11. Neuvo2020 -maatilojen neuvonta

Maa­ti­lo­jen neu­von­ta­jär­jes­tel­mä eli Neu­vo 2020 tar­jo­aa maa­ti­loil­le edul­li­sia neu­von­ta­pal­ve­lu­ja useis­ta eri aihe­a­lu­eis­ta. Jo­kai­nen maa­tila voi hyö­dyn­tää neu­von­taa yh­teen­sä 10 000 eu­ron edes­tä vuo­si­na 2015–2020. Mak­sat saa­mas­ta­si neu­von­nas­ta vain ar­von­lisä­ve­ron osuu­den. Neu­von­ta­kor­vaus mak­se­taan suo­raan neu­vo­jal­le tai hä­nen työn­an­ta­jal­leen.

Olet oi­keu­tet­tu neu­von­taan, jos:

Neu­vo­ja voi aut­taa si­nua:

Voit myös teet­tää ti­lal­le­si:

Kaik­ki maa­ti­lo­jen neu­von­ta­jär­jes­tel­mään hy­väk­sy­tyt neu­vo­jat ovat Ruo­ka­vi­ras­ton yllä­pi­tä­mäs­sä neu­vo­ja­re­kis­te­ris­sä, joka on saa­ta­vil­la osoit­tees­ta http://tila­neu­vo­jat.ruo­ka­vi­ras­to.fi/#/fi. Voit ha­kea ti­lal­le­si so­pi­via neu­vo­jia kun­nan, neu­von­ta­o­si­on tai asia­sa­nan pe­rus­teel­la. Ota yh­teyt­tä neu­vo­jaan ja va­raa neu­von­ta­käyn­ti ti­lal­le­si. Kaik­ki neu­vo­jat ovat si­tou­tu­neet tar­jo­a­maan laa­du­kas­ta, luo­tet­ta­vaa ja luot­ta­muk­sel­lis­ta neu­von­taa. Neu­vo­ja ei saa ker­toa ti­laa­si kos­ke­via asi­oi­ta ulko­puo­li­sil­le.

Tuen­ha­ki­jan pe­rus­opas 202026.3.2020