JOHDANTO

Maaseudun tukien sähköinen haku

Maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­seen liit­ty­vä pa­pe­ri­työ on hel­pot­tu­nut, kun tu­kien haku on muut­tuu säh­köi­sek­si. Maa­seu­dun yri­tys- ja han­ke­tuet, maa­ti­loil­le tar­koi­te­tut in­ves­toin­ti- ja aloi­tus­tuet sekä neu­von­ta­kor­vauk­sen ha­e­taan säh­köi­ses­ti Hyr­rä-verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta.

Verk­ko­pal­ve­lu oh­jaa ja opas­taa ha­ke­muk­sen te­os­sa. Ha­ke­muk­sen voi jät­tää mi­hin vuo­ro­kau­den ai­kaan ta­han­sa, mil­tä ta­han­sa ko­neel­ta, jos­sa on verk­ko­yh­teys. Ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­nen on vai­va­ton­ta, kun sitä var­ten ei tar­vit­se läh­teä pos­ti­laa­ti­kol­le tai ELY-kes­kuk­sen tai Le­a­der-ryh­män toi­mis­tol­le. Myös tar­vit­ta­vat lisä­tie­dot ja mak­su­ha­ke­muk­set voi­daan toi­mit­taa no­pe­as­ti ver­kon kaut­ta. Ha­ki­ja pys­tyy seu­raa­maan ha­ke­muk­sen­sa  ete­ne­mis­tä Hyr­räs­sä.

Hyrrän kautta voit hakea seuraavia tukia:
Näin hakemusprosessi etenee:
  1. Täy­tä ha­ke­mus ja lä­he­tä se säh­köi­ses­ti vi­ran­o­mai­sel­le Hyr­räs­sä. Hyr­rä oh­jaa ja opas­taa si­nua ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­ses­sä, tar­vit­ta­vien liit­tei­den li­sää­mi­ses­sä ja lä­het­tä­mi­ses­sä. Ha­ke­mus alle­kir­joi­te­taan säh­köi­ses­ti.
  2. Saat il­moi­tuk­sen sii­tä, että ha­ke­muk­se­si on tul­lut vi­reil­le. Sa­mal­la saat tie­don ha­ke­muk­sen kä­sit­te­li­jäs­tä ja ar­vi­on kä­sit­te­ly­a­jas­ta.
  3. Kun ha­ke­muk­se­si on kä­si­tel­ty, saat tuki­pää­tök­sen Hyr­rän kaut­ta. Jos ha­ke­mus­ta tar­vit­see täy­den­tää, saat asi­as­ta täy­den­nys­pyyn­nön.
  4. Kun mak­su­pää­tös on teh­ty, saat tie­don sii­tä Hyr­rään ja ra­hat tu­le­vat ti­lil­le.

Kaik­ki toi­mit­ta­ma­si ha­ke­muk­set tie­toi­neen tal­len­tu­vat Hyr­rään, jos­ta ne ovat myö­hem­min­kin sekä si­nun että vi­ran­o­mai­sen saa­ta­vil­la.

HYR­RÄ-OHJEMaa­seu­tu­y­ri­tys­ten ja maa­ta­lou­den väli­ai­kai­nen tuki5.5.2020