HANKESUUNNITELMA

Täy­den­nä Han­ke­suun­ni­tel­ma-väli­leh­del­lä pyy­de­tyt tie­dot.

Haettava tuki

Toi­men­pide tu­lee au­to­maat­ti­ses­ti.
Va­lit­se koh­den­net­tu toi­mi seu­raa­vis­ta sen mu­kaan, kum­paan tuen koh­de­ryh­mään kuu­lut:

Kun väli­leh­ti on tar­kis­tet­tu, tal­len­na ha­ke­mus va­sem­man reu­nan Tal­len­na-pai­nik­kees­ta tai pai­na si­vun lo­pus­sa ole­vaa pai­ni­ket­ta Tal­len­na ja jat­ka.

Jos va­lit­set Tal­len­na ja jat­ka, il­mes­tyy han­ke­muk­sel­le kak­si uut­ta väli­leh­teä: Kus­tan­nus ja ra­hoi­tus sekä Alle­kir­joi­tus ja lä­he­tys. Han­ke­suun­ni­tel­ma-väli­leh­den ala­reu­naan il­mes­tyy uusi koh­ta: Liit­teet.

Liitteet

Hank­keel­le on li­sät­tä­vä tar­vit­ta­vat liit­teet. Li­sää lii­te­tie­dos­to pai­nik­kees­ta Li­sää lii­te. Se­laa-pai­nik­kees­ta au­ke­aa käyt­tä­jän ko­neen re­surs­sien­hal­lin­ta, jos­ta pää­set va­lit­se­maan ha­lu­tun liit­teen. Kun olet va­lin­nut tie­dos­ton re­surs­sien­hal­lin­nas­sa ja pai­na­nut Avaa, tie­dos­ton nimi nä­kyy ik­ku­nas­sa. Ik­ku­na sul­keu­tuu au­to­maat­ti­ses­ti het­ken ku­lut­tua.

Jos ha­lu­at pois­taa lii­te­tie­dos­ton, klik­kaa lii­te­tie­dos­ton ni­men pe­räs­sä ole­vaa pu­nais­ta ras­tia. Liit­tei­den kap­pa­le­mää­rää ei ole ra­joi­tet­tu, jo­ten voit li­sä­tä tar­vit­se­ma­si mää­rän liit­tei­tä jo­kai­seen koh­taan.

Li­sää liit­teet mie­lui­ten pdf-muo­dos­sa. Yh­den liit­teen mak­si­mi­koko on 10 Mt.

Voit myös li­sä­tä mui­ta ha­ke­muk­seen liit­ty­viä liit­tei­tä, joi­den li­säys ta­pah­tuu koh­das­ta Ha­ke­mus­tyyp­piin liit­ty­vät liit­teet. Laa­ti­kon si­säl­lä ole­vas­ta nuo­les­ta avau­tuu alas­veto­va­lik­ko, jos­ta pää­set va­lit­se­maan lii­te­tyy­pin Muu lii­te (asi­a­kas). Tä­män jäl­keen lii­te­tyyp­pi-laa­ti­kon vie­reen tu­lee pai­ni­ke Li­sää lii­te. Li­sää liit­teet ku­ten yllä on oh­jeis­tet­tu. Liit­tei­den mak­si­mi­koko on 10 Mt.

Tal­len­na Han­ke­suun­ni­tel­ma-väli­leh­den tie­dot joko lo­mak­keen va­sem­masn ylä­reu­nan pai­nik­kees­ta Tal­len­na tai lo­mak­keen oi­ke­an ala­reu­nan pai­nik­kees­ta Seu­raa­va.

HYR­RÄ-OHJEMaa­seu­tu­y­ri­tys­ten ja maa­ta­lou­den väli­ai­kai­nen tuki5.5.2020