7. Peruslohkon korvauskelpoisuus

Kor­vaus­kel­poi­suu­den pe­rus­teel­la mak­se­taan pää­a­si­as­sa Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­maan 2014–2020 pe­rus­tu­via kor­vauk­sia, jot­ka ovat kor­vaus­ta vil­je­li­jäl­le tiet­ty­jen toi­men­pi­tei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­neis­ta tu­lon­me­ne­tyk­sis­tä ja kus­tan­nuk­sis­ta.

Luon­non­hait­ta­kor­vauk­sen, ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen kor­vauk­sen, kur­ki-, han­hi- ja jout­sen­pel­to­ja kos­ke­van ym­pä­ris­tö­so­pi­muk­sen, luo­mu­kor­vauk­sen sekä C-tuki­a­lu­een kan­sal­lis­ten heh­taa­ri­tu­kien mak­sa­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä on, että loh­ko on kor­vaus­kel­poi­nen.

Kor­vaus­kel­poi­suus on pe­rus­loh­kon py­sy­vä omi­nai­suus. Loh­ko voi siis olla jo­na­kin vuon­na sel­lai­sen hen­ki­lön hal­lin­nas­sa, joka ei hae esi­mer­kik­si ym­pä­ris­tö- tai luon­non­hait­ta­kor­vauk­sia. Kor­vaus­kel­poi­suus säi­lyy loh­kol­la ja loh­kol­le voi­daan myö­hem­min ha­et­ta­es­sa jäl­leen mak­saa mai­nit­tu­ja kor­vauk­sia, edel­lyt­tä­en, että loh­ko voi­daan liit­tää si­tou­muk­sel­le.

Uu­sien pe­rus­loh­ko­jen si­tou­muk­sel­le liit­tä­mis­mah­dol­li­suus riip­puu vuo­sit­tain käy­tet­tä­vis­sä ole­vis­ta mää­rä­ra­hois­ta. Luon­non­hait­ta­kor­vaus mak­se­taan eh­to­jen mu­kai­ses­ti kai­kil­le kor­vaus­kel­poi­sil­le loh­koil­le. Ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen ja luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non osal­ta si­tou­muk­sel­le liit­tä­mi­ses­tä ker­ro­taan nii­den omis­sa tuki­koh­tai­sis­sa lu­vuis­sa.

Kor­vaus­kel­poi­nen loh­ko muut­tuu kor­vaus­kel­vot­to­mak­si, jos loh­ko to­de­taan val­von­nas­sa vil­je­le­mät­tö­mäk­si tai jos il­moi­tat lo­mak­keel­la 102C pois­ta­va­si loh­kon maa­ta­lous­käy­tös­tä.

Ohei­ses­sa tau­lu­kos­sa on se­li­tet­ty pe­rus­loh­kon eri­lai­set kor­vaus­kel­poi­suu­det ja nii­den tar­koi­tus.

* La­taa tau­luk­ko pdf-tie­dos­to­na

Vuonna 2020 korvauskelpoiset lohkot

Pää­sään­töi­ses­ti loh­kot, joil­la oli kor­vaus­kel­poi­suus tai LHK-kor­vaus­kel­poi­suus edel­li­se­nä vuon­na, ovat kor­vaus­kel­poi­sia myös tänä vuon­na.

Tä­män li­säk­si loh­kol­le voi­daan vuon­na 2020 myön­tää kor­vaus­kel­poi­suus, jos loh­ko kuu­luu jo­hon­kin ohei­sen tau­lu­kon ryh­mis­tä. Ryh­mään kuu­lu­mi­sen li­säk­si loh­ko on täy­ty­nyt il­moit­taa tuki­ha­ke­muk­sel­la vuon­na 2013 tai 2014 ja kas­vu­loh­ko­lo­mak­keel­la il­moi­te­tun kas­vin on pi­tä­nyt olla jo­kin muu kuin ’Vil­je­le­mä­tön’. Jos loh­kol­ta on siir­ret­ty kor­vaus­kel­poi­suus tai se on me­ne­tet­ty esim. val­von­nan seu­rauk­se­na, ei uut­ta kel­poi­suut­ta myön­ne­tä.

* La­taa tau­luk­ko pdf-tie­dos­to­na

Haku­a­se­tuk­ses­sa vah­vis­tet­ta­vat ryh­mät

Voit ha­kea vuon­na 2020 kor­vaus­kel­poi­suut­ta tau­lu­kos­sa 2 mai­nit­tu­jen loh­ko­jen li­säk­si ti­lus­jär­jes­te­lyn kaut­ta ti­la­si hal­lin­taan tul­leil­le pe­rus­loh­koil­le. Kat­so tar­kem­mat eh­dot ala­puo­lel­ta.

H. Uus­ja­koon liit­ty­vät ti­lus­jär­jes­te­ly­loh­kot

Kor­vaus­kel­poi­sek­si voi­daan hy­väk­syä enin­tään 5 heh­taa­ria pel­to­a­lo­ja, jot­ka ovat tul­leet vil­je­li­jän hal­lin­taan kiin­teis­tön­muo­dos­ta­mis­lain (554/1995) 88 §:ssä tar­koi­te­tus­sa uus­jako­suun­ni­tel­mas­sa pää­tet­ty­jen ti­lus­ten jär­jes­te­ly­jen kaut­ta edel­lyt­tä­en, että uus­jako­suun­ni­tel­ma on saa­nut lain­voi­man ja ti­luk­set on otet­tu hal­tuun uus­jako­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti. Tämä kos­kee myös vuok­rat­tu­ja pel­to­ja sil­loin, kun vuok­ra-alue on kiin­teis­tön­muo­dos­ta­mis­lain 86 §:n no­jal­la uus­jako­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti siir­ret­ty toi­seen paik­kaan. Näi­tä vil­je­li­jän hal­lin­taan tul­lei­ta kor­vaus­kel­vot­to­mia pel­to­a­lo­ja voi­daan kui­ten­kin hy­väk­syä kor­vaus­kel­poi­sek­si ja tätä kaut­ta si­tou­muk­seen vain, jos vil­je­li­jän hal­lin­nas­ta on lain­voi­mai­sen uus­jako­suun­ni­tel­man mu­kaan pois­tu­nut kor­vaus­kel­poi­sia pel­to­a­lo­ja.

Loh­ko­ja ei hy­väk­sy­tä vuon­na 2020 kor­vaus­kel­poi­sek­si vil­je­le­mät­tö­myys­si­tou­muk­sen päät­ty­mi­sen tai yli 65-vuo­ti­aal­ta si­tou­tu­mat­to­mal­ta vil­je­li­jäl­tä siir­ty­mi­sen pe­rus­teel­la.

Korvauskelpoisuuden hakeminen

Voit ha­kea kor­vaus­kel­poi­suut­ta pa­laut­ta­mal­la kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le va­paa­muo­toi­sen ha­ke­muk­sen, jos­sa ker­rot pe­rus­loh­kon ni­men ja tun­nuk­sen sekä haku­pe­rus­teen ja muut pe­rus­te­lut. Kor­vaus­kel­poi­suut­ta ha­e­taan säh­köi­ses­sä tuki­haus­sa il­moit­ta­mal­la pe­rus­loh­kon lisä­tie­dois­sa kor­vaus­kel­poi­suu­den ha­ke­mis­ta ja ker­to­mal­la tau­lu­kon 2 mu­kai­nen haku­pe­rus­te. Kor­vaus­kel­poi­suut­ta voi ha­kea myös pe­rus­loh­ko­lo­mak­keel­la 102A.

Jos ha­lu­at pois­taa loh­kol­ta kor­vaus­kel­poi­suu­den, il­moi­ta sii­tä säh­köi­ses­sä tuki­haus­sa tai lo­mak­keel­la 102A.

Toi­sel­ta vil­je­li­jäl­tä siir­ty­vät loh­kot lii­te­tään au­to­maat­ti­ses­ti si­tou­muk­sil­le­si il­man eril­lis­tä ha­ke­mis­ta, jos loh­kot ovat ol­leet ai­em­pa­na vuon­na vas­taa­vil­la si­tou­muk­sil­la

Korvauskelpoisuuden vaihtaminen lohkojen välillä

Voit vaih­taa kor­vaus­kel­poi­suu­den omis­tuk­ses­sa­si ole­vien alo­jen vä­lil­lä, jos vaih­det­ta­vaa alaa on tila­koh­tai­ses­ti vä­hin­tään puo­li heh­taa­ria. Vaih­ta­mi­seen riit­tää, että kor­vaus­kel­poi­suut­ta pois­tuu loh­koil­ta vaih­ta­mi­ses­sa yh­teen­sä vä­hin­tään 0,5 ha. Sekä kor­vaus­kel­poi­suu­den luo­vut­ta­va että vas­taan­ot­ta­va loh­ko voi­daan tar­vit­ta­es­sa ja­kaa en­nen kor­vaus­kel­poi­suu­den siir­toa. Kor­vaus­kel­poi­nen pin­ta-ala ei saa kas­vaa vaih­don seu­rauk­se­na.

Kor­vaus­kel­poi­suut­ta ei saa vaih­taa eri kor­vaus­a­lu­ei­den vä­lil­lä, jos mak­set­ta­va kor­vaus­mää­rä heh­taa­ril­ta kas­vai­si vaih­don vuok­si. Voit ha­kea kor­vaus­kel­poi­suu­den vaih­ta­mis­ta myös vuon­na 2005 tai sitä myö­hem­min pe­rus­te­tul­le loh­kol­le. Kor­vaus­kel­poi­suu­den vaih­ta­mis­ta ha­e­taan lo­mak­keel­la 471. Lo­mak­keen ja tar­kat edel­ly­tyk­set löy­dät osoit­tees­ta www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/vil­je­li­ja­lo­mak­keet.

Tuen­ha­ki­jan pe­rus­opas 202026.3.2020