Lomakkeen 103A avaaminen ja tulostaminen Vipusta

Lomakkeen 103A avaaminen tilasi Maatila -valikosta

Jos ti­lal­la­si on nor­maa­li asi­oin­ti­nä­ky­mä Vi­pus­sa, pää­set avaa­maan ja tu­los­ta­maan 103A -lo­mak­keen Maa­tila -va­li­kon kaut­ta. Va­li­taan siel­tä ha­ke­muk­set ja il­moi­tuk­set.

Maa­tila -va­li­kon ha­ke­muk­set ja il­moi­tuk­set -osio.

Seu­raa­van nä­ky­män va­li­kos­ta va­lit­se Tuki­oi­keus­lo­ma­ke 103A. Tä­män jäl­keen lo­ma­ke tu­lee va­li­kon vie­reen avat­ta­vak­si lin­kik­si.

Tuki­oi­keus­lo­mak­keen va­lin­ta­va­lik­ko.

Tuki­oi­keus­lo­mak­keen avaa­mi­nen.

Lomakkeen 103A tulostaminen, jos tilallasi ei ole Vipun asiointioikeuksia (maanomistaja).

Maan­o­mis­ta­jan 103A -lo­mak­keen saat kir­jau­tu­es­sa­si Vi­puun. Lo­ma­ke 103 A on mah­dol­lis­ta tu­los­taa, jos Vi­puun kir­jau­tu­nut hen­ki­lö on itse tuki­oi­keuk­sien omis­ta­ja­na. Jos esi­mer­kik­si kuo­lin­pesä on tu­koi­keuk­sien omis­ta­ja, lo­mak­keen 103A tu­los­ta­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta. Pyy­dä lo­ma­ket­ta täl­löin kun­ta­si maa­seu­tu­elin­kei­no­vi­ran­o­mai­sel­ta.

Avaa siel­tä osio Omat tie­dot. Tä­män jäl­keen va­lit­se link­ki esi­täy­teyt tuki­oi­keus­lo­mak­keet.

Omat tie­dot -osio

Ohje 103A -lo­mak­keen tu­los­tuk­seen Vipu-pal­ve­lus­taVipu-käyt­tä­jän ohje 202011.3.2020