yli 3 m le­veä, pe­rus­ta alu­ees­ta oma kas­vu­loh­ko. Nur­mi­peit­tei­nen päis­te­a­lu­een voit il­moit­taa vi­her­ke­san­to­na tai yksi- tai moni­vuo­ti­se­na kui­va­hei­nä- tai tuo­re­rehu­nur­me­na.

Vil­je­ly­tek­ni­set hoi­to­käy­tä­vät
Voit si­säl­lyt­tää yksi- ja moni­vuo­ti­sil­la puu­tar­ha­kas­veil­la kas­vien vil­je­ly­ta­paan kuu­lu­vat hoi­to­käy­tä­vät ja vil­je­ly- tai sa­don­kor­juu­ko­nei­den liik­ku­mi­sen kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­mät ajo­käy­tä­vät vil­jel­lyn kas­vu­loh­kon alaan. Nii­den on ol­ta­va ky­sei­sen kas­vin vil­je­lyn kan­nal­ta vält­tä­mät­tö­miä ja kool­taan, si­jain­nil­taan ja mää­räl­tään tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sia.

Yksi­vuo­tis­ten puu­tar­ha­kas­vien vil­je­ly­a­laan hy­väk­syt­tä­vien käy­tä­vien tu­lee olla ti­la­päi­siä ajo­uria. Tee ajo­u­ril­le vuo­sit­tain sa­mat muok­kaus­toi­met kuin var­si­nai­sel­le vil­je­ly­kas­vil­le. Py­sy­viä tai nur­met­tu­nei­ta ti­la­päi­siä vil­je­ly­tei­tä ei hy­väk­sy­tä yksi­vuo­ti­sil­la puu­tar­ha­kas­veil­la vil­je­ly­a­laan, vaik­ka ne oli­si mah­dol­lis­ta muo­ka­ta esi­mer­kik­si kyn­tä­mäl­lä.

Ero­ta hoi­to- ja ajo­käy­tä­vät tuki­kel­poi­sen kas­vu­loh­kon alas­ta, jos ne ovat tar­peet­to­man le­vei­tä tai jos nii­den ta­kia kas­vil­le mää­ri­tel­ty kas­vu­ti­heys kas­vu­loh­kol­la ei täy­ty.

Sar­ka­ojat
Sar­ka­o­jal­la tar­koi­te­taan pe­rus­loh­kon si­säl­lä ole­vaa ojaa, joka on tar­peen pel­lon pe­rus­kui­va­tuk­sen ta­kia. Sar­ka­ojat hy­väk­sy­tään pe­rus­loh­kon alaan, jos ne ovat yh­des­sä sar­ka­ojan vil­je­le­mät­tö­män pien­ta­reen kans­sa enin­tään 3 m le­vei­tä. Jos sar­ka­oja yh­des­sä sen pien­ta­rei­den kans­sa on py­sy­väs­ti yli 3 m le­veä, vä­hen­nä sar­ka­ojan ala pe­rus­loh­kon alas­ta raja­kor­jauk­sel­la.

Jos sar­ka­oja ja sen vil­je­le­mä­tön pien­nar ovat enin­tään 3 m, saat si­säl­lyt­tää sar­ka­ojan pe­rus- ja kas­vu­loh­kon alaan. Vil­je­ly­tek­ni­sis­tä syis­tä sar­ka­ojan pien­nar voi vaih­del­la vuo­sit­tain. Jos ta­val­li­ses­ti alle 3 m ole­vat sar­ka­ojat ovat vil­je­ly­tek­ni­sis­tä syis­tä pien­ta­rei­neen yli kol­me met­riä le­vei­tä, il­moi­ta sar­ka­oja ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mät­tö­mä­nä ala­na.

* La­taa ku­vio pdf-tie­dos­to­na

Tuen­ha­ki­jan pe­rus­opas 202026.3.2020