8. Täydentävät ehdot

Täy­den­tä­vät eh­dot ovat pe­rus­vaa­ti­muk­sia, joi­den nou­dat­ta­mi­nen on useim­pien vil­je­li­jä­tu­kien eh­to­na. Täy­den­tä­vät eh­dot koos­tu­vat vil­je­lyyn liit­ty­vis­tä hy­vän maa­ta­lou­den ja ym­pä­ris­tön vaa­ti­muk­sis­ta sekä laki­sää­tei­sis­tä hoi­to­vaa­ti­muk­sis­ta. Laki­sää­tei­set hoi­to­vaa­ti­muk­set liit­ty­vät ym­pä­ris­tö­a­si­oi­hin, kan­san­ter­vey­teen, kas­vien ter­vey­teen sekä eläin­ten ter­vey­teen ja hy­vin­voin­tiin.

Tuet, joi­den vaa­ti­muk­se­na on täy­den­tä­vien eh­to­jen nou­dat­ta­mi­nen

Täy­den­tä­vien eh­to­jen opas ja muis­ti­lis­ta

Muis­ta lu­kea täy­den­tä­vien eh­to­jen muis­ti­lis­ta ja opas osoit­tees­ta www.ruo­ka­vi­ras­to.fi/vil­je­li­ja­op­paatTäy­den­tä­vät eh­dot.  Vuon­na 2020 täy­den­tä­viin eh­toi­hin tul­leet muu­tok­set on esi­tet­ty op­paan lu­vus­sa 2. Tu­tus­tu tar­kas­ti op­paas­sa esi­tet­tyi­hin vaa­ti­muk­siin, jot­ta väl­tät tuki­seu­raa­muk­set.

Tuen­ha­ki­jan pe­rus­opas 202026.3.2020