9. Valvonta

9.1. Yleistä valvonnasta

Maa­ta­lous­tu­kien val­von­ta pe­rus­tuu Eu­roo­pan par­la­men­tin ja neu­vos­ton sekä Eu­roo­pan ko­mis­si­on sää­dök­siin sekä kan­sal­li­siin ase­tuk­siin. Suo­mes­sa maa­ta­lous­tu­kien val­von­taa oh­jaa ja hal­lin­noi Ruo­ka­vi­ras­to.

Kaik­ki tuki­ha­ke­muk­set tar­kas­te­taan hal­lin­nol­li­ses­ti. Hal­lin­nol­lis­ta val­von­taa teh­dään kun­nas­sa ja ELY-kes­kuk­ses­sa. Kai­kil­le tuki­ha­ke­muk­sil­le teh­tä­vän hal­lin­nol­li­sen val­von­nan li­säk­si osa tuki­ha­ke­muk­sen jät­tä­neis­tä ti­lois­ta va­li­taan pai­kal­la teh­tä­vään val­von­taan. ELY-kes­kus­ten tar­kas­ta­jat te­ke­vät maa­ti­loil­la ta­pah­tu­vat vil­je­li­jä­tu­kien val­von­nat.

9.2. Hallinnollinen valvonta

Hal­lin­nol­li­sel­la val­von­nal­la tar­koi­te­taan sel­lais­ta tuki­ha­ke­muk­sen si­säl­tä­vien tie­to­jen tar­kas­ta­mis­ta, jota teh­dään ns. ”työ­pöy­tä­työ­nä”. Hal­lin­nol­lis­ta val­von­taa ovat myös tie­to­jär­jes­tel­mis­tä teh­tä­vät au­to­maat­ti­set ris­tiin­tar­kas­tuk­set. Hal­lin­nol­li­nen val­von­ta ei aina edel­ly­tä asi­an tar­kas­ta­mis­ta pai­kan pääl­lä maa­ti­lal­la.

Hal­lin­nol­li­se­na val­von­ta­na tar­kis­te­taan muun mu­as­sa, että olet ak­tii­vi­vil­je­li­jä, olet pa­laut­ta­nut tuki­ha­ke­muk­se­si ajois­sa ja ha­ke­muk­se­si si­säl­tää vaa­di­tut liit­teet. Jos haet esi­mer­kik­si ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta, hal­lin­nol­li­ses­ti tar­kis­te­taan muun mu­as­sa se, että ym­pä­ris­tö­kor­vaus­si­tou­muk­se­si on voi­mas­sa, ja että olet il­moit­ta­nut tie­tyis­sä va­lit­se­mis­sa­si toi­men­pi­teis­sä nii­den to­teu­tus­alat pa­laut­ta­mal­la syys­il­moi­tuk­sen.

Hal­lin­nol­lis­ta val­von­taa ovat myös Ruo­ka­vi­ras­ton tie­to­jär­jes­tel­mis­tään te­ke­mät ris­tiin­tar­kas­tu­sa­jot. Näis­sä ris­tiin­tar­kas­tu­sa­jois­sa ver­ra­taan tie­to­jär­jes­tel­mis­sä jo ole­via tie­to­ja­si tuki­ha­ke­muk­sen tie­toi­hin. Jos esi­mer­kik­si haet ym­pä­ris­tö­kor­vaus­ta, voi­daan ris­tiin­tar­kas­tuk­sil­la tar­kis­taa muun mu­as­sa se, että il­moit­ta­ma­si suo­ja­vyö­hyk­keet on säi­ly­tet­ty kor­vaus­eh­to­jen mu­kaan sa­mal­la loh­kol­la use­a­na vuon­na pe­räk­käin.

Pin­ta-alan osal­ta tar­kis­te­taan ris­tiin­tar­kas­tu­sa­jol­la tuki­ha­kua seu­raa­va­na ke­vää­nä, että ha­ke­muk­sel­la il­moi­tet­tu pin­ta-ala ei yli­tä vii­mei­sin­tä di­gi­toi­tua alaa. Jos di­gi­toi­tu ala on il­moi­tet­tua pie­nem­pi, voi ai­heu­tua tuen vä­hen­nys. Kun pin­ta-ala­vir­he on kor­kein­taan 3 % tai 2 ha, vä­hen­nys teh­dään hal­lin­nol­li­ses­ti eikä vil­je­li­jää kuul­la asi­as­ta erik­seen.

9.3. Tilalla tehtävä valvonta

Val­von­ta­mää­rä

Ti­lat va­li­taan pai­kal­la teh­tä­vään val­von­taan käyt­tä­en sa­tun­nais­o­tan­taa ja pai­no­tet­tua otan­taa. Tu­kia ha­ke­neis­ta ti­lois­ta val­vo­taan vä­hin­tään 5 %.

Val­von­nas­ta il­moit­ta­mi­nen

Val­von­nas­ta voi­daan il­moit­taa etu­kä­teen, mut­ta ko­mis­si­on ase­tus edel­lyt­tää, että val­von­to­ja suo­ri­te­taan myös en­nal­ta il­moit­ta­mat­ta. Pel­to­val­von­nas­ta voi­daan il­moit­taa etu­kä­teen ai­kai­sin­taan 14 päi­vää en­nen ja eläin­tu­kien val­von­nas­ta ai­kai­sin­taan 48 tun­tia en­nen val­von­taa.

Val­von­taan val­mis­tau­tu­mi­nen ja val­von­ta­käyn­ti

Voit val­tuut­taa toi­sen hen­ki­lön edus­ta­jak­se­si tai avus­ta­jak­se­si val­von­ta­ti­lan­tee­seen. Val­von­ta voi­daan teh­dä myös il­man si­nun tai edus­ta­ja­si pai­kal­la­oloa. Tila­käyn­nin aluk­si tar­kas­ta­ja ker­too val­von­nan tar­koi­tuk­ses­ta ja me­ne­tel­mis­tä. Saat val­von­nan ku­lus­ta myös tie­dot­teen, jon­ka tar­kas­ta­ja yleen­sä lä­het­tää säh­kö­pos­til­la.

Jos ti­la­si on va­lit­tu koko­tila­val­von­taan, tar­kas­te­taan ti­lal­la teh­tä­väs­sä tar­kas­tuk­ses­sa mm. kaik­kien kas­vu­loh­ko­je­si pin­ta-alat, vil­je­ly­kas­vit, vil­je­ly­tapa ja tuki­eh­to­jen nou­dat­ta­mi­nen. Ris­tiin­tar­kas­tus kos­kee yleen­sä vain yk­sit­täi­siä loh­ko­ja tai tuki­eh­to­ja.

Var­mis­ta, että kaik­ki val­von­nas­sa tar­vit­ta­vat asia­kir­jat ovat saa­ta­vil­la. Koko­tila­val­von­nan tila­käyn­nil­lä tar­kas­te­taan kai­kil­ta ti­loil­ta vuok­ra­so­pi­muk­set, ja ym­pä­ris­tö­kor­vauk­seen si­tou­tu­neil­ta vuo­sit­tain laa­dit­ta­va vil­je­ly­suun­ni­tel­ma, lan­noi­te­val­mis­tei­den osto­kui­tit, kas­vin­suo­je­lu­aine­ruis­kun tes­taus­to­dis­tus sekä to­dis­tus suo­ri­te­tus­ta kas­vin­suo­je­lu­aine­kou­lu­tuk­ses­ta tai -tut­kin­nos­ta. Jos et osal­lis­tu tar­kas­tuk­seen, voit toi­mit­taa pyy­de­tyt asia­kir­jat myö­hem­min.

Koko­tila­val­von­nan li­säk­si teh­dään tal­vi­ai­kais­ta asia­kir­ja­val­von­taa. Jos olet si­tou­tu­nut ym­pä­ris­tö­kor­vauk­seen, asia­kir­ja­val­von­nas­sa tar­kas­te­taan vil­ja­vuus­tut­ki­muk­set ja loh­ko­koh­tai­set muis­tiin­pa­not. Jos et ole si­tou­tu­nut ym­pä­ris­tö­kor­vauk­seen ja ti­la­si on täy­den­tä­vien eh­to­jen val­von­nas­sa, tar­kas­te­taan loh­ko­kir­jan­pi­dos­ta vain täy­den­tä­vien eh­to­jen vaa­ti­mus­ten nou­dat­ta­mi­nen. Jos ti­lal­la­si pi­tää olla voi­mas­sa ole­va lan­ta-ana­lyy­si, tar­kis­te­taan myös tämä tal­vi­ai­kai­ses­sa asia­kir­ja­val­von­nas­sa. Tar­kas­tet­ta­vak­si voi­daan pyy­tää myös mui­ta asia­kir­jo­ja sekä koko­tila­val­von­nan yh­tey­des­sä että tal­vi­ai­kais­ta asia­kir­ja­val­von­taa var­ten.

Val­von­ta­pöy­tä­kir­ja

Val­von­nas­ta teh­dään aina pöy­tä­kir­ja. Sinä (tai edus­ta­ja­si) voit li­sä­tä pöy­tä­kir­jaan omat val­von­taa kos­ke­vat huo­mau­tuk­se­si ja mie­li­pi­tee­si.

Pel­to­val­von­nas­sa teh­dään tila­käyn­nil­lä ha­vain­not tuki­eh­to­jen nou­dat­ta­mi­ses­ta. Tar­kas­ta­ja ker­too, mitä ha­vain­to­ja val­von­nas­sa teh­tiin ja mi­ten ne mah­dol­li­ses­ti vai­kut­ta­vat si­nul­le mak­set­ta­vaan tu­keen.  Lo­pul­li­set tu­lok­set lä­he­te­tään alle­kir­joi­tet­ta­vak­se­si. Alle­kir­joi­tuk­se­si ei ole pa­kol­li­nen, eikä sen puut­tu­mi­nen estä asi­an jat­ko­kä­sit­te­lyä. Alle­kir­joi­tus ei myös­kään pois­ta muu­tok­sen­haku­oi­keut­ta var­si­nai­ses­ta tuki­pää­tök­ses­tä.

Myös hal­lin­nol­li­sis­ta pin­ta-alaa kos­ke­vis­ta ris­tiin­tar­kas­tuk­sis­ta teh­dään pöy­tä­kir­ja niis­sä ta­pauk­sis­sa, jois­sa vir­he on ol­lut niin suu­ri, että ai­heu­tuu sank­tio. Jos val­von­nan tu­lok­se­na tu­kea lei­ka­taan eli mak­se­taan val­von­nas­sa hy­väk­sy­tyn mu­kai­ses­ti, uusi pin­ta-ala on suo­raan tuen mak­sun pe­rus­tee­na ja tuki­pää­tök­sel­lä on näh­tä­vis­sä pin­ta-ala­ero. Val­von­ta­tie­dot tal­len­ne­taan ELY-kes­kuk­ses­sa tie­to­jär­jes­tel­mään. Tuki mak­se­taan ti­lal­le vas­ta sit­ten, kun kaik­ki ha­et­tuun tu­keen koh­dis­tu­vat tila­val­von­nat on teh­ty ja ris­tiin­tar­kas­tuk­set sel­vi­tet­ty

Seu­raa­muk­set pin­ta-ala­vir­heis­tä

Pin­ta-ala­e­ros­ta ai­heu­tu­vat seu­raa­muk­set ovat eri­lai­sia eri tuki­muo­dois­sa. Pin­ta-ala­vir­he muo­dos­tuu ha­e­tun ja val­von­nas­sa hy­väk­sy­tyn pin­ta-ala­eron pe­rus­teel­la. Li­säk­si osa tuki­ehto­puut­teis­ta voi vai­kut­taa pin­ta-ala­vir­hee­seen. Pin­ta-ala­seu­raa­muk­sis­ta on ker­rot­tu tar­kem­min Pel­to­val­von­ta­oh­jees­sa.

Seu­raa­muk­set eh­to­jen lai­min­lyön­neis­tä

Pin­ta-ala­vir­heis­tä joh­tu­vien tuen vä­hen­nys­ten li­säk­si tuki­eh­to­jen lai­min­lyön­nis­tä voi seu­ra­ta tuen vä­hen­nyk­siä. Esi­mer­kik­si vi­her­ryt­tä­mis­tu­kea vä­hen­ne­tään, jos si­nun pi­tää nou­dat­taa vi­her­ryt­tä­mis­toi­men­pi­tei­tä, mut­ta yksi tai use­am­pi vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vaa­ti­muk­sis­ta ei täy­ty.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­ses­sa on tila­koh­tai­ses­sa toi­men­pi­tees­sä ra­vin­tei­den tasa­pai­noi­ses­sa käy­tös­sä ja eri loh­ko­koh­tai­sis­sa toi­men­pi­teis­sä tuki­eh­to­ja, joi­ta si­nun on nou­da­tet­ta­va saa­dak­se­si kor­vauk­sen. Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen tuki­eh­to­jen nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­ses­tä voi ai­heu­tua kiin­teä seu­raa­mus­pro­sent­ti tai seu­raa­mus las­ke­taan pin­ta-alan kaut­ta. Seu­raa­muk­sen osal­ta kui­ten­kin aina ar­vi­oi­daan nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­sen laa­juus, va­ka­vuus ja kes­to.

Täy­den­tä­vien eh­to­jen val­von­nas­ta on ker­rot­tu täy­den­tä­vien eh­to­jen op­paas­sa.

Muu­tok­sen­haku­oi­keus

Si­nul­la on mah­dol­li­suus ha­kea oi­kai­sua val­von­ta­tu­lok­sen si­säl­tä­väs­tä tuki­pää­tök­ses­tä ELY-kes­kuk­ses­ta. Oh­jeet oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen te­ke­mi­seen ovat tuki­pää­tök­sen liit­tee­nä.

Tuen­ha­ki­jan pe­rus­opas 202026.3.2020