13. Kylvövelvoitteet, ilmoitetun kasvin muuttaminen ja maataloustukien peruminen

Milloin kylvö on viimeistään tehtävä?

Kyl­vä tai is­tu­ta kas­vit vii­meis­tään 30.6. Kyl­vö­päi­vään on kui­ten­kin poik­ke­a­mis­mah­dol­li­suus:

Pitääkö kylvää uudestaan sateiden tai kuivuuden takia?

Si­nun ei tar­vit­se kyl­vää uu­del­leen pää­tuki­haus­sa il­moit­ta­maa­si kas­via tai pe­rua kas­vin alal­ta tu­kia, jos olet vil­jel­lyt alaa hy­vän maa­ta­lous­käy­tän­nön mu­kai­ses­ti, mut­ta sa­teet tai kui­vuus ovat tu­hon­neet kas­vus­ton. Ha­lu­tes­sa­si voit kui­ten­kin pe­rus­taa kas­vin uu­del­leen. Voit teh­dä kas­vus­ton tu­hou­tu­mi­ses­ta il­moi­tuk­sen kun­taan. Do­ku­men­toi joka ta­pauk­ses­sa kas­vus­ton tu­hou­tu­mi­seen joh­ta­neet ta­pah­tu­mat ja hoi­da alaa hy­vän maa­ta­lous­käy­tän­nön mu­kai­ses­ti.

Tal­veh­ti­mis­tu­hois­ta kär­si­nei­den kas­vien osal­ta pää­o­sal­la (yli puo­let) kas­vu­loh­koa tu­lee kas­vaa kor­juu- ja mark­ki­na­kel­poi­nen kas­vus­to, jot­ta koko kas­vu­loh­kol­le voi­daan mak­saa ym­pä­ris­tö­kor­vaus, luon­non­hait­ta­kor­vaus ja luo­mu­kor­vaus. Muus­sa ta­pauk­ses­sa peru kor­vauk­set tai kyl­vä uusi kas­vi.

Hy­vän maa­ta­lous­käy­tän­nön mu­kaan si­nun on muo­kat­ta­va, lan­noi­tet­ta­va ja kyl­vet­tä­vä pel­to tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la, niin että pel­lol­le on mah­dol­lis­ta saa­da ta­sai­nen itä­mi­nen ja kas­vus­to. Maa­ta­lous­maan kas­vin­suo­je­lus­ta on huo­leh­dit­ta­va ja rik­ka­kas­vien le­vi­ä­mi­nen on es­tet­tä­vä sii­nä­kin ta­pauk­ses­sa, jos kas­vus­to on tu­hou­tu­nut.

Mitä jos lohkolla on eri kasvi kuin minkä ilmoitin?

Il­moi­ta kun­ta­si maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­le, jos huo­maat tuki­haun päät­ty­mi­sen jäl­keen, että

Il­moit­ta­es­sa­si ha­ke­muk­ses­sa ole­vas­ta vir­hees­tä voit vält­tää vir­heen seu­raa­muk­set il­moit­ta­mal­la vir­hees­tä oma-aloit­tei­ses­ti ja kir­jal­li­ses­ti kun­nan maa­seu­tu­elin­kei­no¬vi­ran­o­mai­sel­le. Me­net­te­le sa­moin, jos ha­ke­mus on muut­tu­nut vir­heel­li­sek­si sen jät­tä­mi­sen jäl­keen. Il­moi­tus ha­ke­muk­sel­la ole­vas­ta vir­hees­tä voi­daan ot­taa huo­mi­oon, jos olet il­moit­ta­nut sii­tä kun­taa­si en­nen kuin si­nul­le on il­moi­tet­tu pai­kal­la teh­tä­väs­tä tar­kas­tuk­ses­ta tai muun tar­kas­tuk­sen tu­lok­sis­ta.

Kun il­moi­tat ha­ke­muk­sel­la ole­vas­ta vir­hees­tä, kun­ta­si maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­nen kor­jaa ha­ke­muk­se­si tie­dot oi­keik­si. Kui­ten­kin sii­nä ta­pauk­ses­sa, että kas­vu­loh­kon tuki- tai kor­vaus­taso kas­vaa kas­vi­la­jin muu­tok­sen ta­kia, kor­ke­am­pi tuki/kor­vaus hy­lä­tään.

Poik­keuk­sel­li­ses­ti kas­vu­loh­kon tuki-/ kor­vaus­taso voi kas­vin muut­ta­mi­sen myö­tä kas­vaa, jos olet il­moit­ta­nut pää­tuki­haus­sa vir­heel­li­sen kas­vin ja vir­he voi­daan tul­ki­ta il­mei­sek­si vir­heek­si.

Huo­mi­oi vir­hees­tä il­moit­ta­es­sa­si vi­her­ryt­tä­mis­tu­en vil­je­lyn moni­puo­lis­ta­mi­sen ja eko­lo­gi­sen alan vaa­ti­muk­set. Ti­lan koos­ta, si­jain­nis­ta ja tuo­tan­to­suun­nas­ta riip­pu­en maa­ti­lal­la­si on ol­ta­va 30.6. ja 31.8. vä­li­se­nä ai­ka­na vil­je­lys­sä tiet­ty mää­rä vil­je­ly­kas­ve­ja vaa­di­tuin pro­sent­ti­o­suuk­sin. Mi­kä­li maa­ti­lal­la­si on eko­lo­gi­sen alan vaa­ti­mus, eko­lo­gis­ta alaa on ol­ta­va vä­hin­tään 5 % pel­to­a­las­ta ja kas­vus­to on säi­ly­tet­tä­vä eh­to­jen mu­kai­ses­ti. Pää­tuki­haus­sa il­moit­ta­ma­si pro­sent­ti­o­suu­det ei­vät vält­tä­mät­tä enää päde, kun ha­ke­muk­sel­la­si ol­lut vir­he kor­ja­taan.

Milloin maataloustukia pitää perua?

Alla on ker­rot­tu ti­lan­tei­ta, jois­sa tuet tu­lee pe­rua. Pin­ta-ala­pe­rus­tei­set tuet voit pe­rua lo­mak­keel­la 145 tai va­paa­muo­toi­sel­la il­moi­tuk­sel­la. Voit pe­rua tuen koko pe­rus­loh­kol­ta, koko kas­vu­loh­kol­ta tai vain jol­tain kas­vu­loh­kon osal­ta. Kaik­ki pin­ta-ala­pe­rus­tei­set tuet on mah­dol­lis­ta pe­rua sa­mal­la lo­mak­keel­la.

EU:n suo­rat tuet ja oh­jel­ma­kor­vauk­set

Maa­ta­lous­maan on täy­tet­tä­vä kaik­ki tuki­kel­poi­suus­eh­dot koko sen ka­len­te­ri­vuo­den (1.1.–31.12.), jol­ta haet tu­kia. Maa­ta­lous­maa­ta ovat pel­lot, py­sy­vät nur­met ja lai­tu­met, py­sy­vät kas­vit ja ti­la­päi­ses­ti vil­je­le­mä­tön ala. Maa­ta­lous­maan tuki­kel­poi­suus­eh­to­ja ovat vil­je­ly­kel­poi­suus, alan säi­ly­mi­nen avoi­me­na ja täy­den­tä­vien eh­to­jen nou­dat­ta­mi­nen. Peru tuet sil­tä alal­ta, jol­la et voi nou­dat­taa näi­tä eh­to­ja.

Kan­sal­li­set tuet

Kan­sal­lis­ten pin­ta-ala­tu­kien eli poh­joi­sen heh­taa­ri­tuen, nuor­ten vil­je­li­jöi­den tuen ja ylei­sen heh­taa­ri­tuen tuki­kel­poi­suus­eh­toi­na ovat vain tie­tyt täy­den­tä­vien eh­to­jen vaa­ti­muk­set, muun mu­as­sa suo­ja­kais­to­jen ja pien­ta­rei­den jät­tä­mi­nen, sän­gen polt­to­kiel­to ja huk­ka­kau­ran tor­ju­mi­nen. Yk­sit­täi­sis­sä tuis­sa on li­säk­si omia tuki­kel­poi­suus­eh­to­ja, joi­ta si­nun on nou­da­tet­ta­va, jot­ta tuki voi­daan myön­tää. Esi­mer­kik­si avo­maan vi­han­nes­ten sato tu­lee kor­ja­ta, jos olet ha­ke­nut poh­jois­ta heh­taa­ri­tu­kea. Peru tuet sil­tä alal­ta, jol­la et voi to­teut­taa näi­tä eh­to­ja. Loh­kol­le voi­daan kui­ten­kin mak­saa poh­joi­nen heh­taa­ri­tuki vaik­ka sa­don­kor­juu­ta ei ole teh­ty, jos sa­don­kor­jaa­mat­to­muus joh­tuu sää­olo­suh­teis­ta.

Voit var­mis­taa yk­si­tyis­koh­tai­set tuki­eh­dot kun­kin tuen koh­dal­ta Vil­je­li­jä­tu­kien haku­op­paas­ta.  Täy­den­tä­vis­tä eh­dois­taon ker­rot­tu tar­kem­min omas­sa op­paas­saan.

Ylivoimaisesta esteestä ja poikkeuksellisesta olosuhteesta ilmoittaminen

Yli­voi­mai­sen es­teen tai poik­keuk­sel­li­sen olo­suh­teen ti­lan­tees­sa il­moi­tet­tua kas­via ei tar­vit­se kyl­vää lain­kaan.

Il­moi­ta yli­voi­mai­ses­ta es­tees­tä ja poik­keuk­sel­li­ses­ta olo­suh­tees­ta kir­jal­li­ses­ti toi­mi­val­tai­sel­le vi­ran­o­mai­sel­le ja esi­tä niis­tä ky­seis­tä vi­ran­o­mais­ta tyy­dyt­tä­vät to­dis­teet vii­den­tois­ta työ­päi­vän ku­lu­es­sa sii­tä, kun nii­den toi­mit­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Voit teh­dä il­moi­tuk­sen itse tai sen voi teh­dä myös oi­keu­den­o­mis­ta­ja­si.  Toi­mi­val­tai­ses­ta vi­ran­o­mai­ses­ta löy­dät tie­don Vil­je­li­jä­tu­kien haku­op­paan liit­tees­tä F. Lisä­tie­toa yli­voi­mai­ses­ta es­tees­tä ja poik­keuk­sel­li­ses­ta olo­suh­tees­ta on myös Vil­je­li­jä­tu­kien haku­op­paas­sa lu­vus­sa 5.5 Yli­voi­mai­nen este ja poik­keuk­sel­li­set olo­suh­teet.

Ve­do­tes­sa­si yli­voi­mai­seen es­tee­seen tai poik­keuk­sel­li­seen olo­suh­tee­seen si­nul­le an­ne­taan väli­toi­men­pi­tee­nä tie­dok­si kan­ta, onko ky­sees­sä yli­voi­mai­nen este vai ei. Väli­toi­men­pi­tee­nä an­net­tu tie­to ei ole vie­lä muu­tok­sen­haku­kel­poi­nen pää­tös, vaan voit ha­lu­tes­sa­si ha­kea asi­aan oi­kai­sua tuki­pää­tök­sen yh­tey­des­sä.

Ym­pä­ris­tö­kor­vauk­sen ja luo­mu­kor­vauk­sen pe­ru­mi­nen yli­voi­mai­sen es­teen tai poik­keuk­sel­li­sen olo­suh­teen ti­lan­tees­sa:

Jos olet voi­nut to­teut­taa loh­kol­la vain osan ym­pä­ris­tö­si­tou­muk­sen, luon­non­mu­kai­sen tuo­tan­non kor­vauk­sen tai ym­pä­ris­tö­so­pi­mus­ten toi­men­pi­tei­den eh­dois­ta yli­voi­mai­sen es­teen tai poik­keuk­sel­lis­ten olo­suh­tei­den vuok­si, il­moi­ta to­teut­ta­mat­to­mat toi­met lo­mak­keel­la 477. Täl­löin kor­vaus­ta vä­hen­ne­tään te­ke­mät­tö­mien toi­mien osal­ta. Jos et ole voi­nut to­teut­taa loh­ko­koh­tai­sia toi­men­pi­tei­tä lain­kaan, peru kor­vaus loh­kol­ta lo­mak­keel­la 145 oh­jeen mu­kai­ses­ti.

Tuen­ha­ki­jan pe­rus­opas 202026.3.2020