5. Ansökan om stöd

Vik­tigt att min­nas

5.1 Ansökningstider och andra datum

Det­ta ka­pi­tel in­for­me­rar om an­sök­nings­ti­der­na för oli­ka stöd och om and­ra da­tum som hör sam­man med an­sö­kan om stöd. Vis­sa stöd­for­mer kan ock­så an­kny­ta till sär­skil­da da­tum som an­ges i vill­ko­ren för re­spek­ti­ve stöd.

15.6.        Den sam­la­de stö­dan­sö­kan av­slu­tas
15.6.        Sis­ta möj­li­ga da­tum att an­mä­la bas­skif­te­s­änd­ring­ar
15.6.        En dags be­sitt­nings­tid för bas­skif­ten
30.6.        Sis­ta så­nings­da­tum *)
10.7.        Sis­ta möj­li­ga da­tum att läm­na in stö­dan­sö­kan för­se­nad (18 % av­drag från stö­det till följd av för­se­nings­da­gar)
13.7.        För­se­na­de an­sök­ning­ar av­slås
31.8.        Sis­ta möj­li­ga da­tum att föra över be­sitt­ning­en av en hel gård
21.9.        Sis­ta möj­li­ga da­tum att an­mä­la be­sitt­nings­över­fö­ring av en hel gård
30.10.     Sis­ta da­tum att läm­na in hös­tens an­mä­lan om are­a­ler­na för mil­jö­er­sätt­nings­åt­gär­der
24.11.     Sis­ta möj­li­ga da­tum att läm­na in hös­tens an­mä­lan om are­a­ler­na för mil­jö­er­sätt­nings­åt­gär­der (17 % minsk­ning av stö­det)

*) Möj­ligt att av­vi­ka från den sis­ta så­nings­da­gen

Gui­den för tvär­vill­kor 2020 pu­bli­ce­ra­des i feb­ru­a­ri.

5.2 Viputjänsten

År 2020 bör­jar ti­den för stö­dan­sö­kan i Vi­put­jäns­ten på ad­res­sen https://vipu.ruo­ka­vi­ras­to.fi i slu­tet av april och slu­tar 15.6.2020 kl. 23.59. Via Vi­put­jäns­ten kan du el­ekt­ro­niskt läm­na in föl­jan­de upp­gif­ter:

Via Vi­put­jäns­ten kan du vid se­pa­rat med­de­la­de tid­punk­ter skicka ock­så föl­jan­de upp­gif­ter el­ekt­ro­niskt:

Kort­fat­tat om Vipu

Vi­put­jäns­ten är tillämp­ning för el­ekt­ro­nis­ka tjäns­ter. I den kan du fyl­la i och sän­da in stö­dan­sö­kan el­ekt­ro­niskt. Vi­put­jäns­ten in­ne­hål­ler ett kart­gräns­snitt med vars hjälp du kan kor­ri­ge­ra kar­tor el­ekt­ro­niskt. Tack vare kart­tjäns­ten kan du mä­ta av­stånd och are­a­ler ut­i­från flyg­fo­ton samt in­rät­ta jord­bruks­skif­ten. I Vi­put­jäns­ten kan du ock­så blädd­ra i upp­gif­ter­na om din gård el­ler de­le­ge­ra be­hö­rig­het till nå­gon an­nan att fyl­la i och sän­da in stö­dan­sö­kan el­ekt­ro­niskt för din räk­ning. När­ma­re in­for­ma­tion om Vipu finns på ad­res­sen www.livs­me­dels­ver­ket.fi/vipuBäst fun­ge­rar Vipu med de ny­as­te ver­sio­ner­na av webb­lä­sar­na Mo­zil­la Fi­re­fox och Goog­le Chro­me. Det går inte att an­vän­da In­ter­net Ex­plo­rer.

Vem kan gö­ra upp en el­ekt­ro­nisk an­sö­kan?
För an­vänd­ning av Vi­put­jäns­ten krävs gäl­lan­de åt­komst­rät­tig­he­ter. Du kan upp­da­te­ra går­dens Vipu-åt­komst­rät­tig­he­ter via Vi­put­jäns­ten el­ler ge­nom att läm­na in blan­kett 457 till kom­mu­nen. För en ny gård som in­le­der jord­bruks­verk­sam­he­ten söks åt­komst­rät­tig­he­ter­na med blan­kett 456.

Det finns två oli­ka slag av åt­komst­rät­tig­he­ter till Vi­put­jäns­ten.

Du kan begära blanketterna för åtkomsträttigheter från kommunen eller skriva ut dem på adressen www.livsmedelsverket.fi/jordbrukarblanketter.

Hur log­gar jag in på Vipu?
Om du har gäl­lan­de åt­komst­rät­tig­he­ter kan du log­ga in på Vipu på tre oli­ka sätt:

  1. med per­son­li­ga bank­ko­der,
  2. med mo­bil­cer­ti­fi­kat el­ler,
  3. med ett el­ekt­ro­niskt iden­ti­tets­kort (HST-kort)

Åt­komst­rät­tig­he­ter­na till Vi­put­jäns­ten är in­di­vi­du­el­la (per­son­li­ga), inte lä­gen­hets­spe­ci­fi­ka.

Hur de­le­ge­rar jag be­hö­rig­het till en råd­gi­va­re?
Om du inte själv vill gö­ra upp en el­ekt­ro­nisk stö­dan­sö­kan kan du mot er­sätt­ning be ett blan­kett­om­bud el­ler en råd­gi­va­re att gö­ra upp an­sö­kan för din räk­ning. Det finns två oli­ka sätt att be­myn­di­ga en råd­gi­va­re att gö­ra upp din stö­dan­sö­kan

a) Du har gäl­lan­de åt­komst­rät­tig­he­ter till Vi­put­jäns­tens e-tjäns­ter

b) Du har inte gäl­lan­de åt­komst­rät­tig­he­ter till Vi­put­jäns­tens e-tjäns­ter

Be­hö­ver du hjälp el­ler yt­ter­li­ga­re in­for­ma­tion om an­vänd­ning­en av Vipu?
An­vis­ning­ar om hur man an­vän­der Vi­put­jäns­ten finns på www.livs­me­dels­ver­ket.fi/vipu.

I frå­gor som rör den el­ekt­ro­nis­ka stö­dan­sö­kan och an­vänd­ning av Vipu-tjäns­ten kan du kon­tak­ta din kom­muns an­sva­ri­ga per­son för el­ekt­ro­nisk stö­dan­sö­kan. Den an­sva­ri­ga per­so­nens kon­takt­upp­gif­ter får du från Vi­put­jäns­ten→ an­vän­dar­stöd. Han el­ler hon ger hjälp vid pro­blem som rör åt­komst­rät­tig­he­ter, ifyll­ning och sänd­ning av an­sök­ning­ar samt an­vänd­ning av tillämp­ning­en.

Ser­vice­av­brott i Vi­put­jäns­ten

Ser­vice­av­brot­ten i Vi­put­jäns­ten in­fal­ler i re­gel på vecko­slu­ten och med någ­ra må­na­ders mel­lan­rum. Med­de­lan­den om and­ra pro­blem som rör an­vänd­ning­en el­ler om upp­da­te­ring­ar läggs ut på Vi­put­jäns­tens in­logg­nings­si­da, på en an­slags­tav­la för den el­ekt­ro­nis­ka kom­mu­ni­ka­tions­tjäns­ten för jord­bru­kar­stöd som finns på ad­res­sen www.livs­me­dels­ver­ket.fi/vipu samt på Vi­pus kon­ton på so­ci­a­la me­di­er.

5.3 Att fylla i och lämna in ansökningar och bilagor

An­sök­nings­ti­den går ut 15.6.2020
Ansökningar för den samlade stödansökan kan lämnas in elektroniskt via Viputjänsten. Den elektroniska ansökan öppnas under andra hälften av april och stängs 15.6.2020 kl. 23.59. Efter det kan man inte lämna in ansökningar elektroniskt.

För att fyl­la i och skicka el­ekt­ro­nis­ka an­sök­ning­ar be­hö­ver du åt­komst­rät­tig­he­ter till Vi­put­jäns­ten. Gäl­lan­de åt­komst­rät­tig­he­ter kan du kon­trol­le­ra i Vi­put­jäns­ten

Pap­pers­blan­ket­ter­na ska du läm­na in till lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten i den kom­mun där gårds­bruksen­he­ten har sitt drift­scen­trum. Om går­den sak­nar drift­scen­trum läm­nar du an­sö­kan till den kom­mun där hu­vud­de­len av går­dens åk­rar är be­läg­na.

Du kan föra pappersblanketterna direkt till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller sända dem per post adresserade till landsbygdsnäringsmyndigheten i kommunen i fråga. Ansökningsblanketterna måste inlämnas senast 15.6.2020. En ansökan som skickas per post ska vara adresserad till den behöriga myndigheten och stämplad senast 15.6.2020 för att den ska kunna anses vara inlämnad i tid.

Om du inte läm­nar in stö­dan­sö­kan är du, med un­dan­tag av for­ce ma­jeu­re, inte be­rät­ti­gad till stöd (se punkt 5.5).

Blan­ket­ter­na för den sam­la­de stö­dan­sö­kan
Ob­li­ga­to­ris­ka blan­ket­ter för den sam­la­de stö­dan­sö­kan är 101B och 102B. Läm­na in jord­bruks­skif­tes­kar­tor över de bas­skif­ten vars jord­bruks­skif­ten har änd­rats jäm­fört med i fjol.

Läm­na in blan­ket­ter­na 101A, 101D, 102A och 102C, bara om det har bli­vit änd­ring­ar i de upp­gif­ter som an­mäl­des året in­nan. Se and­ra nöd­vän­di­ga blan­ket­ter och bi­la­gor samt tid­punk­ter­na för in­läm­nan­det av dem i sam­band med var­je stöd.

Bi­la­gor till an­sö­kan
Du kan skicka el­ekt­ro­nis­ka bi­la­gor till an­sö­kan i sam­band med den sam­la­de stö­dan­sö­kan.

Stor­le­ken på en el­ekt­ro­nisk bi­la­ga får vara högst 5 Mb och den ska vara i PDF-for­mat. Du får ett med­de­lan­de om det inte går att läg­ga till bi­la­gan. Om du åter­tar en el­ekt­ro­nisk an­sö­kan för att änd­ra upp­gif­ter­na och se­dan skick­ar in an­sö­kan på nytt mås­te du kom­ma ihåg att ock­så skicka in alla dina el­ekt­ro­nis­ka bi­la­gor på nytt.

Du är skyl­dig att se till att du i sam­band med an­sö­kan läm­nar in alla nöd­vän­di­ga hand­ling­ar el­ekt­ro­niskt el­ler på pap­per till lands­bygds­nä­rings­myn­dig­he­ten in­nan an­sök­nings­ti­den el­ler nå­gon an­nan fast­ställd tids­frist går ut.

Den sö­kan­des an­svar
Fyll i din stö­dan­sö­kan om­sorgs­fullt. An­sva­ret för att stö­dan­sö­kan och bi­la­gor­na till den läm­nas in i tid och att upp­gif­ter­na är kor­rek­ta lig­ger ute­slu­tan­de hos sö­kan­den.

Stöd be­ta­las inte till för­måns­ta­ga­re för vil­ka det har be­vi­sats att för­ut­sätt­ning­ar­na för att få stö­det har ska­pats på konst­lad väg.

Be­vis på att an­sö­kan kom­mit fram
När en el­ekt­ro­nisk an­sö­kan har skick­ats in får du ef­ter in­sän­dan­det ett med­de­lan­de om det till den e-post­ad­ress du an­gett. Om det inte kom­mer nå­got med­de­lan­de i e-pos­ten kan du hö­ra dig för hos kom­mu­nen om an­sö­kan har kom­mit fram. Det kan hän­da att med­de­lan­det ute­blir till ex­em­pel på grund av orik­tig e-post­ad­ress. Kvit­tot över att sänd­ning­en av en el­ekt­ro­nisk an­sö­kan har lyck­ats bör spa­ras i e-pos­ten fram till årets slut el­ler skri­vas ut för ar­ki­ve­ring. Kvit­tot bör del­ges de öv­ri­ga ägar­na till gårds­bruksen­he­ten.

Spa­ra ock­så det sam­man­drag som du får i sam­band med att an­sö­kan skick­as. Kon­trol­le­ra att det överst på sam­man­dra­get står att upp­gif­ter­na har skick­ats för be­hand­ling. Du kan skri­va ut sam­man­dra­get el­ler lag­ra det. I sam­man­dra­get ser du när an­sö­kan läm­na­des in till kom­mu­nen.

Vid an­sö­kan på pap­per kan kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het ef­ter att ha gjort an­teck­ning­ar om mot­ta­gan­det på be­gä­ran ge sö­kan­den an­ting­en en ko­pia av stö­dan­sö­kans (101B) förs­ta sida el­ler nå­gon an­nan ut­red­ning om de blan­ket­ter som läm­nats in till myn­dig­he­ten.

Myn­dig­he­tens råd­giv­ning
På grund av jäv kan den lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het som hand­läg­ger stö­dan­sö­kan inte hjäl­pa sö­kan­den att fyl­la i stö­dan­sö­kan.

Myn­dig­he­ter­na kan ge all­män in­for­ma­tion och ut­bild­ning som an­går alla jord­bru­ka­re. Myn­dig­he­ten kan ge sö­kan­den råd om för­fa­ran­det, med vil­ket av­ses all­män­na råd kring an­sö­kan om stöd, t.ex. var och när stöd söks, stöd­vill­kor som gäl­ler sö­kan­den och nöd­vän­di­ga do­ku­ment. Myn­dig­he­tens upp­gift är att på för­frå­gan re­do­gö­ra för vad som in­går i de oli­ka al­ter­na­ti­ven utan att för den skull ge re­kom­men­da­tio­ner om an­sö­kan. Du kan få råd om ifyl­lan­det av an­sök­ning­ar av råd­giv­nings­or­ga­ni­sa­tio­ner och pro­du­cen­t­or­ga­ni­sa­tio­ner­nas blan­kett­om­bud.

I frå­gor som rör el­ekt­ro­nisk an­sö­kan och an­vänd­ning av Vi­put­jäns­ten kan du kon­tak­ta ex­per­ten på el­ekt­ro­nisk stö­dan­sö­kan i ditt sam­ar­bets­om­rå­de. Av ho­nom el­ler hen­ne får du hjälp vid pro­blem med åt­komst­rät­tig­he­ter, att fyl­la i an­sök­ning­ar, an­vän­da tillämp­ning­en och att skicka in an­sök­ning­ar. Ex­per­ten på el­ekt­ro­nisk stö­dan­sö­kan ger inte an­vis­ning­ar om hur du op­ti­me­rar stö­dan­sö­kan.

Försenade ansökningar och bilagor

För­se­nad blan­kett
Du kan mis­ta stö­den helt el­ler del­vis om du inte läm­nar in an­sök­nings­blan­ket­ter­na inom ut­satt tid, el­ler om upp­gif­ter­na i el­ler bi­la­gor­na till an­sö­kan är brist­fäl­li­ga.

Om an­sök­nings­blan­ket­ten för­se­nas med högst 25 ka­len­der­da­gar mins­kas det stöd som be­vil­jas med 1 pro­cent per ar­bets­dag som an­sö­kan är för­se­nad. Ing­et stöd be­vil­jas om an­sök­nings­blan­ket­ten för­se­nas med mer än 25 ka­len­der­da­gar.

Du kan inte läm­na in blan­ket­ter för sent på el­ekt­ro­nisk väg. Ef­ter att an­sök­nings­ti­den gått ut kan du ge in blan­ket­ter­na i pap­pers­form till kom­mu­nen el­ler skicka dem per post ad­res­se­ra­de till ve­der­bö­ran­de kom­muns lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het.

Om du inte läm­nar in den blan­kett som be­hövs till kom­mu­nen inom ut­satt tid av­gör kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het för­ut­sätt­ning­ar­na för be­vil­jan­de av stöd utan blan­ket­ten i frå­ga.

Läm­na in Gårds­bruks­blan­kett 101A, blan­ket­ten Del­ak­ti­ga i gårds­bruksen­he­ten 101D, Stö­dan­sö­kans bas­skif­tes­blan­kett 102A el­ler Änd­rings­blan­kett för bas­skif­ten 102C till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het bara om det har bli­vit änd­ring­ar i upp­gif­ter­na om gårds­bruksen­he­ten, upp­gif­ter­na om del­ak­ti­ga el­ler bas­skif­te­na.

Mer in­for­ma­tion om för­se­na­de an­sök­ning­ar om djur­stöd som in­går i den sam­la­de stö­dan­sö­kan finns i gui­den för re­spek­ti­ve stöd.

För­se­nad bi­la­ga
Hand­ling­ar som of­tast ska läm­nas in som bi­la­ga till stö­dan­sö­kan är kar­tor och full­mak­ter. Ar­ren­de­av­ta­len be­hö­ver i re­gel inte läm­nas in som bi­la­ga till stö­dan­sö­kan.

För sent in­läm­na­de bi­la­gor le­der van­ligt­vis inte till att an­sö­kan för­se­nas. In­läm­nan­det av bi­la­gor kan dock vara ett vill­kor för be­vil­jan­de el­ler ut­be­tal­ning av stöd, och stö­det be­vil­jas el­ler be­ta­las då inte förr­än du har läm­nat in bi­la­gor­na. Kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het ber dig kom­plet­te­ra an­sö­kan om en nöd­vän­dig bi­la­ga sak­nas. Be­slu­tet om be­vil­jan­de av stö­det fat­tas utan bi­la­gor om du inte sva­rar på be­gä­ran om kom­plet­te­ring inom ut­satt tid.

Korrigering av fel i ansökan

Om du ef­ter att ha skick­at iväg an­sö­kan mär­ker att du har gjort ex­em­pel­vis ett fel i sam­band med ifyl­lan­det, kan du und­gå på­följ­der­na av fe­let ge­nom att ge­nast ef­ter upp­täck­ten an­mä­la fe­let till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het på eget ini­ti­a­tiv och skrift­li­gen. Gå till vä­ga på sam­ma sätt om an­sö­kan har bli­vit orik­tig ef­ter att den läm­nats in.

Möj­lig­he­ter­na att kor­ri­ge­ra uppen­ba­ra fel är stör­re än möj­lig­he­ter­na att kor­ri­ge­ra and­ra fel. Som uppen­bart fel är det möj­ligt att god­kän­na t.ex. att en upp­gift i stö­dan­sö­kan står i tyd­lig kon­flikt med and­ra upp­gif­ter i an­sö­kan. Man kan kor­ri­ge­ra t.ex. om­kas­ta­de siff­ror (ex­em­pel: 169→196), fel an­mält lä­gen­hets­sig­num el­ler bank­kon­to­num­mer och räk­ne­fel. För att en myn­dig­het ska kun­na kor­ri­ge­ra ett uppen­bart fel mås­te han el­ler hon vara över­ty­gad om att sö­kan­den hand­lat upp­rik­tigt och i god tro. Dess­utom för­ut­sätts det att du har fyllt i an­sö­kan om­sorgs­fullt i öv­rigt.

När du meddelar om ett fel i ansökan kan du undgå sådana administrativa påföljder som felet hade kunnat orsaka. Efter att stödansökan är avslutad går det inte längre att optimera eller utvidga ansökan (se återtagande av ansökan, punkt 5.4).

Sö­kan­dens an­mä­lan om ett fel kan be­ak­tas, om kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het har fått en skrift­lig an­mä­lan om fe­let in­nan sö­kan­den un­der­rät­tats om kon­troll på plats el­ler re­sul­ta­ten av nå­gon an­nan kon­troll.

Möj­lig­he­ter­na att kor­ri­ge­ra fel som gäl­ler stöd som i sin hel­het fi­nan­si­e­ras med na­tio­nel­la me­del är mer om­fat­tan­de än i frå­ga om stöd som helt el­ler del­vis fi­nan­si­e­ras av EU. Du kan än­då inte gö­ra så­da­na änd­ring­ar i de na­tio­nel­la stö­den som in­ver­kar på stöd som helt el­ler del­vis fi­nan­si­e­ras av EU. Ex­em­pel­vis kan ett skif­te ha en­dast en are­al för alla stöd­for­mer. I bi­la­ga F kan du kon­trol­le­ra om det är frå­gan om ett na­tio­nellt stöd el­ler ett stöd som helt el­ler del­vis fi­nan­si­e­ras av EU.

Förvaring av dokument

An­sök­nings­året + 4 år
Do­ku­ment i ori­gi­nal som hör sam­man med an­sö­kan om stöd och bi­drag som helt el­ler del­vis fi­nan­si­e­ras av EU samt med an­sö­kan om na­tio­nel­la stöd, och som du inte skick­ar som bi­la­ga till stö­dan­sö­kan, ska du i re­gel spa­ra un­der an­sök­nings­året och de föl­jan­de fyra ka­len­der­åren.

För­bin­del­se­pe­ri­o­den + 4 år
Spa­ra do­ku­ment, an­teck­ning­ar och in­tyg som hör sam­man med er­sätt­ning för eko­lo­gisk pro­duk­tion, mil­jö­er­sätt­ning och er­sätt­ning för dju­rens väl­be­fin­nan­de i minst fyra år ef­ter för­bin­del­se- el­ler av­tals­pe­ri­o­dens ut­gång.

Lä­ke­me­dels- och fo­der­bok­fö­ring 5 år
Spa­ra bok­fö­ring över lä­ke­me­del och fo­der­lä­ke­me­del som getts till pro­duk­tions­djur i fem år, även om du har sålt el­ler slak­tat dju­ret fö­re det. Ock­så fo­der­bok­fö­ring­en mås­te spa­ras i fem års tid.

El­ekt­ro­nisk an­sö­kan
Spa­ra det e-post­med­de­lan­de du fått om att in­sän­dan­det av den el­ekt­ro­nis­ka an­sö­kan lyck­a­des och det sam­man­drag av an­sö­kan som du skri­vit ut el­ler lag­rat fram till ut­gång­en av föl­jan­de år. Kvit­tot och sam­man­dra­get bör del­ges de öv­ri­ga ägar­na till gårds­bruksen­he­ten.

Mer in­for­ma­tion om de oli­ka kra­ven på jour­nal­fö­ring av jord­bruks­pro­duk­tion och om för­va­rings­ti­der­na hit­tar du i gui­den Krav på jour­nal­fö­ring av jord­bruks­pro­duk­tion 2020. Gui­den kan lä­sas på Livs­me­dels­ver­kets webb­plats www.livs­me­dels­ver­ket.fi/jord­bru­kar­blan­ket­ter → Gui­de om krav på jour­nal­fö­ring av jord­bruks­pro­duk­tion.

Läm­nan­de av upp­gif­ter
För att gö­ra det möj­ligt att föl­ja upp och ut­vär­de­ra pro­gram­met för ut­veck­ling av lands­byg­den i Fast­lands­fin­land (2014-2020), åtar sig en er­sätt­nings­ta­ga­re som ge­nom­för åt­gär­der som in­går i pro­gram­met att på be­gä­ran läm­na upp­gif­ter om verk­ning­ar­na av den åt­gärd som er­sätts.

5.4 Att återta ansökan eller en del av den

Om du vill kan du åter­ta hela an­sö­kan el­ler en del av den ef­ter 15.6.2020. Du kan mins­ka are­a­ler­na för de skif­ten du an­mält i den ur­sprung­li­ga an­sö­kan (t.ex. på grund av ett ovän­tat väg­byg­ge som in­letts utan väg­för­rätt­ning och som du inte har kun­nat be­ak­ta i an­sö­kan) ge­nom att åter­ta an­sö­kan till den­na del.

Åter­ta­gan­det kan du gö­ra på blan­kett 145 el­ler med en fritt for­mu­le­rad skrift­lig an­mä­lan till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het. Gör an­mä­lan utan dröjs­mål.

Ef­ter att hela an­sö­kan har åter­ta­gits är si­tu­a­tio­nen den­sam­ma som in­nan an­sö­kan läm­na­des in. Stöd be­vil­jas inte för skif­ten som åter­ta­gits från an­sö­kan. Du är dock skyl­dig att för de ur an­sö­kan åter­tag­na skif­te­nas del föl­ja de vill­kor som ska föl­jas på hela din gård, ex­em­pel­vis tvär­vill­ko­ren.

Du kan åter­ta en del av el­ler hela an­sö­kan än­da fram till det att myn­dig­he­ten har med­de­lat om över­vak­ning av går­den i frå­ga el­ler in­nan re­sul­ta­tet av den ad­mi­ni­stra­ti­va över­vak­ning­en har del­gi­vits och det kon­sta­te­ras el­ler har kon­sta­te­rats re­gel­vid­rig­he­ter gäl­lan­de skif­tet.

Den ad­mi­ni­stra­ti­va över­vak­ning­en kan t.ex. be­stå av in­di­vi­du­ell gransk­ning av skif­te­na i sam­band med kors­gransk­ning­ar el­ler av skif­tes­vis kon­troll av upp­fyl­lan­det av stöd­vill­ko­ren. Kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het ut­för skif­tes­vi­sa kon­trol­ler ut­gå­en­de från do­ku­men­ten (t.ex. fö­re­gå­en­de års stö­dan­sö­kan) i sam­band med re­gi­stre­ring­en.

5.5 Force majeure eller exceptionell omständighet

Du kan be­hål­la din rätt till stöd helt el­ler del­vis om du inte har kun­nat läm­na in din an­sö­kan el­ler an­nars full­gö­ra dina skyl­dig­he­ter på grund av oöver­stig­ligt hin­der (for­ce ma­jeu­re) el­ler ex­cep­tio­nel­la om­stän­dig­he­ter och du med­de­lar det­ta till den be­hö­ri­ga myn­dig­he­ten. Vid tolk­ning­en av for­ce ma­jeu­re el­ler ex­cep­tio­nel­la om­stän­dig­he­ter föl­jer man EU:s rätts­ak­ter och rätts­prax­is.

En­ligt EU-rätts­ak­ter­na kan bl.a. föl­jan­de oför­ut­säg­ba­ra hän­del­ser från fall till fall god­kän­nas som for­ce ma­jeu­re och ex­cep­tio­nel­la om­stän­dig­he­ter:

Med­de­la den be­hö­ri­ga myn­dig­he­ten om for­ce ma­jeu­re el­ler ex­cep­tio­nel­la om­stän­dig­he­ter. Läm­na upp­gif­ter om for­ce ma­jeu­re el­ler en ex­cep­tio­nell om­stän­dig­het och till­hö­ran­de be­vis med en skrift­lig fritt for­mu­le­rad an­mä­lan till den be­hö­ri­ga myn­dig­he­ten inom 15 ar­bets­da­gar från det att det är möj­ligt att läm­na dem. Kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­di­g­jet (el­ler i vis­sa fall NTM-cen­tra­len) av­gör från fall till fall om det har va­rit frå­gan om for­ce ma­jeu­re el­ler en ex­cep­tio­nell om­stän­dig­het. Om det oöver­stig­li­ga hind­rets (for­ce ma­jeu­re) el­ler de ex­cep­tio­nel­la om­stän­dig­he­ter­nas ex­i­stens har be­vi­sats ge­nom att läm­na in till ex­em­pel ett lä­kar­in­tyg el­ler ett lä­ka­rut­lå­tan­de till den be­hö­ri­ga myn­dig­he­ten, är de ovan nämn­da do­ku­men­ten som in­ne­hål­ler in­for­ma­tion om en per­sons häl­so­till­stånd el­ler häl­so- och sjuk­vårds­tjäns­ter och re­ha­bi­li­te­rings­tjäns­ter sek­re­tess­be­lag­da. Den be­rör­da in­for­ma­tio­nen be­hand­las om­sorgs­fullt och an­vänds en­bart för be­rät­ti­ga­de än­da­mål.

När det gäl­ler grund- och för­grö­nings­stöd, EU:s stöd till unga jord­bru­ka­re, bi­drag för jord­bruks­grö­dor, EU:s djur­bi­drag, kom­pen­sa­tions­er­sätt­ning och na­tio­nel­la stöd be­hål­ler du rät­ten till stöd i frå­ga om den are­al el­ler de djur som var stöd­be­rät­ti­gan­de vid den tid­punkt då for­ce ma­jeu­re el­ler de ex­cep­tio­nel­la om­stän­dig­he­ter­na in­träf­fa­de.

I frå­ga om mil­jö­för­bin­del­se, er­sätt­ning för eko­lo­gisk pro­duk­tion och er­sätt­ning för dju­rens väl­be­fin­nan­de be­ta­las stö­det inte i sin hel­het.

Om du inte har kun­nat iakt­ta tvär­vill­kor på grund av for­ce ma­jeu­re el­ler en ex­cep­tio­nell om­stän­dig­het, tilläm­pas inte ad­mi­ni­stra­ti­va på­följ­der. Med­de­la om sa­ken med en fritt for­mu­le­rad skrift­lig an­mä­lan till kom­mu­nens lands­bygds­nä­rings­myn­dig­het.

När du skick­ar an­sö­kan el­ekt­ro­niskt an­sva­rar du för att den kom­mer fram i tid. For­ce ma­jeu­re kan tilläm­pas på en för sent in­läm­nad el­ekt­ro­nisk an­mä­lan när det gäl­ler en onor­mal el­ler oför­ut­säg­bar hän­del­se som inte be­ror på dig och vars följ­der du inte hade kun­nat und­vi­ka trots iakt­ta­gan­de av till­räck­lig för­sik­tig­het. Till ex­em­pel el­av­brott el­ler över­be­las­tat te­le­kom­mu­ni­ka­tions­nät be­trak­tas inte som for­ce ma­jeu­re. Du kan und­vi­ka pro­blem som or­sa­kas av ovan nämn­da si­tu­a­tio­ner ge­nom att skicka in den el­ekt­ro­nis­ka an­sö­kan i till­räck­ligt god tid.

Obs! I fall av for­ce ma­jeu­re och ex­cep­tio­nel­la om­stän­dig­he­ter är det av störs­ta vikt att du an­mä­ler det sked­da till den be­hö­ri­ga myn­dig­he­ten inom ut­satt tid. I bi­la­ga F till An­sök­nings­gui­den för jord­bru­kar­stöd kan du kon­trol­le­ra vem som är be­hö­rig myn­dig­het.

Bas­gui­de till stö­dan­sö­kan 202026.3.2020