10. Tukien maksaminen

Tuen­ha­ki­jan pank­ki- ja yh­teys­tie­dot

Täyt­tä­mäl­lä tuki­ha­ke­muk­set huo­lel­li­ses­ti ja oi­kein tur­vaat ti­lan tuki­mak­su­jen su­ju­mi­sen aika­tau­lu­jen mu­kai­ses­ti. Puut­teel­li­set ja kes­ke­nään ris­ti­rii­tai­set tie­dot voi­vat joh­taa tuen myön­tä­mät­tä jät­tä­mi­seen, tuen leik­kaa­mi­seen tai tuen mak­sa­mi­sen vii­väs­ty­mi­seen.

Var­mis­ta, että olet il­moit­ta­nut maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le oi­ke­an pank­ki­tili­nu­me­ron. Jos olet ensi­si­jai­nen vil­je­li­jä, voit il­moit­taa pank­ki- ja yh­teys­tie­to­jen muu­tok­sis­ta Vipu-pal­ve­lus­sa. Muu­tok­sis­ta voit il­moit­taa myös kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le tai/ja ELY-kes­kuk­sel­le. Ruo­ka­vi­ras­to ei tee yh­teys­tie­to­jen muu­tok­sia. Sekä ELY-kes­kus­ten että kun­tien maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mais­ten kaut­ta ha­et­ta­vien vil­je­li­jä­tu­kien pank­ki­ti­lin on ol­ta­va sama.

Jos tili­nu­me­ro­si muut­tuu, muis­ta il­moit­taa uusi tili­nu­me­ro­si kan­sain­vä­li­ses­sä IBAN-muo­dos­sa. Li­säk­si si­nun tu­lee il­moit­taa kan­sain­vä­li­sis­sä mak­suis­sa vaa­dit­ta­va pan­kin BIC- eli SWIFT-koo­di. Tili­nu­me­ro­si IBAN-muo­don ja sen ohel­la aina tar­vit­ta­van BIC-koo­din tar­kis­tat luo­tet­ta­vim­min tili­ot­tees­ta, verk­ko­pan­kis­ta tai ky­sy­mäl­lä sitä suo­raan pan­kis­ta.

Tu­kien vä­him­mäis­ra­jat

EU:n ko­ko­naan ra­hoit­ta­mien tu­kien ja palk­ki­oi­den eli niin sa­not­tu­jen suo­rien tu­kien ha­et­tu­jen tu­kien yh­teis­sum­man tu­lee ylit­tää 200 eu­roa tuki­vuo­del­ta, jot­ta suo­rat tuet mak­se­taan ha­ki­jal­le. Suo­rat tuet on lu­e­tel­tu koh­das­sa 10.2 Ra­hoi­tus­kuri ja li­ne­aa­ri­nen leik­kaus.

Ym­pä­ris­tö­kor­vaus, luon­non­hait­ta­kor­vaus, eläin­ten hy­vin­voin­ti­kor­vaus ja ei-tuo­tan­nol­lis­ten in­ves­toin­tien kor­vaus mak­se­taan, jos mak­set­ta­va tuki on yli 100 eu­roa yk­sit­täis­tä tuki­muo­toa koh­ti.

Kan­sal­lis­ten tu­kien mak­set­ta­van mää­rän ala­raja on 100 eu­roa ha­ki­jaa ja tuki­muo­toa koh­ti.

Tuen mak­sa­mi­nen ja suun­ni­tel­tu aika­tau­lu

Kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen tai ELY-kes­kus te­kee pää­tök­sen tu­es­ta. Ruo­ka­vi­ras­to kä­sit­te­lee tuki­mak­sut edel­lyt­tä­en, että kaik­ki me­not ovat tuki­kel­poi­sia ja kaik­ki tar­vit­ta­vat hal­lin­nol­li­set tar­kas­tuk­set on suo­ri­tet­tu. Ruo­ka­vi­ras­to mak­saa tuet tuen­saa­jil­le. Tuet mak­se­taan pää­sään­töi­ses­ti yh­des­sä tai kah­des­sa eräs­sä.

Tu­kien mak­sa­mi­seen vai­kut­taa val­von­nas­sa ole­vien ti­lo­jen luku­mää­rä sekä val­von­to­jen edis­ty­mi­nen. Ruo­ka­vi­ras­to an­taa tu­kien mak­su­lu­van vas­ta sii­nä vai­hees­sa, kun sää­dös­ten mu­kai­set val­von­nat on suo­ri­tet­tu. Li­säk­si on hyvä huo­ma­ta, että tuki voi­daan mak­saa ti­lal­le vas­ta sen jäl­keen, kun kaik­ki val­von­taan liit­ty­vät toi­met on ky­sei­sen ti­lan osal­ta saa­tet­tu lop­puun, vaik­ka tu­kien mak­sa­mi­nen oli­si­kin jo aloi­tet­tu.

Maa­ta­lous­tu­kien mak­sa­mi­sel­le esi­te­tyt aika­tau­lut ovat hal­lin­non aset­ta­mia ta­voit­teel­li­sia mak­su­ai­ko­ja, ei­vät tuki­mak­su­jen erä­päi­viä. EU:n ko­ko­naan ra­hoit­ta­mien tu­kien mak­su­jen taka­ra­ja on kesä­kuun vii­mei­nen päi­vä tuki­haku­vuot­ta seu­raa­va­na vuon­na.

Mak­su­aika­tau­luis­ta saat ajan­ta­sais­ta lisä­tie­toa Ruo­ka­vi­ras­ton in­ter­net -si­vuil­ta ruo­ka­vi­ras­to.fi → Vil­je­li­jät → Tuet ja ra­hoi­tus → Mak­su­aika­tau­lu.

Mui­den tuki­jär­jes­tel­mien alus­ta­vis­ta mak­su­aika­tau­luis­ta on ker­rot­tu tar­kem­min ky­seis­ten tu­kien omis­sa op­pais­sa.

Tuki­kat­to

EU:n ra­hoit­ta­miin tu­kiin on ase­tet­tu tiet­ty­jä euro­mää­räi­siä ra­joit­tei­ta, joi­den ylit­ty­es­sä tu­kien yk­sik­kö­ta­soa jou­du­taan leik­kaa­maan. Tuen­ha­ki­jan on hyvä huo­mi­oi­da mah­dol­li­set tu­kien yk­sik­kö­ta­soa kos­ke­vat leik­kauk­set, kun hän te­kee tuki­las­kel­mia.

10.1 Tukien takaisinperintä

Tuen myön­tä­nyt vi­ran­o­mai­nen voi päät­tää tuen ta­kai­sin­pe­rin­näs­tä esim. jos si­nul­le on mak­set­tu tu­kea pe­rus­teet­to­mas­ti tai enem­män kuin mitä si­nul­le oli­si voi­tu myön­tää tai et ole nou­dat­ta­nut tuen eh­to­ja. Ta­kai­sin­pe­rin­tä­me­net­te­ly kos­kee sekä kan­sal­li­sia että EU:n ko­ko­naan ja osit­tain ra­hoit­ta­mia tu­kia. Ta­kai­sin­pe­rit­tä­väl­le mää­räl­le voi­daan pe­riä kor­ko­lain (633/1982) 4 §:n 1 mo­men­tis­sa tar­koi­tet­tua vuo­tuis­ta vii­väs­tys­kor­koa. En­nen ta­kai­sin­pe­rin­tä­pää­tök­sen te­ke­mis­tä si­nul­le va­ra­taan ti­lai­suus an­taa sel­vi­tyk­sesi asi­as­sa.

Ta­kai­sin­pe­rin­näs­tä on sää­det­ty lais­sa maa­ta­lou­den tu­kien toi­meen­pa­nos­ta (192/2013) ja EU-sää­dök­sis­sä.

10.2 Rahoituskuri ja lineaarinen leikkaus

Ra­hoi­tus­kuri muo­dos­tuu kah­des­ta eri osas­ta. Sen tar­koi­tuk­se­na on ke­rä­tä vuo­sit­tain va­ro­ja maa­ta­lous­tuot­tei­den tuo­tan­toon tai ja­ke­luun vai­kut­ta­via mer­kit­tä­viä krii­se­jä var­ten. Ra­hoi­tus­ku­ria so­vel­le­taan myös sil­loin, kun suo­rien tu­kien vuo­tui­set enim­mäis­mää­rät tu­le­vat ra­hoi­tus­en­nus­tei­den mu­kaan ylit­ty­mään. Mi­kä­li kaik­kia krii­si­toi­men­pi­tei­siin ke­rät­ty­jä va­ro­ja ei kui­ten­kaan käy­te­tä em. tar­koi­tuk­seen, pa­lau­te­taan käyt­tä­mät­tä jää­neet va­rat ta­kai­sin vil­je­li­jöil­le.

Ra­hoi­tus­kuri­leik­kaus teh­dään pro­sent­ti­vä­hen­nyk­se­nä EU:n ra­hoit­ta­miin suo­riin tu­kiin. Ra­hoi­tus­kuri lei­ka­taan ti­lal­le myön­net­tä­vien EU:n ra­hoit­ta­mien suo­rien tu­kien yh­teen­las­ke­tun mää­rän 2000 eu­roa ylit­tä­väl­tä osal­ta en­nen tuen mak­sa­mis­ta. Ti­lal­le myön­net­ty­jen suo­rien tu­kien yh­teen­las­ke­tus­ta mää­räs­tä ei si­ten teh­dä leik­kaus­ta en­sim­mäi­sen 2000 eu­ron osal­ta. Ko­mis­sio an­taa Eu­roo­pan par­la­men­til­le ja neu­vos­tol­le eh­do­tuk­sen leik­kaus­pro­sen­tis­ta vii­meis­tään maa­lis­kuun lop­ussa. Leik­kaus­pro­sent­ti vah­vis­te­taan vii­meis­tään 1.12.2020. Vuon­na 2019 leik­kaus­pro­sent­ti oli 1,432635.

Tuet mak­se­taan ti­lal­le tie­tys­sä jär­jes­tyk­ses­sä. Jos ti­lal­le mak­se­taan use­am­pia suo­ria tu­kia yh­teen­sä yli 2000 eu­roa, mak­se­taan tu­kia jär­jes­tyk­ses­sä il­man ra­hoi­tus­kuri­vä­hen­nys­tä, kun­nes ti­lal­le mak­se­tut suo­rat tuet yh­teen­sä ylit­tä­vät 2000 eu­ron ra­jan. Ra­jan ylit­tä­vät tuki­sum­mat mak­se­taan ti­lal­le ko­ko­naan ra­hoi­tus­kuri­pro­sen­til­la vä­hen­net­tyi­nä. Tä­ten osa suo­ris­ta tuis­ta saa­te­taan mak­saa ti­lal­le ko­ko­naan il­man ra­hoi­tus­kuri­leik­kaus­ta ja osa suo­ris­ta tuis­ta ko­ko­naan ra­hoi­tus­kuri­pro­sen­til­la vä­hen­net­tyi­nä riip­pu­en ti­lal­le mak­set­ta­vien suo­rien tu­kien yh­teis­sum­mas­ta ja tuki­tyyp­pien (eri tu­kien) kap­pa­le­mää­räs­tä. Ra­hoi­tus­ku­ria tar­kas­tel­laan si­ten tila­koh­tai­ses­ti eikä tuki­tyyp­pi­koh­tai­ses­ti.

Mi­kä­li suo­rien tu­kien maa­koh­tai­nen yh­tei­nen koko­nais­tuki­kat­to ylit­tyy, lei­ka­taan kaik­kia suo­ria tu­kia li­ne­aa­ri­ses­ti. Li­ne­aa­ri­nen ­leik­kaus teh­dään pro­sent­ti­vä­hen­nyk­se­nä en­nen tuen mak­sa­mis­ta. Li­ne­aa­ri­sen leik­kauk­sen lo­pul­li­nen taso sel­vi­ää ke­vääl­lä/ke­säl­lä 2021 en­nen suo­rien tu­kien 2. erien mak­sa­mis­ta. Vuon­na 2019 leik­kaus­pro­sent­ti on n. 0,30, jon­ka lo­pul­li­nen taso sel­vi­ää ke­vääl­lä/ke­säl­lä 2020.

Vuon­na 2020 ra­hoi­tus­kuri ja li­ne­aa­ri­nen leik­kaus kos­ke­vat seu­raa­via EU-ra­hoit­tei­sia tu­kia:

10.3 Vähämerkityksiset tuet eli de minimis -tuet

Jä­sen­val­ti­oi­den on an­net­ta­va ko­mis­si­ol­le tie­dot suun­ni­tel­mas­taan myön­tää val­ti­on­tu­kea tai voi­mas­sa­o­le­vien tuki­jär­jes­tel­mien muut­ta­mi­ses­ta. Jos ko­mis­sio to­te­aa, että val­ti­on myön­tä­mä tai val­ti­on va­rois­ta myön­net­ty tuki ei so­vel­lu yh­teis­mark­ki­noil­le taik­ka että täl­lais­ta tu­kea käy­te­tään vää­rin, on tuki­jär­jes­tel­mä pois­tet­ta­va tai sitä on muu­tet­ta­va pa­rem­min yh­teis­mark­ki­noil­le so­pi­vak­si. Täs­tä il­moi­tus­vel­vol­li­suu­des­ta on tiet­ty­jä poik­keuk­sia.

Vähä­mer­ki­tyk­si­nen tuki (de mi­ni­mis)

Yksi poik­keus­ta­pa val­ti­on­tuen myön­tä­mi­ses­sä on myön­tää se vähä­mer­ki­tyk­si­se­nä tu­ke­na (de mi­ni­mis -tuki). Täl­löin yh­den tuen­saa­jan saa­ma tuki­mää­rä on vä­häi­nen ja myös käy­tet­tä­vis­sä ole­van tuen koko­nais­mää­rä on vä­häi­nen suh­tees­sa maa­ta­lous­tuo­tan­non ar­voon. Täl­lai­sek­si vä­häi­sek­si mää­räk­si, joka ei vai­ku­ta jä­sen­val­ti­oi­den kaup­paan eikä vää­ris­tä tai uh­kaa vää­ris­tää kil­pai­lua, on maa­ta­lous­a­lal­la sää­det­ty vuon­na 2019 voi­maan tul­leen ase­tus­muu­tok­sen mu­kaan 20 000 eu­roa. Ajan­jak­so, jon­ka ai­ka­na tämä tuki­mää­rä voi­daan myön­tää, on kol­me vero­vuot­ta. Vero­vuo­den vaih­tu­es­sa tar­kas­te­lu­jak­so siir­tyy si­ten, että kol­men vero­vuo­den jak­so on ku­lu­va vero­vuo­si ynnä kak­si edel­lis­tä vero­vuot­ta. Mah­dol­li­suus saa­da de mi­ni­mis -tu­kea kat­so­taan siis tar­kas­te­lu­jak­so­koh­tai­ses­ti.

De mi­ni­mis -tu­kea myön­ne­tään myös muil­la aloil­la kuin maa­ta­lous­a­lal­la. Ko­mis­si­on ase­tus­ten mu­kaan maa­ta­lous­tuot­tei­den tuo­tan­non alan de mi­ni­mis -tuet, ka­las­tus­alan de mi­ni­mis -tuet ja ns. ylei­set de mi­ni­mis -tuet ei­vät saa yh­teen­sä ylit­tää 200 000 eu­ron ra­jaa tuen­saa­jaa koh­ti tar­kas­te­lu­jak­son eli kol­men vero­vuo­den ai­ka­na.

De mi­ni­mis -tu­ki­na on myön­net­ty mm. krii­si­tu­kia, hir­vi­va­hin­ko­kor­vauk­sia ja so­ke­ri­juu­rik­kaan kul­je­tus­tu­kea. Jos ku­lu­van ja kah­den edel­li­sen vero­vuo­den ajan­jak­son ai­ka­na maa­ta­lous­y­ri­tyk­sel­le on myön­net­ty maa­ta­lous­tuot­tei­den tuo­tan­non alan de mi­ni­mis -tu­kia 20 000 eu­roa, maa­ta­lous­y­ri­tyk­sel­le ei voi­da myön­tää enää uut­ta maa­ta­lous­tuot­tei­den tuo­tan­non alan de mi­ni­mis -tu­kea tar­kas­te­lu­jak­son ai­ka­na. Myön­tä­mis­tä saat­taa ra­joit­taa myös myön­ne­tyt ylei­set de mi­ni­mis -tuet, jos kaik­kien de mi­ni­mis -tu­kien 200 000 eu­ron raja sa­mal­le tuen­ha­ki­jal­le on täyt­ty­nyt.

Tuen­saa­jan il­moi­tus­vel­vol­li­suus de mi­ni­mis -tuis­ta

Jos si­nul­le on ai­em­min ku­lu­va­na vero­vuo­te­na tai kah­te­na edel­li­se­nä vero­vuo­te­na myön­net­ty de mi­ni­mis -tu­kea, si­nun on il­moi­tet­ta­va sii­tä uut­ta de mi­ni­mis -tu­kea ha­kies­sa­si. Tuen myön­tö­pää­tök­ses­tä il­me­nee, että tuki on myön­net­ty de mi­ni­mis -eh­doin. Il­moit­ta­mat­to­muus voi joh­taa tuen ta­kai­sin­pe­rin­tään kor­koi­neen.

De mi­ni­mis-tuen myön­tä­mi­seen vai­kut­ta­vat sää­dök­set

Ylei­nen de mi­ni­mis­tu­ki (raja 200 000 e/ 3 vero­vuot­ta)

Maa­ta­lous­tuo­tan­non de mi­ni­mis­tu­ki (20 000 e/ 3 vero­vuot­ta)

Tuen­ha­ki­jan pe­rus­opas 202026.3.2020