12. Väärinkäytöksiin puuttuminen

Vää­rin­käy­tök­sel­lä tar­koi­te­taan kaik­kia ta­hat­to­mia ja ta­hal­li­sia toi­mia, joi­den seu­rauk­se­na tuki­ra­hat ei­vät oh­jau­du sää­det­tyyn tar­koi­tuk­seen. Pe­tok­sel­la tar­koi­te­taan täs­sä yh­tey­des­sä epäi­lyä sii­tä, että vää­rin­käy­tös on ai­heu­tet­tu ta­hal­li­sel­la toi­min­nal­la, ja sil­lä saa­vu­te­taan ta­lou­del­lis­ta etua tai ai­heu­te­taan ta­lou­del­lis­ta va­hin­koa. Jul­ki­seen tu­keen koh­dis­tu­vis­sa pe­tok­sis­sa on useim­mi­ten kyse avus­tus­pe­tok­ses­ta. Myös pe­tok­sen yri­tys on ran­gais­ta­va teko.

Tuen­ha­ki­ja voi syyl­lis­tyä avus­tus­pe­tok­seen, jos hän

ja si­ten hank­kii tai yrit­tää hank­kia it­sel­leen tai toi­sel­le ta­lou­del­lis­ta hyö­tyä.

Tuki­ha­ke­muk­sen kä­sit­te­lyn yh­tey­des­sä tai val­von­nas­sa ha­vait­tu­jen mah­dol­lis­ten vää­rin­käy­tös­ten osal­ta vi­ran­o­mai­nen te­kee ar­vi­on, onko tar­peen teh­dä tut­kin­ta­pyyn­tö esi­tut­kin­ta­vi­ran­o­mai­sel­le. Esi­tut­kin­ta­vi­ran­o­mai­nen sel­vit­tää onko ri­kos­ta ta­pah­tu­nut. Tu­kiin tu­le­vat seu­raa­muk­set ja tuen ta­kai­sin­pe­rin­tä ei­vät ole este ri­kos­pro­ses­sil­le ja ri­kos­oi­keu­del­lis­ten seu­raa­mus­ten mää­rää­mi­sel­le.

Esi­merk­ke­jä mah­dol­li­sis­ta vää­rin­käy­tös­ti­lan­teis­ta:

Jos ha­vait­set tuki­eh­to­jen vas­tais­ta toi­min­taa, voit il­moit­taa sii­tä kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le tai ELY-kes­kuk­sel­le.

Tuen­ha­ki­jan pe­rus­opas 202026.3.2020