PERUSTIEDOT

Ohjevideo

Ohje­vi­deo ha­ke­muk­sen täyt­tä­mi­seen löy­tyy tääl­tä.

Perustiedot

Ha­ke­mus­tyy­pin va­lin­nan jäl­keen esi­täy­te­tys­sä ­ha­ke­muk­ses­sa nä­kyy kak­si väli­leh­teä: Pe­rus­tie­dot ja Han­ke­suun­ni­tel­ma. En­nen ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä tar­kis­ta lo­mak­keen ylä­reu­nas­ta, että olet va­lin­nut oi­ke­an ha­ke­mus­tyy­pin.

Täy­tä en­sin Pe­rus­tie­dot-väli­leh­ti. Pe­rus­tie­dot kä­sit­tää tie­dot ha­ki­jas­ta ja tä­män yh­teys­tie­dois­ta sekä tie­to­ja yri­tyk­ses­tä.

Hakija ja yhteystiedot

Ha­ki­ja ja yh­teys­tie­dot tu­le­vat au­to­maat­ti­ses­ti Yri­tys- ja yh­tei­sö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä (YTJ). Jos osoi­te­tie­dot ovat van­hen­tu­neet, päi­vi­tä ne YTJ-pal­ve­luun, jos­ta ne päi­vit­ty­vät Hyr­rään. Voit myös il­moit­taa Maa­seu­tu­hal­lin­nos­sa käy­tet­tä­vän osoit­teen koh­das­ta Omat tie­dot/pro­fii­li (kts. Yleis­tä Hyr­rän käy­tös­tä).

Ai­noa muu­tet­ta­va (täy­den­net­tä­vä) tie­to ha­ke­muk­sel­la on www-osoi­te.

Kun pai­nat Muok­kaa-pai­ni­ket­ta, au­ke­aa www-osoi­tet­ta var­ten laa­tik­ko, jon­ne voit kir­joit­taa ha­ki­jan www-osoit­teen. Tal­len­na tie­to Tal­len­na-pai­nik­kees­ta.

Vastuuhenkilö

Hank­keen vas­tuu­hen­ki­lö on hen­ki­lö, joka voi alle­kir­joit­taa ha­ke­muk­sen. Jär­jes­tel­mään tun­nis­tau­tu­nut hen­ki­lö li­sä­tään au­to­maat­ti­ses­ti vas­tuu­hen­ki­lök­si. Muu­tet­ta­via (täy­den­tä­viä) tie­to­ja ovat:

Säh­kö­pos­ti­o­soit­teen li­sää­mi­nen on tär­ke­ää, jot­ta ha­ke­mus­ta kos­ke­vat säh­kö­pos­tit­se kul­ke­vat il­moi­tuk­set ta­voit­ta­vat vas­tuu­hen­ki­lön.

Muut allekirjoitusoikeuden omaavat henkilöt

Ha­ke­muk­sel­la voi olla mui­ta­kin osa­puo­lia (esi­mer­kik­si mui­ta ha­ke­muk­sen alle­kir­joit­ta­jia), jot­ka li­sä­tään ha­ke­muk­sel­le täs­sä koh­das­sa. Li­sää­mi­nen ta­pah­tuu pai­nik­kees­ta Li­sää uusi osa­puo­li.

Li­sää laa­tik­koon hen­ki­lön hen­ki­lö­tun­nus muo­dos­sa ppkkvv-xxxx ja pai­na Hae, jol­loin jär­jes­tel­mä ha­kee hen­ki­lön tie­dot vä­es­tö­re­kis­te­ri­kes­kuk­ses­ta. Jos muu osa­puo­li toi­mii ha­ke­muk­sen alle­kir­joit­ta­ja­na, li­sää täp­pä koh­taan Alle­kir­joit­ta­ja. Jos ha­lu­at pois­taa osa­puo­len, pai­na Pois­ta.

Voit li­sä­tä ha­ke­muk­sel­le usei­ta osa­puo­lia pai­na­mal­la uu­des­taan Li­sää uusi osa­puo­li -pai­ni­ket­ta. Ha­ke­muk­sen voi lä­het­tää vas­ta sen jäl­keen, kun kaik­ki alle­kir­joit­ta­jak­si mää­ri­tel­lyt osa­puo­let ovat alle­kir­joit­ta­neet ha­ke­muk­sen Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys -väli­leh­del­lä. Kun­kin alle­kir­joit­ta­jan on kir­jau­dut­ta­va si­sään omil­la tun­nuk­sil­laan, ja tä­män vuok­si jo­kai­sel­la alle­kir­joit­ta­jal­la pi­tää olla käy­tös­sä omat Kat­so-tun­nuk­set, joil­le on an­net­tu Hyr­rä-ha­ki­ja-val­tuu­det. Ha­ke­muk­sen lä­het­tä­mi­ses­tä li­sää koh­das­sa Alle­kir­joi­tus ja lä­het­tä­mi­nen.

Yritykseen liittyviä tietoja

Täs­sä osas­sa li­sä­tään tie­to yri­tyk­sen mah­dol­li­ses­ta maa­tila­kyt­ken­näs­tä li­sää­mäl­lä tila­tun­nus, yri­tyk­sen koti­kun­ta ja ha­ki­jan tili­nu­me­ro.

Har­joit­taa­ko ha­ki­ja yri­tys­toi­min­taa maa­ta­lou­den yh­tey­des­sä -koh­das­sa va­lit­se Kyl­lä tai Ei.

Va­lit­se ”Kyl­lä”, jos maa­ti­lan muu­ta yri­tys­toi­min­taa har­joi­te­taan sa­mal­la Y-tun­nuk­sel­la kuin maa­ta­lout­ta tai har­joi­tat vain maa­ta­lout­ta. Tä­män jäl­keen syö­tä tila­tun­nus. Tila­tun­nus on täs­sä va­lin­nas­sa pa­kol­li­nen tie­to.

Va­lit­se ”Ei”, jos har­joi­tat yri­tys­toi­min­taa muu­na yri­tyk­se­nä (maa­ta­lous­tuot­tei­den ja­los­tus­y­ri­tys).

Va­lit­se alas­veto­va­li­kos­ta yri­tyk­sen koti­kun­ta. Tä­män va­lin­nan jäl­keen jär­jes­tel­mä an­taa seu­raa­vak­si kä­sit­te­ly­pai­kak­si sen ELY-kes­kuk­sen, jon­ka alu­eel­la yri­tys si­jait­see.

Tili­nu­me­ro-alas­veto­va­li­kos­ta il­moi­te­taan pank­ki­ti­lin nu­me­ro,  jon­ne mak­su suo­ri­te­taan. Jos olet jo ai­kai­sem­min tal­len­ta­nut tili­nu­me­ron jär­jes­tel­mään, se nä­kyy alas­veto­va­li­kos­sa. Jos et ole tal­len­ta­nut tili­nu­me­roa tai ha­lu­at tal­len­taa jär­jes­tel­mään uu­den tili­nu­me­ron, va­lit­se koh­ta Li­sää uusi tili­nu­me­ro. Kir­joi­ta tili­nu­me­ro IBAN-muo­dos­sa (esim. FI12 3456 7890 1234 56) Uusi tili­nu­me­ro -kent­tään. Tili­nu­me­ron BIC-koo­din jär­jes­tel­mä an­taa au­to­maat­ti­ses­ti.

Pa­kol­li­set täy­tet­tä­vät ken­tät on mer­kit­ty pu­nai­sel­la täh­del­lä ja Tool­ti­pit an­ta­vat oh­jei­ta ken­tän täyt­tä­mi­seen. (Kat­so Yleis­tä Hyr­rän käy­tös­tä).

Lo­mak­keen tie­dot tal­len­tu­vat siir­ty­es­sä­si seu­raa­val­le väli­leh­del­le Seu­raa­va-pai­nik­kees­ta. Sa­mal­la avau­tuu täy­tet­tä­väk­si Han­ke­suun­ni­tel­ma-väli­leh­ti.

Jos ha­lu­at vä­lil­lä tal­len­taa tie­to­ja ja jat­kaa ha­ke­muk­sen täyt­tä­mis­tä myö­hem­min, pai­na va­sem­mas­ta ylä­reu­nas­ta pai­ni­ket­ta Tal­len­na.

HYR­RÄ-OHJEMaa­seu­tu­y­ri­tys­ten ja maa­ta­lou­den väli­ai­kai­nen tuki5.5.2020